Особливості, які необхідно враховувати при відновленні стану земляного полотна залізниць України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Мета. Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності встановлення меж технічних станів залізничної колії відповідно станам надійності, для можливості сформування нормативної бази з надійності та функціональної безпеки залізничної колії України. Методика. Для досягнення мети дослідження використано методи аналізу технічних станів для елементів та конструкції колії характерних для умов експлуатації залізниць на Україні. Результати. Обґрунтовано встановлення відповідністі технічних станів елементів та конструкції колії станам надійності за існуючими нормами. Ці стани базуються на оцінці станів коліє за результатами колієвимірної стрічки. Стан кожного елементу конструкції колії впливає на її деформативну роботу, але досі відсутні норми які б пов'язували стан елементів колії зі станом колії за колієвимірними стрічками. Обґрунтовано причини за якими межі не встановлено та з'ясовано які дослідження необхідно провести для їх встановлення. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність розроблення класифікації станів надійності залізничної колії за допустимими відхиленнями при влаштуванні й утриманні рейкової колії. Встановлено необхідність нормування технічних станів залізничної колії на яких базуватимуться засади щодо відновлення надійної роботи земляного полотна. Практична значимість. Укрзалізниця є одним із засновників Ради із залізничного транспорту держав-учасників Співдружності. Останнім часом цей орган видав міждержавний стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения» та на його основі розробив новий міждержавний стандарт «Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения». Та Укрзалізниця є членом організації співпраці залізних доріг,міжнародного союзу залізничного транспорту де встановлено в усіх транспортних галузях норми з надійної та безпечної роботи залізниць. Дане дослідження допоможе впровадженню даних стандартів на залізницях України, забезпечить підвищення інформаційної ефективності в розглянутій сфері, забезпечуючи взаєморозуміння, єдність подання і сприйняття інформації, в тому числі, в договірно-правових відносинах суб'єктів господарської діяльності один з одним, органами влади, в міждержавних науково-технічних і торговельно-економічних відносинах.
RUS: Цель. Целью данного исследования является обоснование необходимости установления границ технических состояний железнодорожного пути в соответствии состояниям надежности, для возможности формирования нормативной базы по надежности и функциональной безопасности железнодорожного пути Украины. Методика. Для достижения цели исследования использованы методы анализа технических состояний для элементов и конструкции пути характерных для условий эксплуатации железных дорог на Украине. Результаты. Обоснованно установление соответствия технических состояний элементов и конструкций пути состояниям надежности по существующим нормам. Эти состояния основаны на оценке состояния пути по результатам путеизмерительной ленты. Состояние каждого элемента конструкции пути влияет на ее деформативного работу, но до сих пор отсутствуют нормы которые связывали бы состояния элементов пути с состоянием пути по путеизмерительной ленте. Обоснованно причины по которым границы не установлены и выяснено какие исследования необходимо провести для их установки. Научная новизна. Обоснована необходимость разработки классификации состояний надежности железнодорожного пути за допустимыми отклонениями при устройстве и содержании рельсовой колеи. Установлена необходимость нормирования технических состояний железнодорожного пути на которых будут базироваться основы по восстановлению надежной работы земляного полотна. Практическая ценность. Укрзализныця является одним из основателей Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. В последнее время этот орган издал межгосударственный стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения »и на его основе разработал новый межгосударственный стандарт« Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения». И Укрзализныця является членом организации сотрудничества железных дорог, Международного союза железнодорожного транспорта где установлено во всех транспортных отраслях нормы с надежной и безопасной работы железных дорог. Данное исследование поможет внедрению данных стандартов на железных дорогах Украины, обеспечит повышение информационной эффективности в рассматриваемой сфере, обеспечивая взаимопонимание, единство представления и восприятия информации, в том числе, в договорно-правовых отношениях субъектов хозяйственной деятельности друг с другом, органами власти, в межгосударственных научно-технических и торгово-экономических отношениях.
ENG: Purpose: The purpose of this study is to study the need to establish technical limits of the railway track under trust status for the possibility of the formation of regulatory safety and functional safety of railway track Ukraine. Methodology. To achieve the objectives of the research methods used for the analysis of the condition and design elements typical of the way the conditions of operation of the railways in Ukraine. Results: Grounded establishing compliance with the technical conditions and design elements built trust status under existing regulations. These conditions are based on the assessment of the results circle circle dimensional tape. The status of each design element gauge its impact on job strain, but still there are no rules that would state elements associated with the state of track gauge for the track measurable ribbons. Grounded reasons for which the limits are not set and found that it is necessary to study for their installation. Findings. The necessity of developing trust status classification for railway track tolerances when constructing and maintenance of rail track. Established the need for standardization of technical conditions of railway track which will be based on the principles of recovery reliable operation of the roadbed. Practical value. UZ is a founding member of the Council for Rail Transport of the Commonwealth. Recently, this body issued interstate standard GOST 32192-2013 "Reliability of railway equipment. Basic concepts and definitions of the terms "and on this basis developed a new interstate standard" Security functional railway equipment. Terms and definitions". But UZ is a member of the cooperation of railways, international union of railway transport is running in all areas of transport rules with reliable and safe operation of railways. This study will help the implementation of these standards on the railways of Ukraine, will improve the efficiency of the information in this sphere, providing mutual understanding and unity of presentation and perception of information, including in-contractual legal relations of economic agents with each other, authorities in international scientific -Technical and trade and economic relations.
Description
І. Бондаренко: ORCID 0000-0003-4717-3032
Keywords
земляне полотно, стан надійності колії, технічний стан колії, елементи колії, конструкція колії, нормативно-технічна та конструкторська документація, норми улаштування та утримання, земляное полотно, состояние надежности пути, техническое состояние пути, элементы пути, конструкция пути, нормативно-техническая и конструкторская документация, нормы устройства и содержания, roadbed, state path reliability, technical condition the way the elements of the path, the path construction, regulatory, technical and design documentation, unit standards and content, КККГ
Citation
Бондаренко, І. О. Особливості, які необхідно враховувати при відновленні стану земляного полотна залізниць України / І. О. Бондаренко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2014. – №8 – С. 63–68. – DOI: 10.15802/ecsrt2014/57934.