Конструктивно-продукційне моделювання фрактальних складових наявних часових рядів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Об‘єктом дослідження є можливість використання конструктивно-продукційного підходу для моделювання фрактальних складових наявних часових рядів. Предметом дослідження є використання фрактальних властивостей часових рядів для побудови конструктивної моделі та прогнозування подальших значень. Метою дослідження даної роботи є встановлення можливостей автоматичного формування моделі фрактальних часових рядів за допомогою конструктивно-продукційних засобів та генетичного алгоритму. У даній роботі досліджується можливість використання конструктивно-продукційного підходу для знаходження математичної моделі яка описує наданий до обробки фрактальний детермінований часовий ряд за допомогою генетичного алгоритму. Були визначені необхідні конструктори з описом функціональності кожного з них та модифікації структури самого генетичного алгоритму для досягнення поставленої мети. Результати даного дослідження можуть бути використані як база для подальшого розвитку даного підходу вже для роботи з не детермінованими часовими рядами та покращення часових показників процесу знаходження моделі шляхом розпаралелювання процесу обробки часового ряду.
EN: The object of this study is the possibility of using a constructive-production approach to model the fractal components of existing time series. The subject of this study is the usage of fractal properties of time series to build a constructive model and predict further values. The purpose of this work is to establish the possibilities of automatic formation of the model of fractal time series with the help of constructive-production means and genetic algorithm. This study provides the investigates of using a constructive-production approach with genetic algorithm to find a mathematical model that describes the fractal deterministic time series. The necessary constructors were described with a description of the functionality of each of them. Also, modifications of the structure of the genetic algorithm to solve a specific problem are represented as well. The results of this study can be used as a basis for further development of this approach to work with non-deterministic time series and introducing the improvements connected to the time performance of the process of finding the model by parallelizing the workflow of the time series’ analyzing.
Description
Keywords
L-система, конструктивно-продукційне моделювання, фрактал, часові ряди, правила заміни часових рядів, генетичний алгоритм, L-system, constrictive-synthesizing modeling, fractal, time series substitution rules, genetic algorithm, ВКР
Citation
Жадан А. А. Конструктивно-продукційне моделювання фрактальних складових наявних часових рядів : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 121 – інженерія програмного забезпечення / наук. керівник В. І. Шинкаренко ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 190 с.