Визначення періодів відновлення корпусної ізоляції ТЕД ЕД-118А за спостереженнями зворотної напруги

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Визначення найкращого ресурсу корпусної ізоляції і відповідних моментів її відновлення для тягового електродвигуна (ТЕД) ЕД-118А. Критерієм в задачі служить мінімум питомих витрат на виконання ПР-3 і КР-1 протягом циклу експлуатації КР2 - КР2. Методика. Моделювання ресурсу ізоляції, періоду відновлення ПР-3 і періоду відновлення КР-1 засноване на даних спостереження про зворотну напругу. Процедура оптимізації враховує ступінь відновлення корпусної ізоляції, обмеження по величині зворотної напруги при виконанні ПР-3 і виконанні КР-1. Як показник стану ізоляції взято інтегральне оцінювання кривої зворотної напруги. Дослідження проводилися на основі процедури оптимізації з обмеженнями із застосуванням методів теорії відновлення. Результати. В ході дослідження проведено оптимізацію витрат на відновлення корпусної ізоляції з урахуванням ступеня відновлення при виконанні ПР-3 і КР-1. Для корпусної ізоляції визначено період відновлення для проведення ПР-3 і період відновлення для проведення КР1, визначено відповідні моменти відновлення. Новизна. Запропоновано метод прогнозування ресурсу (пробіг) корпусної ізоляції з визначенням відповідних моментів її відновлення з урахуванням коефіцієнта відновлення при виконанні ПР-3 і виконанні КР-1 за даними спостережень за зворотною напругою. Практична значимість. Дослідження проводилися відповідно до «Державної програми стратегічного розвитку залізниць України», що підготовлена Державним науково-дослідним центром залізничного транспорту України спільно з фахівцями «Укрзалізниця» та Програмою оновлення залізничного рухомого складу на період до 2020 року, де зазначено на необхідність створення сучасних систем технічного обслуговування і ремонту тягового рухомого складу нового покоління і розробку відповідних нормативних документів. Запропонована методика дає можливість локомотивному депо вибирати технологію відновлення корпусної ізоляції ТЕД.
ENG: Purpose. It is to improve the maintenance system of a traction motor (TM) ED 118A by predicting the life of frame insulation and determining rational recovery moments while ensuring the lowest unit costs with performing major repairs of volume 1 (MjR-1) and permanent repair of volume 3 (PR-3), taking into account the degree of recovery, using data on the insulation state by the return voltage method operation. Methodology. Modeling of the insulation resource, the recovery period PR-3 and the recovery period MjR-1 is based on observation data on the return voltage. The optimization procedure takes into account the degree of restoration of case insulation when performing PR-3 and performing KR1, restrictions on the magnitude of the return voltage. An integral assessment of the return voltage curve is taken as an indicator of the state of insulation. The studies were carried out on the basis of the optimization procedure with restrictions using the methods of recovery theory. Findings. In the course of the study, the optimization of unit costs for the restoration of enclosure insulation was carried out taking into account the degree of recovery when performing PR-3 and KR-1. For frame insulation, recovery periods are recommended. Originality. A method is proposed for predicting the life of frame insulation and determining the rational moments of its recovery, taking into account the recovery factor when performing PR‑3 and performing MjR‑1 and data on observations of the return voltage. Practical value. Researches were carried out in accordance with the “State Program for the Strategic Development of Ukrainian Railways”, prepared by the State Research Center for Railway Transport of Ukraine in conjunction with «Ukrzaliznytsya» specialists and the Program for the renewal of railway rolling stock for the period up to 2020, where indicated by need for creation of modern systems maintenance and repair of traction rolling stock of a new generation and the development of appropriate regulatory documents. The proposed methodology enables the locomotive depot to select the technology for restoring the hull insulation of the TM.
Description
В. Лагута: ORCID 0000-0002-4957-9178; Ю. Козік ORCID 0000-0002-5212-2953
Keywords
корпусна ізоляція, зворотна напруга, контроль стану ізоляції, система утримування тягового електродвигуна, frame insulation, return voltage, control of the insulation condition, traction motor maintenance system, КАТ
Citation
Лагута В. В., Козік Ю. Г. Визначення періодів відновлення корпусної ізоляції ТЕД ЕД-118А за спостереженнями зворотної напруги. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. 2019. № 18. С. 89–96. DOI: 10.15802/ecsrt2019/254777.