Дослідження маршрутизації в великих інформаційних мережах в умовах їх реконфігурації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Предметом дослідження є розробка алгоритму та його програмна реалізація для оптимізації інформаційних потоків. Метою кваліфікаційної роботи є створення математичних моделей, розробка та дослідження алгоритму на основі модифікованого рішення Дейкстри. Задачі дослідження: Проаналізувати існуючі методи реконфігурації; Запропонувати математичну модель для інформаційних потоків в глобальних мережах; Розробка алгоритму для оптимізації інформаційних потоків; Програмна реалізація розробленого алгоритму; Проаналізувати результати для подальшого удосконалення підходу. Галуззю застосування даної кваліфікаційної роботи є маршрутизація інформаційних потоків в розподілених системах та глобальних мережах. Економічна ефективність полягає в покращенні підходу до побудови та організації систем, що обумовлено зниженням необхідних фінансових ресурсів за рахунок більш раціонального підходу до використання комп’ютерних ресурсів та підвищення стабільності роботи систем.
EN: The object of research is the processes of routing information flows in global networks. The subject of research is the development of an algorithm and its software implementation for optimizing information flows. The purpose of the qualification work is to create mathematical models, development and research of an algorithm based on a modified solution of Dijkstra. Research objectives: Analyze existing reconfiguration methods; Propose a mathematical model for information flows in global networks; Development of an algorithm for optimizing information flows; Software implementation of the developed algorithm; Analyze the results to further improve the approach. The field of application of this qualification work is the routing of information flows in distributed systems and global networks. Cost-effectiveness is to improve the approach to the construction and organization of systems, due to the reduction of the necessary financial resources through a more rational approach to the use of computer resources and increase the stability of the systems.
Description
Keywords
маршрутизація, інформаційні потоки, інформаційні системи, глобальні мережі, routing, information flows, information systems, global networks, ВКР
Citation
Лисенко А. С. Дослідження маршрутизації в великих інформаційних мережах в умовах їх реконфігурації : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 123 – комп’ютерна інженерія / наук. керівник А. А. Косолапов ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 84 с.