Актуальні питання розвитку мультимодальних перевезень в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпро
Abstract
UK: Мета. Розглянуто стан та тенденції змін в питанні розвитку мультимодальних перевезень в Україні. Досліджено існуючу систему міжнародних транспортно-комунікаційних зв'язків України. Розглянуті питання перспектив розвитку контейнерних перевезень вантажів. Визначено основні проблеми, які гальмують розвиток мультимодальних перевезень в Україні, а також окреслено необхідні заходи щодо їх усунення. Метою дослідження є процес організації мультимодальних перевезень залізничним транспортом, виявлення проблем розвитку у сучасних умовах. Метод дослідження полягає у аналізі явищ та процесів, що відбуваються в процесі організації мультимодальних перевезень. Результати: проведено дослідження стану мультимодальних перевезень в Україні, окреслені основні проблеми. Практичне значення: визначені переваги та запропоновані шляхи організації мультимодальних перевезень в Україні.
RU: Цель. Рассмотрены состояние и тенденции изменений в вопросе развития мультимодальных перевозок в Украине. Исследована существующуя система международных транспортно-коммуникационных связей Украины. Рассмотрены вопросы перспектив развития контейнерных перевозок грузов. Определены основные проблемы, которые тормозят развитие мультимодальных перевозок в Украине, а также обозначены необходимые меры по их устранению. Целью исследования является процесс организации мультимодальных перевозок железнодорожным транспортом, выявление проблем развития в современных условиях. Метод исследования заключается в анализе явлений и процессов, происходящих в процессе организации мультимодальных перевозок. Результаты. Проведено исследование состояния мультимодальных перевозок в Украине, очерчены основные проблемы. Практическое значение: определенны преимущества и предложены пути организации мультимодальных перевозок в Украине.
EN: Goal. The state and trends of changes in the development of multimodal transportation in Ukraine are considered. The existing system of international transport and communications of Ukraine is investigated. The issues of prospects for the development of container transportation of goods are considered. The main problems that impede the development of multimodal transportation in Ukraine are identified, and the necessary measures to address them are identified. The aim of the study is the process of organizing multimodal rail transport, identifying development problems in modern conditions. The research method consists in analyzing the phenomena and processes occurring in the process of organizing multimodal transportation. Results. A study of the state of multimodal transport in Ukraine, the main problems are outlined. Practical value: certain advantages and ways of organizing multimodal transportation in Ukraine are proposed.
Description
А. Бєлова: ORCID 0000-0003-4106-7351; Н. Новальська: ORCID 0000-0002-6331-9217; О. Орловська: ORCID 0000-0002-7225-0717
Keywords
мультимодальні перевезення, транспорт, вантаж, транзит, контейнерні перевезення, транспортна система, транспортування, мультимодальные перевозки, транспорт, груз, транзит, контейнерные перевозки, транспортная система, транспортировки, multimodal transportation, transport, cargo, transit, the container transporting, transport system, transportation, КГСЕП (ЛФ)
Citation
Бєлова, А. І., Новальська Н. І., Орловська О. В. Актуальні питання розвитку мультимодальних перевезень в Україні. Review of Transport Economics and Management. 2019. Вип. 2 (18). С. 58–65. DOI: 10.15802/rtem.v18i2.191243.