Проблеми та можливості співробітництва територіальних громад України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ "ДКС Центр"
Abstract
UK: Розкрито сутність співробітництва територіальних громад в Україні. Метою статті окреслено пошук можливостей вдосконалення механізму реалізації співробітництво територіальних громад як інструменту територіального розвитку на підставі аналізу законодавчої бази та наявного вітчизняного досвіду. Визначено особливості процесів кооперації ресурсних та організаційних можливостей територіальних громад. Зазначено, що консолідація не створює нового адміністративного суб'єкта, а дає можливість за рахунок використання нових технологій управління: мережеве планування, проектний підхід тощо суттєво підвищити рівень ефективності використання ресурсної бази суміжних суб'єктів місцевого самоврядування для спільного вирішення проблем територіального розвитку. Констатовано, що існує низка об'єктивних проблем для повноцінної реалізації співробітництва між територіальними громадами, серед яких не лише фактори консервативності владного сприйняття ініціатив територіальної громади з кооперації зусиль, але і відсутність чітких та ефективних інструментів реалізації співробітництва в силу низького рівня управлінської культури, правової освіти, громадянської свідомості тощо. Проведено аналіз нормативно-правового забезпечення співробітництва територіальних громад в Україні. Визначено проблеми та недоліки в процесі практичної реалізації співробітництва територіальних громад. Підкреслено, що співробітництво як нова форма організації територіального розвитку передбачає не лише об'єднання зусиль та ресурсів, в першу чергу мова йде про пошук стратегічних напрямів розвитку, спільних для декількох громад. Здійснено пошук шляхів підвищення дієвості механізму співробітництва територіальних громад. Підсумовано, що співробітництво територіальних громад, об'єднання ресурсної бази, консолідації управлінських та організаційних можливостей є важливою формою реалізації права на місцеве самоврядування, яке здатне не лише вирішувати найбільш гострі проблеми територіального розвитку спільними зусиллями, але і забезпечувати нову якість життя та розвитку громад.
EN: The essence of cooperation of territorial communities in Ukraine is covered. The purpose of the research paper is to find ways of improving the mechanism of implementation of cooperation of territorial communities as a tool of territorial development on the basis of analysis of the legislative framework and existing national experience. The peculiarities of the processes of cooperation of resource and organizational opportunities of territorial communities are determined. It has been pointed out that consolidation does not create a new administrative entity, but it allows, through the use of new management technology: network planning, project approach, substantial increasing the resource base use efficiency level of the of related entities of local self-government for the joint resolution of territorial development problems. It was stated that there are a number of objective problems for the full realization of cooperation between territorial communities, which include not only the factors of conservatism of percepting the efforts of the territorial community's initiatives by the authorities, but also the lack of clear and effective tools for the realization of cooperation due to the low level of administrative culture, legal education, civic consciousness, etc. The analysis of legal support of cooperation of cooperation of the territorial communities in Ukraine is carried out. The problems and disadvantages in the process of practical realization of cooperation of territorial communities are identified. It is emphasized that cooperation as a new form of organization of territorial development involves not only the pooling of efforts and resources, first of all it is a search of strategic directions of development being common to several communities. The search for ways to increase the effectiveness of the mechanism of cooperation of territorial communities is carried out. It is concluded that cooperation of territorial communities, pooling resource base, consolidating administrative and organizational opportunities is an important form of realization of the right to local self-government, which cannot only solve the most pressing problems of territorial development by joint efforts, but also provide new quality of life and community development.
Description
Keywords
територіальна громада, співробітництво, об’єднання, місцеве самоврядування, законодавче забезпечення, local community, cooperation, association, local government, legislative support, КФД (ЛФ)
Citation
Сірик, З. О. Проблеми та можливості співробітництва територіальних громад України / З. О. Сірик // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 102–107.