Вплив контакту рейки та колеса на деформативну роботу залізничної колії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності встановлення меж технічних станів залізничної колії відповідно станам надійності, для можливості сформування нормативної бази з надійності та функціональної безпеки залізничної колії України. Методика. Для досягнення мети дослідження використано методи аналізу особливостей контактної взаємодії рейки та колеса при русі характерних для умов експлуатації залізниць на Україні. Результати. Обґрунтовано встановлення відповідності технічних станів елементів та конструкції колії станам надійності з урахуванням жорсткісних деформацій залізничної колії. Ці стани повинні враховувати тип рухомого складу, стан коліс та рейок, траєкторію руху поїздів та характеристики елементів конструкції за матеріалами, з яких вони виготовлені. Обґрунтовано причини за якими межі не встановлено та з'ясовано які дослідження необхідно провести для їх встановлення. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність розроблення класифікації станів надійності залізничної колії за допустимими відхиленнями при влаштуванні й утриманні рейкової колії. Встановлено необхідність нормування технічних станів залізничної колії на яких базуватимуться засади щодо жорсткісних деформацій залізничної колії. Практична значимість. Укрзалізниця є одним із засновників Ради із залізничного транспорту держав-учасників Співдружності. Останнім часом цей орган видав міждержавний стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения» та на його основі розробив новий міждержавний стандарт «Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения». Та Укрзалізниця є членом організації співпраці залізних доріг,міжнародного союзу залізничного транспорту де встановлено в усіх транспортних галузях норми з надійної та безпечної роботи залізниць. Дане дослідження допоможе впровадженню даних стандартів на залізницях України, забезпечить підвищення інформаційної ефективності в розглянутій сфері, забезпечуючи взаєморозуміння, єдність подання і сприйняття інформації, в тому числі, в договірноправових відносинах суб'єктів господарської діяльності один з одним, органами влади, в міждержавних науково-технічних і торговельно-економічних відносинах.
RU: Целью данного исследования является обоснование необходимости установления границ технических состояний железнодорожного пути в соответствии состояниям надежности, для возможности формирования нормативной базы по надежности и функциональной безопасности железнодорожного пути Украины. Методика. Для достижения цели исследования использованы методы анализа особенностей контактного взаимодействия рельса та колеса характерных для условий эксплуатации железных дорог на Украине. Результаты. Обоснованно установление соответствия технических состояний элементов и конструкций пути состояниям надежности с учетом жесткостных деформаций железнодорожного пути. Эти состояния должны учитывать тип подвижного состава, состояние колес и рельсов, траекторию движения поездов и характеристики элементов конструкции по материалам, из которых они изготовлены. Обоснованно причины по которым границы не установлены и выяснено какие исследования необходимо провести для их установки. Научная новизна. Обоснована необходимость разработки классификации состояний надежности железнодорожного пути за допустимыми отклонениями при устройстве и содержании рельсовой колеи. Установлена необходимость нормирования технических состояний железнодорожного пути на которых будут базироваться тезисы с учетом жесткостных деформаций железнодорожного пути. Практическая ценность. Укрзализныця является одним из основателей Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. В последнее время этот орган издал межгосударственный стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения »и на его основе разработал новый межгосударственный стандарт «Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения». И Укрзализныця является членом организации сотрудничества железных дорог, Международного союза железнодорожного транспорта где установлено во всех транспортных отраслях нормы с надежной и безопасной работы железных дорог. Данное исследование поможет внедрению данных стандартов на железных дорогах Украины, обеспечит повышение информационной эффективности в рассматриваемой сфере, обеспечивая взаимопонимание, единство представления и восприятия информации, в том числе, в договорноправовых отношениях субъектов хозяйственной деятельности друг с другом, органами власти, в межгосударственных научно-технических и торгово-экономических отношениях.
EN: The purpose of this study is to study the need to establish technical limits of the railway track under trust status for the possibility of the formation of regulatory safety and functional safety of railway track Ukraine. Methodology. To achieve the objectives of the research methods used methods of analysis of features of contact cooperation of rail and wheel are used characteristic for external of railways environments on Ukraine. Results: Author has grounded establishment of accordance of the technical states of elements and constructions of way to the states of reliability taking into account rigid deformations of ferrous-travelling way. These states must take into account the type of mobile composition, state of wheels and rails, trajectory of motion of trains and description of elements of construction on materials which its were made from. Also it was grounded reasons on which scopes are not set and what researches are found out it is necessary to conduct for their setting. Findings. There are necessity of developing trust status classification for railway track tolerances when constructing and maintenance of rail track. Established the need for standardization of technical conditions of railway track which will be based on theses with taking into account rigid deformations of railway way. Practical value. UZ is a founding member of the Council for Rail Transport of the Commonwealth. Recently, this body issued interstate standard GOST 32192-2013 “Reliability of railway equipment. Basic concepts and definitions of the terms” and on this basis developed a new interstate standard “Security functional railway equipment. Terms and definitions”. But UZ is a member of the cooperation of railways, international union of railway transport is running in all areas of transport rules with reliable and safe operation of railways. This study will help the implementation of these standards on the railways of Ukraine, will improve the efficiency of the information in this sphere, providing mutual understanding and unity of presentation and perception of information, including in-contractual legal relations of economic agents with each other, authorities in international scientific-technical and trade-economic relations.
Description
І. Бондаренко: ORCID 0000-0003-4717-3032
Keywords
радіус кочення, стан надійності колії, колісна пара, ділянка колії, радіус кривої, знос рейки, жорсткісна деформація залізничної колії, радиус качения, состояние надежности пути, колесная пара, участок пути, радиус кривой, износ рейки, жесткостная деформация железнодорожного пути, radius of woobling, state of reliability of way, wheelpair, area of way, radius of curve, wear of lath, rigid deformation of railway way, КККГ
Citation
Бондаренко, І. О. Вплив контакту рейки та колеса на деформативну роботу залізничної колії / І. О. Бондаренко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2015. – № 10. – С. 77–81. – DOI:10.15802/ecsrt2015/73858.