Modeling the Dynamism of Complex Dynamic Systems Using the Universal Laws of the Wave Theory

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
KTU leidykla „Technologija“, Kaunas, Lithuania
Abstract
ENG: The knowledge that mechanical and electromagnetic waves transfer energy from the source of influence became the basis for modeling the dynamism of complex dynamic systems. The paper shows the possibility of using the universal laws of wave theory for modeling the dynamism of complex dynamic systems. The property of waves to transfer the action function over time and space made it possible to construct oscillations of any point in space, taking into account the time it takes the waves to reach this point. The universal laws of wave propagation in various mediums formed the basis for describing the process of wave propagation within complex dynamic systems. It is shown that the dissipation is caused by the inhomogeneity of the change in energy inside the object during the propagation of waves by taking into account two factors: a decrease in the amplitude with distance from the source and features of the geometry of the object. This approach allows expanding the scope of modeling associated with determining the state of motion, the course of development, and changes in any phenomenon under the influence of external or internal factors (“driving forces”) in complex dynamic systems, taking into account the uniqueness of these systems.
UKR: Знання про те, що механічні та електромагнітні хвилі переносять енергію від джерела впливу, стало основою для моделювання динамізму складних динамічних систем. Показано можливість використання універсальних законів теорії хвиль для моделювання динамізму складних динамічних систем. Властивість хвиль передавати функцію дії в часі і просторі дозволила побудувати коливання будь-якої точки простору з урахуванням часу, за який хвилі досягають цієї точки. Універсальні закони поширення хвиль у різних середовищах лягли в основу опису процесу поширення хвиль у складних динамічних системах. Показано, що дисипація зумовлена неоднорідністю зміни енергії всередині об’єкта під час поширення хвилі з урахуванням двох факторів: зменшення амплітуди з віддаленням від джерела та особливостей геометрії об’єкта. Такий підхід дозволяє розширити сферу моделювання, пов’язану з визначенням стану руху, ходу розвитку та зміни будь-якого явища під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів («рушійних сил») у складних динамічних системах, враховуючи унікальність цих систем.
Description
L. Neduzha: ORCID 0000-0002-7038-3006, I. Bondarenko: ORCID 0000-0003-4717-3032
Keywords
rolling stock, railway track, wave, dynamic system, dissipation, medium, energy, рухомий склад, залізнична колія, хвиля, динамічна система, дисипація, середовище, енергія, КТМ
Citation
Bondarenko, I., Keršys, R., Neduzha, L. Modeling the Dynamism of Complex Dynamic Systems Using the Universal Laws of the Wave Theory. Transport Means 2023 : Proc. of the 27th Intern. Sci. Conf., (04–05 Oct., 2023, Palanga, Lithuania). Palanga, 2023. P. 639–644.