Оптимізація організаційних процесів будівельного виробництва як формотворча складова конкурентоспроможності підрядних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет будівництва i архітектури
Abstract
UKR: На сучасному етапі становлення вітчизняного будівельного ринку виникає необхідність змістовно нового підходу до організації будівельного виробництва підрядних підприємств. Визначальним показником на будівельному ринку є рівень конкурентоспроможності підрядної організації, який відображає її спроможність управління фінансовими ризиками і адаптації до змін кон’юктури ринку будівельних послуг. Модернізація системи організаційних процесів дає значне підвищення якості будівельно-монтажних робіт, відкриває можливості виходу підрядного підприємства на новий організаційно-економічний рівень господарювання. Актуальним стає теоретико-методологічне та практичне вирішення проблем оптимізації організаційних процесів, що включає мінімізацію строків ведення будівельних об’єктів в експлуатацію з найбільшими показниками якості. Визначено характерні ознаки сучасних вітчизняних підприємств з врахуванням поточних умов будівельного ринку. Проведено аналіз існуючих оптимізаційних моделей будівельного виробництва, показана доцільність впровадження та методологічні основи розрахунку їх ефективності.
RUS: На современном этапе становления отечественного строительного рынка возникает необходимость структурно нового подхода к организации строительного производства подрядных предприятий. Определяющим показателем на строительном рынке является уровень конкурентоспособности подрядной организации, который отражает ее способность управления финансовыми рисками и адаптации к изменениям конъюнктуры рынка строительных услуг. Модернизация системы организационных процессов дает значительное повышение качества строительно-монтажных работ, открывает возможности выхода подрядного предприятия на новый организационно-экономический уровень хозяйствования. Актуальным становится теоретико-методологическое и практическое решение проблем оптимизации организационных процессов, включая минимизацию сроков введения строительных объектов в эксплуатацию с высокими показателями качества. Определены характеристики состояния современных отечественных предприятий с учетом текущих условий строительного рынка. Проведен анализ существующих оптимизационных моделей строительного производства, показана целесообразность внедрения и методологические основы расчета их эффективности.
ENG: At the present formation stage of domestic construction market, there is a need for a structurally new approach to organization of construction production of contracting companies. The determining factor in the construction market is the competitiveness level of contracting company, which reflects its ability to manage financial risks and adapt to changes in market conditions of construction services. Modernization of organizational processes system provides a significant improvement in quality of construction works, gives a possibility of the contracting company’s entry into a new organizational and economic level of management. The theoretical, methodological and practical solution of optimization problems of organizational processes becomes actual, including minimization of introduction terms of building objects in operation with high quality indicators. There are modern characteristics of domestic companies taking into account the current conditions of the construction market. It has been carried out the analysis of existing optimization models of construction production, expediency of introduction and methodological bases of its efficiency calculation.
Description
А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517; І. Арутюнян: ORCID 0000-0002-5049-3742; Д. Сайков: ORCID 0000-0001-7616-0199
Keywords
будівельний ринок, підрядне підприємство, конкурентоспроможність, організація будівельного виробництва, організаційний процес, модель оптимізації, строительный рынок, подрядное предприятие, конкурентоспособность, организация строительного производства, организационный процесс, модель оптимизации, construction market, contracting company, competitiveness, organization of construction production, organizational process, optimization model, КБВ
Citation
Радкевич, А. В. Оптимізація організаційних процесів будівельного виробництва як формотворча складова конкурентоспроможності підрядних підприємств / А. В. Радкевич, І. А. Арутюнян, Д. В. Сайков // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченко. – Київ, 2018. – Вип. 35. – С. 64–73. – DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.35.64-73.