Охорона праці, екологія та безпека життєдіяльності як важливі освітні компоненти освітньо-професійних програм підготовки фахівців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд
Abstract
UKR: Мета. У зв’язку зі збройною агресією, розпочатою проти України, обґрунтувати необхідність доповнення робочої програми навчальної дисципліни Екологія та безпека життєдіяльності (БЖД) темами, що пов’язані з поведінкою персоналу підприємств та населення під час оголошення тривоги, під час руйнування потенційно-небезпечних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури тощо внаслідок атак з повітря. Наголосити на важливості висвітлення питань мінної безпеки та поводження з потенційно вибухонебезпечними предметами, питань надання першої невідкладної допомоги постраждалим внаслідок обстрілів (вибухів). Методика. Критичний аналіз існуючих робочих програм навчальних дисциплін та їх співставлення з чинними нормативно-правовими актами з питань, пов’язаних з охороною праці та БЖД з огляду на реалії, що склалися. Результати. Показано доцільність доповнення робочої програми дисципліни Екологія та безпека життєдіяльності темами, що пов’язані з поведінкою персоналу підприємств та населення під час оголошення тривоги, під час руйнування потенційно-небезпечних виробничих об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури тощо. Слід також приділити увагу питанням мінної безпеки та поводження з потенційно вибухонебезпечними предметами, питанням надання першої невідкладної допомоги постраждалим внаслідок обстрілів (вибухів). Через значний обсяг додаткових питань, що потребують введення до програми, цілком логічним та обґрунтованим є розгляд можливості збільшення її обсягу до 4-х кредитів ЄКТС. Наукова новизна. Адаптивне (з урахуванням ситуації, що змінюється) та оперативне коригування робочої програми навчальної дисципліни з використанням чинних нормативно-правових актів з питань охорони праці та БЖД. Практична значимість. Коригування робочої програми навчальної дисципліни Екологія та безпека життєдіяльності з урахуванням поточної ситуації дозволить покращити формування у здобувачів вищої освіти актуальних компетентностей з безпекових питань та сприятиме підвищенню рівня готовності майбутніх фахівців до роботи та безпечної поведінки в умовах підвищеного ризику через руйнування потенційно-небезпечних виробничих об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, мінування територій, ураження персоналу тощо.
ENG: Purpose. In connection with the armed aggression launched against Ukraine, justify the need to supplement the work program of the study discipline Ecology and life safety (LS) with topics related to the behavior of the personnel of enterprises and the population during the announcement of an alarm, during the destruction of potentially dangerous objects facilities, critical infrastructure facilities, etc. as a result of air attacks. Emphasize the importance of highlighting issues of mine safety and dealing with potentially explosive objects, issues of providing first aid to victims of shelling (explosions). Methodology. Critical analysis of existing work programs of educational disciplines and their comparison with current legal acts on issues related to labor protection and LS in view of the existing realities. Findings. The expediency of supplementing the work program of the discipline Ecology and life safety with topics related to the behavior of the personnel of enterprises and the population during the announcement of an alarm, during the destruction of potentially dangerous production facilities, critical infrastructure facilities, etc. is shown. Attention should also be paid to issues of mine safety and handling of potentially explosive objects, issues of providing first aid to victims of shelling (explosions). Due to the significant volume of additional questions that need to be introduced into the program, it is quite logical and justified to consider the possibility of increasing its volume to 4 ECTS credits. Originality. Adaptive (taking into account the changing situation) and operational adjustment of the work program of the educational discipline using current regulations on labor protection and LS. Practical value. Adjusting the work program of the study discipline Ecology and life safety, taking into account the current situation, will improve the formation of relevant competences on safety issues among students of higher education and will contribute to increasing the level of readiness of future specialists for work and safe behavior in conditions of increased risk due to the destruction of potentially dangerous production facilities , objects of critical infrastructure, mining territories, damage to personnel, etc.
Description
Ю. Ступак: ORCID 0000-0002-7199-057X; В. Гуцалова: ORCID 0000-0003-2959-1097
Keywords
робота в умовах воєнного стану, охорона праці, робота в умовах воєнного стану, охорона праці, екологія та безпека життєдіяльності, руйнування, потенційно-небезпечні виробничі об’єкти, критична інфраструктура, мінна безпека, поводження з вибухонебезпечними предметами, надання першої невідкладної допомоги постраждалим, work in martial law conditions, labor protection, ecology and life safety, destruction, potentially dangerous production facilities, critical infrastructure, mine safety, handling explosive objects, providing first aid to victims, КТТАМП
Citation
Ступак Ю. О., Кузнецов О. А., Гуцалова В. І. Охорона праці, екологія та безпека життєдіяльності як важливі освітні компоненти освітньо-професійних програм підготовки фахівців. Стратегія якості в промисловості і освіті : матеріали XVІI Міжнародної конференції (Варна, 5–8 червня, 2023 р.). Дніпро : Журфонд, 2023. С. 234–238.