Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи обліку металопродукції на прикладі ПАТ «ДМК»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, бібліографічного списку та додатків. Обсяг основного тексту – 86 сторінки, у тому числі 11 таблиць, 15 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 5 сторінках, бібліографічний список з 52 джерел, 9 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку товарної металопродукції, зокрема, сутність товарної продукції як об’єкту бухгалтерського обліку та нормативно-правове забезпечення обліку товарної продукції. Також виконано макроекономічний аналіз ринку металопродукції в Україні та надано техніко-економічну характеристику ПАТ «ДМК». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у ПАТ «ДМК», впорядковано правила документообігу та особливості первинного обліку металопродукції, а також досліджено облік металопродукції в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи здійснено аналіз виробництва та збуту металопродукції ПАТ «ДМК», досліджено основнi характеристики системи внутрішнього контролю i управлiння ризиками та запропоновано шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи обліку металопродукції ПАТ «ДМК». На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
ENG: The work consists of an introduction, three chapters, conclusions, bibliography and appendices. The volume of the main text is 86 pages, including 11 tables, 15 figures, in addition, an introduction on 3 pages, conclusions on 5 pages, a bibliographic list of 52 sources, 9 appendices. The first section of the qualification work considers the theoretical foundations of accounting for marketable metal products, in particular, the essence of marketable products as an object of accounting and regulatory support for accounting for marketable products. The macroeconomic analysis of the metal products market in Ukraine was also performed and the technical and economic characteristics of PJSC "DMK" were provided. In the second section of the work the organization of accounting in PJSC "DMK" is considered, the rules of document circulation and features of primary accounting of metal products are streamlined, and the accounting of metal products in the system of accounting accounts is investigated. In the third section the analysis of production and sales of metal products of PJSC "DMK" is carried out, the main characteristics of the system of internal control and risk management are investigated and the ways of improvement of information-analytical support of the system of accounting of metal products of PJSC "DMK" are offered. Based on the results of the study, sound conclusions were made.
Description
Keywords
публічне акціонерне товариство, металопродукція, собівартість, виробництво, готова продукція, збут, аналіз, організація обліку, контроль, public joint-stock company, metal products, cost price, production, finished products, sales, analysis, accounting organization, control, ВКР, КОІО
Citation
Іванова М. Є. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи обліку металопродукції на прикладі ПАТ «ДМК» : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 071 – Облік і оподаткування / наук. керівник О. А. Топоркова ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 86 с.