Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Академія митної служби України, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Торговельні марки на сьогодні є дуже важливим стратегічним активом будь-якої держави, що створює передумови для успішного розвитку країни, розширення міжнародних торгівельно-економічних відносин, використання інтелектуального потенціалу в інноваційному процесі. Вивчення історії торговельної марки, як об’єкту права інтелектуальної власності, обґрунтування її теоретичної та практичної значущості, залучення історичної науки до вивчення історії права інтелектуальної власності, викличе потребу розвитку історичних та правничих теоретичних досліджень у цій галузі. Мета автора статті показати еволюцію торговельної марки, висвітлити її історію від зародження до сучасності, зміну її ролі, значення та функцій на різних етапах соціально-економічного розвитку суспільства.
RU: Торговые марки сегодня – важнейший стратегический актив любой страны, который создаёт предпосылки для успешного развития страны, расширения международных торгово-экономических отношений, использования интеллектуального потенциала в инновационном процессе. Изучение истории торговой марки, как объекта права интеллектуальной собственности, обоснование её теоретической и практической значимости, привлечение исторической науки к изучению истории права интеллектуальной собственности, послужит развитию исторических и правоведческих исследований в этой области. Цель автора статьи – показать эволюцию торговой марки, раскрыть её историю от зарождения до современности, показать изменение её роли, значения и функций на разных этапах социально-экономического развития.
EN: Nowadays trademarks are a very important strategic asset of any state, creating prerequisites for successful development of the country, extension of international trade-economic relationships, usage of intellectual potential in innovative process. Exploring history of trademark as an object of intellectual property will call for the necessity to develop historical and legal theoretic research in this sphere. The author’s aim is to show the evolution of a trademark, enlighten its history from its origin to the modern times, change of its role, meaning and functions on different stages of social-economic development of a society.
Description
Keywords
торговельна марка, бренд, клеймо, логотип, товарний знак, торговая марка, товарный знак, trademark, brand, label, logo, commercial label, КУ
Citation
Бабенко В. А. Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність. Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць Академії митної служби України. Дніпропетровськ, 2014. №1(9). С.91–98. Повний текст.