CRUST

Common Repository of the University of Science and Technologies

Welcome to the Common Repository of the University of Science and Technologies (CRUST)!

CRUST is an electronic archive created to publish, accumulate, store and provide free full-text access to publications.

These publications have a scientific, educational, and methodological purpose. They are created by teachers, researchers, employees, graduate students, or students of the university (student publications are published with the review of a supervisor).

CRUST also provides university employees with the opportunity to publish their own scientific papers.

For contacts: [email protected]

The institutional repository of the Ukrainian State University of Science and Technologies

Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
Оптимізація конструкції ТП М
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Козаченко, Євген Миколайович
UKR: Магістерська робота: 56 сторінок, 4 частини, 18 рисунків, 4 таблиці, 14 використаних джерел. Об’єкт дослідження – вимикачі підстанцій. Мета роботи – оптимізація конструкції розподільчих пристроїв тягової підстанції. Методи дослідження. Основні теоретичні положення магістерської роботи отримані за допомогою математичного апарату теорії надійності. Одержані результати: - описана існуюча однолінійна схема; - проаналізовані переваги сучасного обладнання; - проведено оптимізацію однолінійної схеми підстанції; - обґрунтовані прийняті рішення.
Item
Дослідження впливу стабілізації напруги 3,3 кВ на ефективність роботи системи електропостачання на дільниці Д-Ч
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Кашин, Денис Олександрович
UKR: Магістерська робота виконана на 63 сторінці, містить 22 ілюстрації та 16 використаних джерел. Розглядається розробка методології розрахунку електричних схем розподіленого електропостачання, оптимізація параметрів розподіленої системи. Головною метою є стабілізація рівня напруги на рівні максимально економічно ефективному та зменшення втрат в контактній мережі. Пропонується структурна схема тягового агрегату для підстанцій з вольтододатковими перетворювачами на кожен фідер, які використовують широтно-імпульсну модуляцію з частотою 5 кГц на IGBT, і можливістю регулювання рівня напруги, незалежно, по кожному фідеру. Результати досліджень можуть бути використані при впровадженні швидкісного руху на території України, для забезпечення необхідного рівня напруги та пропускної здатності. Результати можна використати при впровадженні пристроїв поліпшення якості електроенергії на електроенергетичних об’єктах електрифікованих залізниць.
Item
Розробка методики розрахунку ентальпії утворення органічної маси вугілля
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Карлюков, Роман Олегович
UKR: Магістерська робота: 61 сторінка, 4 частини, 3 рисунки, 8 таблиць, 13 використаних джерел. Об’єкт дослідження – органічна маса бурого, кам’яного вугілля та антрациту. Мета роботи – розрахунок ентальпії утворення органічної маси бурого, кам’яного вугілля та антрациту. Методи дослідження – аналітичні методи розрахунку ентальпії утворення органічної маси бурого, кам’яного вугілля та антрациту. Одержані результати – виконано аналіз проблеми моделювання ентальпії утворення органічної маси вугілля; розроблено методику розрахунку ентальпії утворення органічної маси бурого вугілля; розроблено методику розрахунку ентальпії утворення органічної маси кам’яного вугілля; розроблено методику розрахунку ентальпії утворення органічної маси антрациту. Виконано розрахунки ентальпії утворення органічної маси бурого вугілля, кам’яного вугілля та антрациту.
Item
Інтелектуальний капітал як складова системи управління економічними змінами в умовах воєнного часу
(ТОВ «ДКС Центр», 2024) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирiвна; Матусевич, Олексій Олександрович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна
UKR: Устатті проаналізовано застосування понять «інтелектуальний капітал» та «управління змінами», розглянуті їх різновиди та показано їх взаємозв’язок. Взаємозв'язок між цими поняттями полягає в тому, що інтелектуальний капітал може визначати готовність підприємства до змін. В свою чергу, знання, інновації та навички персоналу можуть бути ключовими ресурсами під час управління змінами. Підприємства, які вміло управляють своїм інтелектуальним капіталом, можуть бути більш гнучкими та ефективними під час змін в бізнес-середовищі. Важливість управління змінами обґрунтовується появою таких властивостей для підприємств як: підвищення гнучкості, зменшення опору змінам, підтримка стратегічних ініціатив. Зміни, які виникають з врахуванням інтелектуального капіталу, вимагають від підприємства переосмислення своїх стратегій та підходів для адаптації до нових реалій цифрової економіки. Особливо це стосується реалій сьогодення в умовах воєнного часу. Кожному підприємству в сучасних умовах необхідно своєчасно пристосовуватися до зовнішнього середовища з метою підтримки своєї конкурентоспроможності та підвищення ефективності роботи. Особливо це стосується можливості пристосовуватися до умов надзвичайної ситуації, різновидом якої є війна. Акцент на надзвичайні ситуації та воєнні умови як різновид зроблено тому, що вони є причиною виникнення агресивних змін, які треба враховувати. У статті показано вплив агресивних економічних змін на складові інтелектуального капіталу та запропоновано систему дій, які треба виконувати підприємством в умовах воєнного часу. Для кожної складової інтелектуальної власності запропоновано перелік дій в залежності від різновиду економічних змін та причин які їх спонукають. Це дозволить уникнути низки проблем та підвищити ефективність діяльності підприємства в умовах війни.
Item
Забезпечення збереження та розвитку інтелектуального капіталу соціально-економічних систем в процесі цифровізації
(Видавнича група «Наукові перспективи», Київ, 2024) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирiвна; Матусевич, Олексій Олександрович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна
UKR: В умовах переходу до економіки знань та інформаційного суспільства, інтелектуальний капітал є сукупністю інформаційно-інтелектуальної та людської складових. Інтелектуальний та людський капітал є результатом забезпечення та ефективної реалізації відповідних форм економічного потенціалу суспільства. Метою управління інтелектуальним капіталом суспільства в системі сталого розвитку є досягнення значного результату від його використання за умови оптимізації витрат на його розвиток, передусім витрат на освіту. Освіта є одним із найважливіших складників розвитку інтелектуального капіталу. В результаті дослідження вивчено умови забезпечення інтелектуального потенціалу та відтворення інтелектуального капіталу в комплексі галузей економіки знань. Можливості відтворення та реалізації інтелектуальних ресурсів обмежені. Їх рівень визначає обсяг економічних ресурсів, що виділяються бізнесом та державою, на формування та розвиток відповідної інфраструктури, яка забезпечує формування продуктивних сил, виробництво, накопичення та передачу знань. Проведено порівняльний аналіз показників досліджуваної сфери в економіці України та держав-лідерів у галузі інноваційного розвитку. Сформульовано аспекти розвитку концепції людського інтелектуального капіталу в цифровій економіці. Інтелектуальний потенціал людини визначається як сукупність здібностей індивіда на основі отриманої та обробленої інформації, що дозволяє створювати нові знання та отримувати з них вигоду та користь, у тому числі для цілей саморозвитку. На індивідуальному рівні людський інтелектуальний капітал включає інтелектуальний потенціал, що формується на основі багатокомпонентної моделі інтелекту, ментального інструментарію та неявних невідчужуваних знань. Організація представляє собою інтелектуальний соціально-економічний суб'єкт, якому притаманні, також як і працівникові, ті самі компоненти інтелекту, але у специфічному вираженні. В статті розглянуто розвиток людського інтелектуального капіталу та управління ним в умовах цифрової трансформації та застосування технологій інтелектуально-інноваційної діяльності соціально-економічних систем.