CRUST

Common Repository of the University of Science and Technologies

Welcome to the Common Repository of the University of Science and Technologies (CRUST)!

CRUST is an electronic archive created to publish, accumulate, store and provide free full-text access to publications.

These publications have a scientific, educational, and methodological purpose. They are created by teachers, researchers, employees, graduate students, or students of the university (student publications are published with the review of a supervisor).

CRUST also provides university employees with the opportunity to publish their own scientific papers.

For contacts: [email protected]

The institutional repository of the Ukrainian State University of Science and Technologies

Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
Стабілізація витікання струменю металу сортової МБЛЗ за рахунок удосконалення умов роботи стакана-дозатора
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Рябий, Дмитро Валерійович
UKR: Дисертаційна робота присвячена вивченню процесів витікання металу на етапі другого технологічного переливання сталі на МБЛЗ між проміжним ківшем і кристалізатором через порожнину швидкозмінних стаканів-дозаторів, зменшенню розбризкування струменю метала та зменшенню хвилєутворення на меніску кристалізатора, за рахунок чого можливо досягти підвищення експлуатаційного технологічного ресурсу.
Item
Аналіз методів розрахунку на прогресуюче обвалення одноповерхових каркасних виробничих будівель та пошук можливостей підвищення точності розрахунків
(Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2024) Радкевич, Анатолій Валентинович; Давидов, І. І.; Чабан, В. П.; Ковтун, К. А.
UKR: Проблеми аналізу прогресуючого обвалення будівель стали невід'ємною частиною проектування. Проте досі норми проектування не дають чітких критеріїв алгоритму розрахунку при аналізі миттєвого руйнування (обвалення) конструкцій будівлі. У статті обговорюються проблеми та невизначеності постановки задачі аналізу миттєвого руйнування конструкцій. Для ілюстрації невизначеності застосування методів аналізу будівель на прогресуюче обвалення відповідно до вимог різних нормативів наводяться приклади розрахунку існуючих одноповерхових каркасних виробничих будівель. Для аналізу застосовуються програмні комплекси SCAD Office та ЛІРА-САПР. Порівнюються результати розв'язання динамічної задачі в часовій області при заданні різного часу перерозподілу реакції та результати квазістатичного розрахунку з різними динамічними коефіцієнтами. Виконується порівняння теоретичних результатів прогнозування непропорційної руйнації та фактичного обвалення конструкцій виробничої будівлі, яка була пошкоджена ракетними ударами. Аналізуються наявність важливих розбіжностей результатів розрахунку та їх причини. Мета статті – аналіз основних особливостей, що виникають при проектуванні (підсиленні) конструкцій промислових будівель, з врахуванням можливостей їх локальних руйнувань. Висновок. Розглянуто деякі проблеми, які треба вирішувати під час проектування або реконструкції промислових будівель, експлуатація яких може бути пов’язана з тими чи іншими локальними руйнуваннями несних конструкцій. Наводяться перспективні конструктивні шляхи ефективного вирішення цих проблем.
Item
Проблеми проектування промислових будівель з урахуванням можливості локальних руйнувань їх несних конструкцій
(Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2024) Єгоров, Є. А.; Радкевич, Анатолій Валентинович; Ковтун, К. А.
UKR: Постановка проблеми. Сьогоднішні реалії нашого буття показують, що проектування конструкцій будівель та споруд з урахуванням можливих локальних обвалів їх несних конструкцій стає все більш актуальною проблемою. Необхідність її виріщення – важлива складова у забезпеченні безпеки будівель і споруд за дії експлуатаційних та аварійних навантажень. Локальні руйнування трактуються як глобальний результат, який може спричинити руйнування усього каркаса або його значної частини та загибель людей. Особливість розрахунків на прогресуючий обвал будівель зі сталевим каркасом полягає в тому, що, на відміну від монолітного залізобетону, в сталевому каркасі вузли сполучення елементів виконуються, як правило, шарнірними і це може викликати переворення конструктивної схеми на геометрично змінну конструктивну схему. У цьому випадку руйнування конструкцій може відбуватися не через втрату міцності матеріалу, а за рахунок втрати несної здатності вузлів з’єднання конструкцій. Мета статті – аналіз проблем, що виникають під час проектування (підсилення) конструкцій промислових будівель із сталевим каркасом, з урахуванням можливостей їх локальних руйнувань. Висновок. Розглянуто проблеми, які треба вирішувати під час проектування або реконструкції промислових будівель із сталевим каркасом, експлуатація яких може бути пов’язана з тими чи іншими локальними руйнуваннями несних конструкцій. Наводяться перспективні конструктивні шляхи ефективного вирішення цих проблем.
Item
Моделювання масопереносу у спорудах водовідведення
(Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2024) Біляєв, Микола Миколайович; Коваленко, Антоній Станіславович; Побєдьонний, Руслан Павлович; Чирва, М. В.
UKR: Постановка проблеми. Проектування систем очищення стічних вод – складний процес, що потребує використання спеціальних математичних моделей. Як правило, на етапі проектування споруд систем водовідведення використовуються емпіричні моделі, що дозволяють отримати лише «інтегральну» характеристику ефективності очищення стічних вод. Але в низці випадків важливо мати інформацію щодо просторового розподілу концентрації домішки в споруді. Для розв’язання даної задачі потрібно мати тривимірні математичні моделі. Наразі існує дефіцит таких моделей, тому створення тривимірних багатофакторних моделей для аналізу ефективності споруд систем водовідведення бачиться актуальним. Мета роботи – розроблення тривимірної чисельної моделі для аналізу процесу масопереносу для визначення концентрації домішки у відстійнику. Методика. Аналіз концентраційних полів домішки у відстійнику здійснюється шляхом чисельного інтегрування тривимірного рівняння для потенціалу швидкості та тривимірного рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки. Для чисельного інтегрування рівняння Лапласа для потенціалу швидкості застосовується змінно-трикутний метод та метод Лібмана. Для чисельного інтегрування тривимірного рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки використовуються скінченорізницеві схеми розщеплення. Наукова новизна. Створено динамічну багатофакторну чисельна модель для аналізу процесу масопереносу домішки у відстійнику шляхом обчислювального експерименту. Практична значущість. Побудована багатофакторна чисельна модель дає можливість аналізувати ефективність очищення стічних вод у відстійниках, що мають складну геометричну форму та не можуть бути розраховані на базі існуючих інженерних методик. Висновки. На базі розробленої тривимірної чисельної моделі створено комп’ютерний код, що дозволяє оперативно отримати інформацію про розподіл концентрації домішки у відстійнику.
Item
Зниження ризику ураження у випадку метальної дії уламків
(Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2024) Біляєв, Микола Миколайович; Калашніков, Іван Володимирович; Берлов, Олександр Вікторович; Козачина, Віталій Анатолійович; Тимошенко, О. А.
UKR: Постановка проблеми. Розглядається задача оцінювання ризику ураження нафтосховища уламками у разі вибуху дрона. Здійснюється аналіз величини швидкості руху уламка та ефективності використання захисної перешкоди для зупинення руху уламка в напрямі нафтосховища. Мета роботи – оцінення ризику ураження стінки нафтосховища та ефективності використання захисної перешкоди від метальної дії уламків від вибуху дрона. Методика. Для аналізу ризику ураження нафтосховища при розльоті уламків дрона використовується чисельна модель, що базується на інтегруванні рівняння руху матеріальної точки та емпіричної моделі, що дозволяє визначити швидкість уламка після проходження тіла захисної перешкоди. Побудована чисельна модель враховує початкову швидкість уламка, розмір уламка, напрям руху уламка, висоту викиду уламка. На базі даної чисельної моделі створено комп’ютерний код для проведення обчислювального експерименту. Наукова новизна. Розроблено ефективну математичну модель для аналізу ризику ураження нафтосховища від метальної дії уламків, що утворюються від вибуху дрона. Модель дозволяє визначити ефективність використання перешкоди для захисту нафтосховища від метальної дії уламків. Практична значущість. Розроблено комп’ютерний код для розрахунку динаміки руху уламків у повітрі, що утворюються від вибуху дрона. Використання цього коду дозволяє підібрати раціональні розміри захисної перешкоди на промисловому майданчику для захисту нафтосховища від ураження. Висновки. Розроблено ефективний інструмент аналізу ризику ураження нафтосховища від метальної дії уламків, що утворюються від вибуху дрона. Наведено результати обчислювальних експериментів.