Можливості модернізації комп’ютерної мережі інформаційно-телекомунікаційної системи Придніпровської залізниці [препринт]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет залізничного транспорту, Харків
Abstract
UK: Запропоновано варіанти модернізації комп’ютерної мережі Придніпровської залізниці: повна заміна концентраторів комутаторами; використання комутаторів і часткове введення маршрутизаторів; організація віртуальних локальних мереж на комутаторах; об’єднання віртуальних мереж маршрутизаторами. Побудовані відповідні імітаційні моделі в Cisco Packet Tracer, на яких виконано дослідження середнього часу реакції мережі. Найкраще значення надає варіант об’єднання віртуальних мереж маршрутизаторами: використання комутації всередині VLAN забезпечує високошвидкісний зв’язок між станціями та серверами, а маршрутизація між VLAN дозволяє розподілити ресурси та скоротити широкомовний трафік. Виконана на розробленій програмній моделі «SPА» оцінка залежності продуктивності комутатора від кількості його портів, технології роботи порту (Ethernet, Fast Ethernet) та матриці середніх значень інтенсивностей трафіків між портами. На розробленій імітаційній моделі «Fast Ethernet» проведено дослідження максимального та середнього часів очікування в черзі, часу реакції мережі за різними методами управління потоком кадрів у напівдуплексному режимі. Виявлено, що метод агресивного захоплення середовища є ефективнішим ніж метод зворотного тиску на станцію мережі.
RU: Предложены варианты модернизации компьютерной сети Приднепровской железной дороги: полная замена концентраторов коммутаторами; использование коммутаторов и частичное введение маршрутизаторов; организация виртуальных локальных сетей на коммутаторах; объединение виртуальных сетей маршрутизаторами. Разработаны соответствующие имитационные модели в Cisco Packet Tracer, на которых выполнено исследование среднего времени реакции. Лучшее значение дает вариант объединения виртуальных сетей маршрутизаторами: использование коммутации внутри VLAN обеспечивает высокоскоростную связь между станциями и серверами, а маршрутизация между VLAN позволяет распределить ресурсы и сократить широковещательный трафик. Выполнена на разработанной программной модели «SPА» оценка зависимости производительности коммутатора от количества его портов, технологии работы порта (Ethernet, Fast Ethernet) и матрицы средних значений интенсивностей трафиков между портами. На разработанной имитационной модели «Fast Ethernet» проведено исследование максимального и среднего времени ожидания в очереди, времени реакции разными методами управления потоком кадров в полудуплексном режиме. Выявлено, что метод агрессивного захвата среды является эффективнее, чем метод обратного давления на станцию сети.
EN: The variants of the modernization of the computer network of the Dnieper railway: complete replacement of the switches, hubs; the use of switches and routers partial introduction; organization VLANs on the switches; union virtual network routers. Developed appropriate simulation models in the Cisco Packet Tracer, which carried out the research the average reaction time. The best value option gives the union of virtual networks routers: the use of switching within the VLAN provides high-speed link between workstations and servers, and routing between VLAN enable allocate resources and to reduce broadcast traffic. Made in the developed software model «SPA» assessment of performance depending on the number of its switch ports, the port technology (Ethernet, Fast Ethernet) and the average values of the matrix intensity traffic between the ports. In the developed simulation model «Fast Ethernet» studied the maximum and the average waiting time in the queue, a reaction time of different methods of flow control frames in half-duplex mode. It was found that the method of capturing the aggressive environment is more effective than the method of back pressure to the station network.
Description
В. Пахомова: ORCID 0000-0001-8346-0405
Keywords
інформаційно-телекомунікаційна система, комутатор, маршрутизатор, порт, інтенсивність трафіку, час реакції, імітаційна модель, информационно-телекоммуникационная система, коммутатор, интенсивность трафика, время реакции, имитационная модель, information-telecommunication system, switch, router, port, traffic intensity, reaction time, simulation model, КЕОМ
Citation
Пахомова, В. М. Можливості модернізації комп’ютерної мережі інформаційно-телекомунікаційної системи Придніпровської залізниці: [препринт] / В. М. Пахомова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 5. – С. 32–38.