Дослідження шляхів інтенсифікації агломераційного процесу в умовах акціонерного товариства «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Фізико-технологічний інститут металів і сплавів Національної академії наук України, Київ
Abstract
UKR: Використання в агломераційній шихті великої частки дрібнодисперсного концентрату і відходів металургійного виробництва, коливання складу агломераційної шихти та якості її підготовки, відхилення від норми технологічних параметрів спікання та низька ефективність механічної обробки спеченого продукту, знижує продуктивність агломераційних машин, призводить до підвищення витрати палива, погіршує якість агломерату. За таких умов зростає значення попередньої підготовки шихти та необхідне застосування способів інтенсифікації процесу спікання. Наразі відома значна кількість способів інтенсифікації агломераційного процесу, ефективність кожного залежить від конкретних умов агломераційної фабрики, встановленого обладнання і сировинних матеріалів, які застосовуються. В роботі було досліджено ефективність різних способів підвищення інтенсивності агломераційного процесу і якості агломерату для умов акціонерного товариства «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» з визначенням раціональних технологічних заходів, спрямованих на покращення роботи підприємства. Дослідження проводилися на лабораторній агломераційній установці з використанням шихтових матеріалів та технологічних умов Богданівської агломераційної фабрики. За результатами досліджень встановлено, що крупність шихтових матеріалів, які застосовуються на агломераційній фабриці, перевищує максимально допустимий розмір. Це знижує техніко-економічні показники процесу спікання та не дозволяє отримувати агломерат високої якості. Для покращення показників роботи агломераційних машин в досліджуваних умовах рекомендується використовувати попередню підготовку шихтових матеріалів перед використанням, а саме – дроблення для отримання раціональної крупності часток. Крім того, використання вапна, як часткова заміна вапняку у флюсовій суміші, дозволить підвищити якість агломерату.
ENG: The use in the sinter charge of a large proportion of fine concentrate and waste metallurgical production, fluctuations in the composition of the sinter charge and the quality of its preparation, deviations from the norm of technological parameters of sintering and low efficiency of machined sintered product, reduces the productivity of sintering machines, leads to increased fuel consumption, degrades the quality of the sinter. Under such conditions, the importance of prepreparation of the charge and the necessary use of methods to intensify the sintering process increases. Currently, a significant number of ways to intensify the sintering process is known, the effectiveness of each depends on the specific conditions of the sinter plant, the installed equipment and raw materials used. The efficiency of various ways to increase the intensity of the sintering process and the quality of the sinter for the conditions of the Joint Stock Company “Pokrovskiy Girnycho-Zbagachuvalniy Kombinat” was investigated with the definition of rational technological measures aimed at improving the operation of the enterprise. The research was carried out on a laboratory sinter plant using charge materials and technological conditions of the Bogdanov sinter factory. According to the results of research, it is established that the size of charge materials used in the sinter plant exceeds the maximum allowable size. This reduces the technical and economic performance of the sintering process and prevents the production of high quality agglomerate. To improve the performance of sintering machines in the studied conditions, it is recommended to use pre-treatment of charge materials before use, namely crushing to obtain a rational particle size. In addition, the use of lime, as a partial replacement of limestone in the flux mixture, will improve the quality of the sinter.
Description
С. Шуваєв: ORCID 0000-0002-7536-172X; С. Семірягін: ORCID 0000-0002-8733-3216; К. Нізяєв: ORCID 0000-0002-9260-0964; М. Бойко: ORCID 0000-0003-3557-9027; О. Стоянов: ORCID 0000-0002-7136-7403; М. Ягольник: ORCID 0000-0003-2686-8601
Keywords
агломерація, інтенсифікація, підготовка шихти, якість агломерату, продуктивність, вапно, sintering, intensification, charge preparation, sinter quality, productivity, lime, КМЧС
Citation
Шуваєв С. П., Семірягін С. В., Нізяєв К. Г., Бойко М. М., Стоянов О. М., Ягольник М. В. Дослідження шляхів інтенсифікації агломераційного процесу в умовах акціонерного товариства «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат». Метал та лиття України. 2022. Т. 30. № 1(328). С. 8–15. DOI: https://doi.org/10.15407/steelcast2022.01.008.