Пристрій бандажний стикування вузлів та відсіків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Пристрій бандажний стикування вузлів та відсіків складається з пружного поділюваного бандажа, утвореного кільцевим комплектом притискачів, оснащених запірними елементами з конічною проточкою, що повторює контур зістикованих фланців торцевих шпангоутів відсіків; стяжної стрічки, що охоплює притискачі і складається із секцій, з'єднаних у кільце піромеханізмами, а також пружин відводу стрічки й притискачів після спрацьовування піромеханізмів. Причому діаметр поділюваного бандажу в вільному стані більший зовнішнього діаметра зовнішньої поверхні фланців з'єднувальних відсіків. Кільцевий комплект притискачів поділюваного бандажа розміщений в єдиному корпусі, виконаному двома півкільцями з профілем у формі швелера, а притискачі пересуваються в корпусі по напрямних, з'єднані з ним за допомогою плоских пружин з дроту та обтискаються до фланців з'єднувальних відсіків за допомогою складених обтискних стрічкових півкілець, кінці яких з'єднані піромеханізмами, а внутрішні частини (числом не менше восьми) з'єднуються за допомогою шпильок.
EN: A bandage device for docking assemblies and compartments consists of a separable band formed by an annular set of clamps equipped with locking elements with a tapered groove repeating the outline of docked flanges of end frames of compartments; a restraining strap embracing the clamps and consisting of sections connected in a ring by pyromechanisms and springs for withdrawal of the strap and clamps after triggering the pyromechanisms. Moreover, the diameter of separable band in the free state is larger than the outer diameter of the outer surface of flanges of the connecting compartments. An annular set of clamps of separable band is placed in a single housing made by two semi-rings with a channel shaped profile, and the clamps move in the housing on the guides, are connected thereto by means of flat springs made of wire and pressed against the flanges of connecting compartments using a built-up tape semi-rings, whose ends are connected by the pyromechanisms and inner parts (less than eight) are joined by means of studs.
RU: Устройство бандажное для стыковки узлов и отсеков состоит из упругого разделяемого бандажа, образованного кольцевым комплектом прижимов, оснащенных запорными элементами с конической проточкой, повторяющей контур состыкованных фланцев торцевых шпангоутов отсеков; стяжной ленты, охватывающей прижимы и состоящей из секций, соединенных в кольцо пиромеханизмами, а также пружин отвода ленты и прижимов после срабатывания пиромеханизмов. Причем диаметр разделяемого бандажа в свободном состоянии больше наружного диаметра наружной поверхности фланцев соединительных отсеков. Кольцевой комплект прижимов разделяемого бандажа размещен в едином корпусе, выполненном двумя полукольцами с профилем в форме швеллера, а прижимы передвигаются в корпусе по направляющим, соединены с ним при помощи плоских пружин из проволоки и прижимаются к фланцам соединительных отсеков с помощью составных обжимных ленточных полуколец, концы которых соединены пиромеханизмами, а внутренние части (числом не менее восьми) соединяются с помощью шпилек.
Description
Є. Письменний: ORCID 0000-0003-1957-0292
Keywords
МПК B64G 1/64, F42B 15/36, F41F 3/052, машинобудування, ракетно-космічна техніка, цангове кільце відсіків, патент, КБМ
Citation
Пристрій бандажний стикування вузлів та відсіків: пат. 87412 Україна: МПК B64G 1/64, F42B 15/36, F41F 3/052. № u201309088; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3. 9 с.