Дослідження параметрів залізничних станцій з використанням мереж Петрі

dc.contributor.authorДемченко, Євген Борисовичuk_UA
dc.contributor.authorМалашкін, Вячеслав Віталійовичuk_UA
dc.contributor.authorСковрон, Ігор Ярославовичuk_UA
dc.date.accessioned2020-08-19T17:46:44Z
dc.date.available2020-08-19T17:46:44Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionЄ. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744; В. Малашкин: ORCID 0000-0002-5650-1571; І. Сковрон: ORCID 0000-0003-0697-2698uk_UA
dc.description.abstractUKR: Мета. Ця робота полягає у визначенні раціональних параметрів залізничної станції на основі імітаційного моделювання процесу її функціонування, що представлений мережею Петрі в середовищі QPNet на основі запропонованої методики техніко-економічного порівняння варіантів. Методика. Автори представили методику формалізації процесу функціонування сортувального комплексу за допомогою мережі Петрі в середовищі QPNet. Особливу увагу приділено формалізації роботи гіркового локомотива. Розроблено методику техніко-економічного порівняння варіантів оснащення сортувального комплексу, в основі якої лежить використання модифікованих зведених витрат. Результати. Автори виконали огляд наявних систем імітаційного моделювання, які бувають спеціалізованими та універсальними. Спеціалізовані мають більші можливості для відображення, дозволяють швидше й точніше створювати моделі для конкретних об’єктів, а також отримувати за їх допомогою кращий набір результатів. Разом із тим більше визнання отримали саме універсальні системи попри вимогу певного їх доопрацювання й адаптації під конкретний процес, оскільки спеціалізовані імітаційні системи є платними або не досить відомими, що не дозволяє широкому колу дослідників використовувати їх для вирішення поставлених завдань. У статті наведено результати роботи сортувального комплексу за різного оснащення, які встановлені під час моделювання його роботи в середовищі QPNet. Отримані значення техніко-технологічних параметрів сортувального комплексу стали основою для визначення раціональних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування сортувальної станції в різних експлуатаційних умовах її роботи. Наукова новизна. Удосконалено імітаційну модель сортувального комплексу, процес функціонування якого представлений часовою мережею Петрі, що, на відміну від інших моделей, дозволяє враховувати додатковий час зайнятості гіркового локомотива іншими операціями, не пов’язаними з розформуванням составів на сортувальній гірці безпосередньо. Практична значимість. Представлена в роботі вдосконалена імітаційна модель сортувального комплексу дає можливість більш точно враховувати вплив технічного оснащення залізничної станції на показники її функціонування.uk_UA
dc.description.abstractRUS: Цель. Эта работа заключается в определении рациональных параметров железнодорожной станции на основе имитационного моделирования её процесса функционирования, представленной сетью Петри в среде QPNet на основе предложенной методики технико-экономического сравнения вариантов. Методика. Авторы представили методику формализации процесса функционирования сортировочного комплекса с помощью сети Петри в среде QPNet. Особое внимание уделено формализации работы горочного локомотива. Разработана методика технико-экономического сравнения вариантов оснащения сортировочного комплекса, в основе которой лежит использование модифицированных приведенных расходов. Результаты. Авторы выполнили обзор существующих систем имитационного моделирования, которые бывают специализированными и универсальными. Специализированные имеют больше возможности для отображения, позволяют быстрее и точнее создавать модели для конкретных объектов, а также получать с их помощью лучший набор результатов. Вместе с тем большее признание получили именно универсальные системы, не взирая на требование определённой их доработки и адаптации под конкретный процесс, поскольку специализированные имитационные системы являются платными или недостаточно известными, что не позволяет широкому кругу исследователей использовать их для решения поставленных задач. В статье приведены результаты работы сортировочного комплекса при различном оснащении, установленные при моделировании его работы в среде QPNet. Полученные значения технико-технологических параметров сортировочного комплекса стали основой для определения рациональных мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования сортировочной станции в различных эксплуатационных условиях её работы. Научная новизна. Усовершенствовано имитационную модель сортировочного комплекса, процесс функционирования которого представлен временной сетью Петри, что, в отличие от других моделей, позволяет учитывать дополнительное время занятости горочного локомотива другими операциями, не связанными непосредственно с расформированием составов на сортировочной горке. Практическая значимость. Представленная в работе усовершенствованная имитационная модель сортировочного комплекса дает возможности более точно учитывать влияние технического оснащения железнодорожной станции на показатели её функционирования.ru_RU
dc.description.abstractENG: Purpose. The work is aimed to determine the rational parameters of a railway station based on the simulation modeling of its functioning process, presented by the Petri net in QPNet using the proposed methodology of technical and economic comparison of equipment options. Methodology. The authors presented a methodology for formalizing the functioning of the sorting complex using a Petri net in QPNet. Particular attention is paid to the formalization of the operation of the hump locomotive. Methodology of technical and economic comparison of equipment options for the sorting complex was developed. It is based on the use of modified summarized costs. Findings. The authors performed a review of existing simulation systems, which can be specialized and universal. Specialized ones have richer display capabilities, allow you to create models for specific objects faster and more accurately, and as a result you can get the best set of results with their help. At the same time, the universal systems gained greater recognition, despite the requirement of some refinement and adaptation to a specific process, since specialized simulation systems are paid or insufficiently advertised, which does not allow a wide circle of researchers to use them to solve the set tasks. The paper presents the operation results of sorting complex with various equipment, obtained by simulation in the QPNet. The obtained values of the technical and technological parameters of the sorting complex became the basis for determining rational measures aimed at improving the efficiency of the sorting station in various operating conditions. Originality lies in improving the simulation model of the sorting complex which functioning is represented by the temporary Petri net. This, unlike other models, allows you to take into account the additional time of hump locomotive occupation by other operations not directly related with trains breaking-up. Practical value of the improved simulation model of the sorting complex presented in the work lies in the ability to more accurately take into account the influence of the technical equipment parameters of the railway station on its performance.en
dc.identifierDOI: 10.15802/stp2020/208551en
dc.identifier.citationДемченко Є. Б., Малашкін В. В., Сковрон І. Я. Дослідження параметрів залізничних станцій з використанням мереж Петрі. Наука та прогрес транспорту. 2020. № 3 (87). С. 25–36. DOI: 10.15802/stp2020/208551.uk_UA
dc.identifier.issn2307–3489 (Print)
dc.identifier.issn2307–6666 (Online)
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12135en
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/208551en
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/208551/209310en
dc.language.isouk_UA
dc.publisherДніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпроuk_UA
dc.subjectзалізнична станціяuk_UA
dc.subjectімітаційне моделюванняuk_UA
dc.subjectмережа Петріuk_UA
dc.subjectоснащення станціїuk_UA
dc.subjectсередовище QPNetuk_UA
dc.subjectжелезнодорожная станцияru_RU
dc.subjectимитационное моделированиеru_RU
dc.subjectсеть Петриru_RU
dc.subjectоснащение станцииru_RU
dc.subjectсреда QPNetru_RU
dc.subjectrailway stationen
dc.subjectsimulation modelingen
dc.subjectPetri neten
dc.subjectstation equipmenten
dc.subjectQPNeten
dc.subjectКТВuk_UA
dc.titleДослідження параметрів залізничних станцій з використанням мереж Петріuk_UA
dc.title.alternativeИсследование параметров железнодорожных станций с использованием сетей Петриru_RU
dc.title.alternativeInvestigation of the Parameters of Railway Stations Using Petri Netsen
dc.typeArticleen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Demchenko.pdf
Size:
1.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: