Historiosophical Views of I. Giesel in the Publications of Contemporary Researchers

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, Україна
Abstract
ENG: The aim of the research is to analyze the degree of research of the historiosophical ideas of I. Giesel in modern historiography, to define the role and place of these ideas in the sociopolitical thought of the eighteenth century, to determine the relevance of the conceptual provisions of this person in the context of Ukrainian-russian relations. The research methodology is based on the principles of historism, scientific objectivity, a specifc historical systematicity, and also the use of general scientific (analysis, synthesis, generalization) methods. While making this study there were applied general historical methods of making a historiographical and terminological analyses, and also the comparativistics method. The scientific novelty. The author for the first time carried out a comprehensive analysis of modern scientific literature on the study of the views of I. Giesel on the relationship between God and human, on the one hand, and also the state and human, on the other hand. It has been established that modern researchers have not fully covered the role and influence of Giezel’s work on Ukrainian-russian relations and the collective memory of both nations. Conclusions. Modern scholars agree that the historiosophical works of I. Giesel aimed at transforming society on the basis of Christian morality and faith in God. An important role in the implementation of this task should have been played by both sovereigns in state-political area and clergy in the areas of church and morality. At the same time, contemporary authors do not have a single opinion regarding the political views of I. Giezel, his vision of the future of Ukrainian lands and the Giezel’s place in the formation of russian historiography and in the formation of russian historical myth. On the example of I. Giezel, it becomes obvious that the pro-moscow orientation of a significant part of Ukrainians and the phenomenon of “Little russianism”, cannot be explained only by russification or mercantile interests. The reasons for the popularity of these ideas lie much deeper and often go beyond the rational. Without an impartial study of these phenomena, it is impossible to find ways of consensus and consolidation of the Ukrainian nation.
UKR: Мета дослідження – проаналізувати ступінь дослідженості історіософських ідей І. Ґізеля в сучасній історіографії, встановити роль і місце цих ідей в суспільно-політичній думці ХVІІ ст., визначити актуальність концептуальних положень цього мислителя в контексті україно-російських відносин. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, системності, науковості, об’єктивності, а також на використанні загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) методів. При проведенні цього дослідження були застосовані загальноісторичні методи історіографічного, порівняльного, термінологічного аналізів. Наукова новизна. Автором вперше проведено комплексний аналіз сучасної наукової літератури, присвяченої дослідженню поглядів І. Ґізеля на взаємини Бога і людини, з одного боку, а також держави і людини, з іншого боку. Встановлено, що сучасними дослідниками не повною мірою висвітлені роль і вплив творчості І. Ґізеля на україно-російські відносини і колективну пам’ять обох народів. Висновки. Сучасні дослідники сходяться на думці, що історіософські праці І. Ґізеля мали на меті перетворення суспільства на основі християнської моралі та віри в Бога. Важливу роль в реалізації цього завдання повинні були грати як світські володарі в сфері державно-політичній, так і священнослужителі в сферах церковній і моральній. У той же час, у сучасних авторів немає єдиної думки щодо політичних поглядів І. Ґізеля, його бачення майбутнього українських земель і місця мислителя у становленні російської історіографії і в формуванні російського історичного міфу. На прикладі І. Ґізеля стає очевидним, що промосковську орієнтацію значної частини українців і феномен малоросійства не можна пояснити виключно русифікацією або меркантильними інтересами. Причини популярності цих ідей лежать значно глибше і часто виходять за межі раціонального. Без неупередженого вивчення цих явищ неможливо знайти шляхи консенсусу та консолідації української нації.
Description
M. Slobodyanyuk: ORCID 0000-0003-2218-0818
Keywords
historiosophy, historiography, Synopsis, Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine, russia, історіософія, історіографія, Синопсис, Києво-Могилянська академія, Україна, росія, КФУ
Citation
Slobodyanyuk M. A. Historiosophical Views of I. Giesel in the Publications of Contemporary Researchers. Philosophy, Economics and Law Review. 2022. Vol. 2, No. 2. P. 37–47. DOI: 10.31733/2786-491X-2022-2-37-47.