Про загальну і спеціальні теорії цінності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім “Академперіодика”, Київ
Abstract
UKR: Ретроспективно розглянуто класичні й новітні концепції і теорії вартості й цінності. Акцентовано на синтетичних і фундаментальних розробках, необхідності їх розвитку з огляду на випереджальну експансію сфери олюднення. Висунуто гіпотезу про всезагальність і складність ціннісних відносин. Визначено їх філософсько-загальнонауковий і економічний зміст. Ціннісні відносини (цінність) представлено як складну систему суб’єкт-суб’єктних відносин з приводу взаємопов’язаних і економічно значимих для суб’єктів відповідностей: а) між суб’єктивним образом реального об’єкта й самим реальним об’єктом, у тому числі між різними елементами першого, з одного боку, і різними елементами останнього – з іншого; б) між різними елементами суб’єктивного образа реального об’єкта; в) між різними елементами реального об’єкта. Зазначена система є ядром фундаментальної теоретичної моделі (схеми) цінності. Охарактеризовано кориснісну і витратнісну складові цінності, а також тріалектику її загального, особливого й унікального. Загальна складова цінності притаманна всім ерам і епохам розвитку людства, особлива – окремим епохам і сферам діяльності, унікальна – окремим способам виробництва. Розроблено темпоральний простір загальної теорії цінності в координатах результатів діяльності, сфер і атрибутів, вимірів, а також історичних рамок діяльності й цінності. Показано позиціювання в ньому теорії трудової вартості. Розглянуто історичну коеволюцію діяльності й цінності в контексті співіснування та зміни ер і епох розвитку людства. Запропоновано концептуальну і фундаментальну теоретичну схему загальної теорії цінності. Ядра спеціальних теорій цінності набувають статусу часткових теоретичних схем загальної теорії цінності. Зроблено висновок про необхідність каталізації наукових пошуків тих нових спеціальних теорій цінності, які здатні адекватно описати й пояснити ціннісні відносини в олюдненні (опосередкованому, безпосередньому і в цілому), в тому числі у створенні знаннєвих і знаннєво-інформаційних продуктів.
ENG: Classical and modern concepts and theories of cost and value are reviewed retrospectively. Emphasis is placed on synthetic and fundamental developments, the need to elaborate them in view of the advancing expansion of humanization sphere. A hypothesis about the universality and complexity of value relations is put forward. Their philosophical, general scientific and economic content is determined. Value relations (value) are presented as a complex system of subject-subject relations associated with the interrelated and economically significant for subjects correspondences: a) between the subjective image of a real object and the real object itself, inter alia, between different elements of the former, on the one hand, and different elements of the latter, on the other; b) between different elements of the subjective image of a real object; c) between different elements of a real object. This system is a core of fundamental theoretical model (scheme) of value. The utility and expenditure components of value, as well as the trialectics of its general, special and unique are characterized. The general component of value is characteristic of all eras and epochs in humanity development, special – of certain eras and areas of activity, and unique – of certain methods of production. The temporal space of the general theory of value has been developed in the coordinates of activity results, areas and attributes, dimensions, as well as historical boundaries of activity and value. The positioning of the theory of labor value in it is shown. The historical co-evolution of activity and value in the context of coexistence and change of eras and epochs in humanity development is considered. A conceptual and fundamental theoretical scheme for the general theory of value is proposed. The cores of special theories of value acquire the status of particular theoretical schemes for the general theory of value. A conclusion was made about the need to catalyze scientific search for those new special theories of value that are able to adequately describe and explain value relations in humanization (mediated, direct and humanization in general), inter alia, in the creation of knowledge and knowledge-information products.
Description
В. Тарасевич: ORCID 0000-0002-6997-0166
Keywords
гіпотеза, концепція, теорія, вартість, цінність, гіпотеза про всезагальність і складність цінності, загальна теорія цінності, темпоральний простір і будова ціннісних відносин, тріалектика загального, особливого й унікального, коеволюція діяльності й цінності, концептуальна і фундаментальна теоретична модель (схема) загальної теорії цінності, hypothesis, concept, theory, cost, value, hypothesis about universality and complexity of value, general theory of value, temporal space and structure of value relations, trialectics of the general, special and unique, co-evolution of activity and value, conceptual and fundamental theoretical model (scheme) of the general theory of value, КМЕПЕУ
Citation
Тарасевич В. М. Про загальну і спеціальні теорії цінності. Економіка України. 2022. № 12. С. 13–33. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.12.013.