Розробка комплексу для дослідження систем управління на базі SCADA-системи та прикладного пакету візуального моделювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Abstract
UKR: Розробка АСУ сучасних технологічних процесів – складна і відповідальна задача, рішення якої проводиться в кілька етапів: від складання математичної моделі до проектування людино-машинного інтерфейсу. Комплекс, який би включав і математичну модель, і людино-машинний інтерфейс дозволив би виконувати імітаційне моделювання технологічного процесу в різних режимах роботи при впливах, що програмно формуються засобами людино-машинного інтерфейсу, а також зробити вибір найбільш зручних для користувача засобів візуалізації технологічного процесу і способів формування керуючих впливів. В статті розроблено комплекс для вивчення та дослідження системи управління технологічним процесом. Він дозволяє демонструвати основні можливості SCADA-систем; виконувати передачу даних з програмного пакета математичного моделювання в SCADA-систему і навпаки; оперативно обчислювати дані, що надійшли; працювати в режимі реального часу. В якості SCADA пакету обраний SCADA пакет Softlogic S3, який є українським продуктом (ТОВ «RTS-Ukraine») та має повну підтримку технології OPC. Як пакет візуального моделювання обраний Matlab / Simulink. Як OPC сервер обраний сервер OPC Matrikon. Розробка комплексу виконувалась для системи регулювання температури методичної печі. Використовуючи даний комплекс-тренажер, можна здобути навички щодо налаштування та підтримки АСУ різноманітних рівнів. Окрім того, система дозволяє вносити зміни не лише до регулятора, а і змінювати сам об’єкт, що суттєво розширює можливості. Оскільки система може працювати з моделлю, а не тільки з реальним об’єктом, систему можна використовувати для моделювання позаштатних ситуацій, і відповідно оцінювати дії оператора в даних ситуаціях.
ENG: The development of ACS of modern technological processes is a complex and responsible task, the solution of which is carried out in several stages: from the development of a mathematical model to the design of a human-machine interface. The complex, which would include both a mathematical model and a human-machine interface, would make it possible to carry out simulation modeling of the technological process in various modes of operation under the effects that are programmed by means of the human-machine interface, as well as to make a choice of the most user-friendly means of visualization of the technological process and ways of forming governing influences. The article developed a complex for studying and researching the technological process management system. It allows you to demonstrate the main capabilities of SCADA systems; transfer data from the mathematical modeling software package to the SCADA system and vice versa; quickly calculate the received data; work in real time. The Softlogic S3 SCADA package was selected as the SCADA package, which is a Ukrainian product (RTS-Ukraine LLC) and has full support for OPC technology. MATLAB / Simulink is chosen as a visual modeling package. Matrikon OPC server is selected as OPC server. The development of the complex was carried out for the temperature control system of the methodical furnace. Using this simulator complex, you can acquire skills in setting up and maintaining ACS of various levels. In addition, the system allows you to make changes not only to the regulator, but also to change the object itself, which significantly expands the possibilities. Since the system can work with a model, and not only with a real object, the system can be used to simulate off-duty situations, and accordingly evaluate the actions of the operator in these situations.
Description
М. Рибальченко: ORCID 0000-0001-5162-5201; І. Маначин: ORCID 0000-0001-9795-6751; О. Потап: ORCID 0000-0001-8643-0228; В. Шибакінський: ORCID 0000-0002-9961-3457
Keywords
комплекс, тренажер, SCADA, імітація, сервер, ОРС, моделювання, дослідження, complex, simulator, imitation, server, simulation, research, КАВП
Citation
Рибальченко М. О., Маначин І. О., Потап О. Ю., Шибакінський В. І. Розробка комплексу для дослідження систем управління на базі SCADA-системи та прикладного пакету візуального моделювання. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2022. Т. 33 (72). № 6. С. 122–129. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-5941/2022.6/21.