Своєрідність лірики Б. Олександріва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ
Abstract
UKR: У 2021 р. виповнюється 100 років з дня народження Б. Олександріва – відомого україномовного поета з Канади. Його творчість є багатогранною, але в силу багатьох причин вона досі залишається малодослідженою в Україні. Метою статті є дослідження своєрідності поетичної творчості Б. Олександріва. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань, як-от: 1) визначення тематичної своєрідності ліричних творів поета; 2) дослідження наскрізних образів та мотивів; 3) визначення художніх засобів, що створюють авторський стиль поета. Наукова новизна. У статті виокремлюються як домінантні такі основні мотиви лірики Б. Олександріва, як туга за батьківщиною, самотність на чужині (у їх зв’язку яскраво простежується опозиція чужина-батьківщина). Національна тематика у віршах насамперед виражається через традиційні образи (степ, сонце, крила тощо), згадки про минуле народу. Поезії Б. Олександріва є емоційно і психологічно насиченими. Багато поезій Б. Олександріва належать до філософської лірики, де центральними мотивами є плин часу, приреченість людини, смерть. Як висновок у статті наголошується, що поетична спадщина Б. Олександріва тяжіє до неокласичного напрямку. Тематично вона цілком вписується у контекст української еміграційної поезії ХХ ст., має багато перегуків із творчістю митців-класиків материкової України (де центральною темою є саме тема батьківщини). Інтимній ліриці Б. Олександріва притаманні щирість, ніжність, витонченість, музичність і пісенність. Ознаками філософської лірики Б. Олександріва також є самозаглиблення, медитація, споглядання. Екзистенційності творам поета надає звернення і розкриття теми смерті. На жаль, через раптову смерть, поет так і не встиг повністю розкрити свій потенціал. Із проголошенням незалежності України ім’я Б. Олександріва повернулось на батьківщину. Його творчість є перспективною для подальших літературознавчих досліджень.
ENG: 2021 marks the 100th anniversary of the birth of B. Oleksandriv, a famous Ukrainian poet from Canada. His work is multifaceted, but for many reasons it still remains poorly studied in Ukraine. The aim of the article is to study the originality of B. Oleksandiv's poetic work. Realization of the set purpose provides the decision of a number of problems, such as: 1) definition of thematic originality of lyrical works of the poet; 2) research of end-to-end images and motives; 3) the definition of artistic means that create the author's style of the poet. Scientific novelty. The article considers as dominant such main motives of B. Oleksandriv’s lyrics as nostalgia for the homeland, loneliness in a foreign land (in their connection the opposition of a foreign land – home is clearly traced). The national theme in the poems is primarily expressed through traditional images (steppe, sun, wings, etc.), mentions of the past of the people. B. Oleksandriv's poetry is emotionally and psychologically rich. Many of his poems belong to philosophical lyrics, where the central motives are the passage of time, the doom of man, death. In conclusion, the article emphasizes that the poetic heritage of B. Aleksandriv tends to the neoclassical direction. Thematically, it fits perfectly into the context of Ukrainian emigration poetry of the twentieth century, has many echoes with the works of classical artists of mainland Ukraine (where the central theme is the theme of the homeland). B. Oleksandriv's intimate lyrics are characterized by sincerity, tenderness, elegance, musicality and singing. Signs of B. Oleksandriv's philosophical lyrics are also self-immersion, meditation, contemplation. The existence and disclosure of the theme of death gives existentiality to the poet's works. Unfortunately, due to his sudden death, the poet did not have time to fully reveal his potential. With the proclamation of Ukraine’s independence, B. Oleksandriv’s name returned to his homeland. His work is promising for further literary studies.
Description
І. Ляшенко (Накашидзе): ORCID 0000-0002-7816-2339
Keywords
україномовна поезія Канади, лірична творчість, тема батьківщини, філософська лірика, екзистенційність, Ukrainian-Canadian poetry, lyrical creativity, theme of the homeland, philosophical lyrics, existentialism, КФУ
Citation
Ляшенко (Накашидзе) І. Своєрідність лірики Б. Олександріва. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія. 2021. № 1. С. 24–29. DOI: 10.32689/maup.philol.2021.1.4.