Спосіб контролю заповнення підгіркової колії (патент 51595)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Спосіб контролю заповнення підгіркової колії, при якому на її вхід подають тестовий сигнал спеціальної форми. Використовують ідентифікацію за перехідною характеристикою з додатковим визначенням частотних характеристик лінійного фільтра, призначеного для перетворення вхідного оригінального сигналу, виміряного на вхідному кінці підгіркової колії (на виході генератора тестового сигналу), на вхідний змінений сигнал, який достатньо точно апроксимує необхідний ступеневий тестовий сигнал, за формулою: МаgРл.ф.=MagXзмін./MagXориг., ArgPл.ф.=ArgXзмін.-ArgXориг., де Mag, Arg - амплітудна та аргументна частини оператора перетворення Фур'є відповідно; MagPл.ф., АrgРл.ф. - амплітудно-частотна та фазочастотна характеристики створюваного лінійного фільтра відповідно; MagXзмін., ArgXзмін. - амплітудний та фазовий спектр сигналу заданої форми відповідно; MagXориг., ArgXориг. - амплітудний та фазовий спектр тестового сигналу відповідно.
RU: Способ контроля заполнения подгорочного пути, при котором на его вход подают тестовый сигнал специальной формы. Используют идентификацию по переходной характеристике с дополнительным определением частотных характеристик линейного фильтра, предназначенного для преобразования входного оригинального сигнала, измеренного на входном конце подгорочного пути (на выходе генератора тестового сигнала), на входящий измененный сигнал, который достаточно точно аппроксимирует необходимый ступенчатый тестовый сигнал, по формуле: МаgРл.ф.=MagXзмин./MagXориг., ArgPл.ф.=ArgXзмин.-ArgXориг., где Mag, Arg - амплитудная и аргументная части оператора преобразования Фурье, соответственно; MagPл.ф., АrgРл.ф. - амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики создаваемого линейного фильтра, соответственно; MagXзмин., ArgXзмин..- амплитудный и фазовый спектр сигнала заданной формы, соответственно; MagXориг., ArgXориг - амплитудный и фазовый спектр тестового сигнала, соответственно.
EN: A method of control filling a sorting track, at which at its input a test signal of special shape is sent. The identification is used according to the transient response with additional definition of frequency characteristics of a linear filter intended for transformation of the original input signal measured at the input end of the sorting track (at output of the generator of test signal) into incoming changed signal, which sufficiently accurately approximates the required step test signal, according to the formula: MagPл.ф.=MagXзмiн./MagXopиг., ArgPл.ф.=ArgXзмiн.-ArgXopиг., where Mag, Arg - amplitude and argumentative parts of the operator of Fourier transform respectively; MagPл.ф., ArgPл.ф.- gain-frequency and phase-frequency characteristics of generated linear filter respectively; MagXзмiн., ArgXзмiн.- amplitude and phase spectrum of the signal of a given shape respectively; MagXopиг., ArgXopиг - amplitude and phase spectrum of test signal respectively.
Description
В. Гаврилюк: ОRCID 0000-0001-9914-5733
Keywords
МПК B61L 25/00, залізнична автоматика, телемеханіка та зв'язок, підгіркова колія, ступень заповнення, дистанційний контроль, патент, КАТЗ
Citation
Спосіб контролю заповнення підгіркової колії: пат. 51595 Україна: МПК B61L 25/00. № u201000136; заявл. 11.01.2010; опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14. 2 с.