Оцінка надійності ракетного двигуна як складної технічної системи за недостатньої статистичної інформації

dc.contributor.authorГабрінець, Володимир Олексійовичuk_UA
dc.contributor.authorПодольчак, Сергій Михайловичuk_UA
dc.date.accessioned2019-02-22T12:51:50Z
dc.date.available2019-02-22T12:51:50Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionВ. Габрінець: ORCID 0000-0002-6115-7162uk_UA
dc.description.abstractUK: Предметом вивчення в статті є аналіз методів оцінки надійності складної технічної системи стосовно до ракетного двигуна для вирішення задачі оцінки надійності ракетного двигуна на ранній стадії його розробки. Метою є визначення методу оцінки надійності ракетного двигуна за недостатньої статистичної інформації та за мінімальних затрат часу. Завдання: провести аналіз існуючих методів оцінки надійності складної технічної системи; обrрунтувати доцільність їх застосування для оцінки надійності ракетного двигуна на ранній стадії його розробки; підібрати ефективний метод для вирішення поставленої задачі. В роботі був проведений аналіз наступних методів : метод нормування надійності за врахуванням складності системи і важливості елементів, що ншежать системі; метод "вагових коефіцієнтів"; метод урахування апріорної інформації при використанні моделі "параметр - одностороннє поле допуску". При проведені досліджень були отримані такі результати. У результаті аналізу існуючих методів оцінки надійності складної технічної системи аргументовано можливість їх застосування стосовно до ракетного двигуна з точки зору наявності достатньої інформації: При визначенні методу оцінки надійності ракетного двигуна за недостатньої статистичної інформації була підібрана модель надійності, яка дозволяє оцінити рівень надійності ракетного двигуна на ранній стадії його розробки за недостатнього об 'єму інформації: Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: запропонований метод дозволяє оцінити рівень надійності ракетних двигунів нових розробок, коли проектанти не володіють достатньою статистичною інформацією по результатам випробувань на надійність, тобто на самому початку розробки ракетного двигуна; отримали подальший розвиток методи оцінки надійності складної технічної системи стосовно ракетного двигуна при використанні моделі "параметр - одностороннє поле допуску" завдяки наявності апріорної інформації; що дає можливість їх застосування для різних підходів оцінки надійності ракетного двигуна в залежності від об 'єму наявної інформації.uk_UA
dc.description.abstractRU: Предметом изучения в статье является анализ методов оценки надежности сложной технической системы применительно к ракетному двигателю для решения задачи оценки надежности ракетного двигателя на ранней стадии его разработки. Целью является определение метода оценки надежности ракетного двигателя при недостаточной статистической информации и при минимальных затратах времени. Задача: провести анализ существующих методов оценки надежности сложной технической системы; обосновать целесообразность их применения для оценки надежности ракетного двигателя на ранней стадии его разработки; подобрать эффективный метод для решения поставленной задачи. В работе был проведен анализ следующих методов: метод нормирования надежности с учетом сложности системы и важности элементов, принадлежащих системе; метод "весовых коэффициентов"; метод учета априорной информации при использовании модели "параметр–одностороннее поле допуска". При проведении исследований были получены следующие результаты. В результате анализа существующих методов оценки надежности сложной технической системы аргументирована возможность их применения пo отношению к ракетному двигателю с точки зрения наличия достаточной информации. При определении метода оценки надежности ракетного двигателя при недостаточной статистической информации была подобрана модель надежности, которая позволяет оценить уровень надежности ракетного двигателя на ранней стадии его разработки при недостаточном объеме информации. Выводы. Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: предложенный метод позволяет оценить уровень надежности ракетных двигателей новых разработок, когда проектанты не обладают достаточной статистической информации по результатам испытаний на надежность, то есть в самом начале разработки ракетного двигателя; получили дальнейшее развитие методы оценки надежности сложной технической системы применительно к ракетному двигателю при использовании модели "параметр–одностороннее поле допуска" благодаря наличию априорной информации, что дает возможность их применения для различных подходов оценки надежности ракетного двигателя в зависимости от объема имеющейся информации.ru_RU
dc.description.abstractEN: The subject matter of the article is an analysis of methods for assessing the reliability of а complex technical system applicable to а rocket engine for solving the problem of estimating the reliability of а rocket engine at an early stage of its development. The goal is to deteпnine the method of estimating the reliability of а rocket engine with insufficient statistical infoпnation. Тhе tasks to bе solved: to carry out the analysis of existing methods for assessing the reliability of а complex technical system; to justify the expediency of their application for assessing the reliability of the rocket engine at an early stage of its development; choose an effective method for solving the problem. In work the analysis of following methods was carried out: а method of rationing reliability taking into account the complexity of the system and the irnportance of the elements belonging to the system; method of "weighting factors"; method of accounting for а priori infoпnation when using the model "parameter - one-way tolerance field". The following results obtained during the research. As а result ofthe analysis of existing methods for assessing the reliability of а complex technical system, it argues that they can аррІу to а rocket engine in terms of the availability of sufficient information When deteпnining the method for estirnating the reliability of а rocket engine with insufficient statistical information, а reliability chosen model that allows estimating the level of reliability of а rocket engine at an early stage of its development with insufficient information. Conclusions. The scientific novelty of the results is following: the proposed method makes it possible to assess the level of reliability of rocket engines of new developments when the designers do not have sufficient statistical information on the results of reliability tests, that is, at the very beginning ofthe development ofthe rocket engine; developed methods for assessing reliability of а complex technical system applied to а rocket engine with the use of the "parameter - one-way tolerance field" model was further developed, thanks to the availability of а priori information, which makes it possible to use them for various approaches to assess the reliability of а rocket engine, depending on the amount of information available.en
dc.description.sponsorshipДніпровський національний університет ім. О. Гончараuk_UA
dc.identifier.citationГабрінець, В. О. Оцінка надійності ракетного двигуна як складної технічної системи за недостатньої статистичної інформації / В. О. Габрінець, С. М. Подольчак // Авиационно-космическая техника и технология. – 2018. – № 4. – С. 36–43.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11103
dc.language.isouk_UA
dc.publisherХарківський авіаційний інститут, Харківuk_UA
dc.subjectметоди нормуванняuk_UA
dc.subjectматематичне сподіванняuk_UA
dc.subjectракетний двигунuk_UA
dc.subjectвідмоваuk_UA
dc.subjectоцінка надійностіuk_UA
dc.subjectфункція надійностіuk_UA
dc.subjectваговий коефіцієнтuk_UA
dc.subjectметоды нормированияru_RU
dc.subjectматематическое ожиданиеru_RU
dc.subjectракетный двигательru_RU
dc.subjectотказru_RU
dc.subjectоценка надежностиru_RU
dc.subjectфункция надежностиru_RU
dc.subjectвесовой козффициентru_RU
dc.subjectvaluation methodsen
dc.subjectmathematical expectationen
dc.subjectrocket engineen
dc.subjectfаіІurеen
dc.subjectreliability evaluationen
dc.subjectreliability functionen
dc.subjectweighting factoren
dc.subjectКТuk_UA
dc.titleОцінка надійності ракетного двигуна як складної технічної системи за недостатньої статистичної інформаціїuk_UA
dc.title.alternativeОценка надежности ракетного двигателя как сложной технической системьі при недостаточной статистической информацииru_RU
dc.title.alternativeAssessment of thе Reliability of а Rосkеt Engine as а Complex Technical System wіth Insufficient Statistical Informationen
dc.typeArticleen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Gabrinets .pdf
Size:
4.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: