Аналіз впливу різних середовищ на корозійну стійкість мідних сплавів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро
Abstract
UKR: Мета роботи – встановлення взаємозв'язку корозійних пошкоджень із хімічним складом, а також зовнішніми чинниками, що впливають на корозію міді і мідних сплавів у різних умовах експлуатації. Методика. Об’єкт аналізу – актуальна нормативно-технічна база даних щодо складів стандартних та перспективних сплавів на основі міді для експлуатації в умовах агресивних середовищ (атмосфери, газів, розчинів солей і лугів, водних середовищ). Застосовано метод зіставного аналізу з метою обґрунтування перспективи використання спеціальних бронз для виготовлення корозійностійких деталей машин і механізмів. Результати та їх обговорення. Проаналізовано поведінку мідних сплавів у різних умовах експлуатації і розглянуто фактори, що викликають їх руйнування. Показано взаємозв'язок корозійних пошкоджень із хімічним складом, а також зовнішніми чинниками, що викликають корозію. Наведено відомості про швидкість корозії мідних сплавів у різних середовищах. Розглянуто питання раціонального використання мідних сплавів стосовно до своєрідних умов роботи деталей і споруд. Наведено актуальну інформацію щодо проблеми підвищення надійності та довговічності роботи виробів із мідних сплавів, одним із методів вирішення якої бачиться цілеспрямований вибір матеріалу для їх виготовлення залежно від умов експлуатації. Практична значимість. За результатами досліджень у роботі обґрунтовано ефективні галузі використання технічної міді, латуней, олов’яних, крем’янистих, алюмінієвих, нікелевих бронз із точки зору особливостей їх опору корозійним пошкодженням. Висновки. Встановлено, що мідні сплави характеризуються високою корозійною стійкістю в різних середовищах. У морських і океанських середовищах корозійна стійкість алюмінієвих бронз перевершує в ряді випадків стійкість усіх інших мідних сплавів. Зазначено, що найбільшу корозійну стійкість серед мідних сплавів мають алюмінієві бронзи і мідно-нікелеві сплави.
ENG: Purpose of this work was to establish relationship between corrosion damages depending on chemical composition, as well as external factors affecting copper and copper alloys in different operating conditions corrosion. Methodology. Object of analysis was actual normative and technical database on standard and prospective copper-based alloys compositions for operation in aggressive environments (atmosphere, gases, salts and alkalis solutions, aqueous mediums). Comparative analysis method in order to substantiate the prospects of special bronzes implementation for manufacture of machines and mechanisms corrosion-resistant parts has been used. Results and discussion. Copper alloys behavior in different operating conditions has been analyzed and factors causing their destruction have been considered. Corrosion damaging relationships with chemical composition, as well as external factors affecting corrosion have been demonstrated. Information on copper alloys corrosion rate in different environments has been given. Issues of copper alloys rational uses in relation to parts and constructions peculiar working conditions have been presented. Relevant information on copper alloys products problem of reliability and durability increasing, one of which solving methods is purposeful choice of material for their manufacturing depending on operating conditions, has been given. Practical value. According to research results, effective practical using of technical copper, brasses, tin, silicon, aluminum, nickel bronzes have been substantiated in terms of their resistance to corrosion damages features. Conclusions. It has been established that copper alloys are characterized by high corrosion resistance in different environments. In marine and ocean environments aluminum bronzes corrosion resistance exceeds in some cases all other copper alloys resistance. It has been concluded that aluminum bronzes and copper-nickel alloys have the highest corrosion resistance among copper alloys.
Description
Т. Кімстач: ORCID 0000-0002-8993-201X; К. Узлов: ORCID 0000-0003-0744-9890; С. Реп’ях: ORCID 0000-0003-0203-4135; Л. Солоненко: ORCID 0000-0003-2092-8044
Keywords
мідні сплави, хімічні елементи, корозійна й ерозійна стійкість, патина, атмосферна корозія, корозія в газах, розчини солей і лугів, морська вода, copper alloys, chemical elements, corrosion and erosion resistance, patina, atmospheric corrosion, corrosion in gases, salts and alkalis solutions, marine water, КМТОМ, КЛВ
Citation
Кімстач Т. В., Узлов К. І., Реп’ях С. І., Солоненко, Л. І. Аналіз впливу різних середовищ на корозійну стійкість мідних сплавів. Металознавство та термічна обробка металів. 2021. № 3(94). С. 36–45. DOI: 10.30838/J.PMHTM.2413.010721.36.780.