The Results of the Defect Places Investigation of Donetsk Railway Road Bed by Ground Penetrating Radar Complex

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
ENG: Purpose. Defective places definition of road bed at ground penetrating radar is examined. Methodology. For achievement of this goal the experimental research on ground penetrating radar inspection of road bed defective places of the Donetsk Railway, which are caused by a complex of various reasons of geotechnical and constructive character, were conducted. Findings. According to these diagnostic results of road bed on the three districts of the Donetsk Railway is revealed the main causes which lead to the defects appearance, deformities and injuries in it, there is abuse of process parameters and modify its physic mechanical soil properties of natural and technology-related factors. As it is established, the use of ground penetrating radar of series “Losa” on the railways of Ukraine allows searching ballast tank in the body of road bed, defining damp places in soil road bed and foundations, to find arrangement of foreign matter in the soil road bed and work search heterogeneity and places weakening soil. In addition, the use of ground penetrating radar provides rapid detection of defects, deformation and damage of railway track, especially in areas the most dangerous for rolling stock that creates the high level security at the main and auxiliary lines of Ukrzaliznytsia. In conducting the research was justified the high level of reliability and performance with autonomous use of ground penetrating radar. Originality. In modern conditions of defects determination, deformations and damages by traditional methods with application of engineering-geological investigations, it is impossible in connection with their insufficient efficiency. Therefore the using of highly effective methodology of expeditious tool identification of defective places allows reducing significantly the periods of repair of a railway track which is very important for introduction of the high-speed movement on the Ukrainian Railways. Practical value. On the basis of the executed investigations the main actions for defects elimination, deformations and damages which consist in the device of counter dams, the draining sections, the augercast and augured piles are offered.
UKR: Мета. Основною метою роботи є встановлення дефектних місць земляного полотна при геодарному обстеженні. Методика. Для досягнення поставленої мети були проведені експериментальні дослідження по георадарному обстеженню дефектних місць земляного полотна Донецької залізниці, які обумовлені комплексом різноманітних причин геотехнічного і конструктивного характеру. Результати. Згідно з наведеними результатами обстеження земляного полотна на трьох дільницях Донецької залізниці виявлено, що основними причинами, що призводять до появи дефектів, деформацій та пошкоджень у ньому, є порушення технологічних параметрів його конструкції та змінення фізико-механічних властивостей ґрунту під впливом природних та техногенних факторів. Як встановлено, застосування георадарів серії «Лоза» на залізницях України дозволяє провести пошук в тілі земляного полотна баластових корит, визначити вологі місця в ґрунтах земляного полотна та основ, знаходити місця розташування сторонніх об’єктів в ґрунті земляного полотна і робити пошук неоднорідності та місць ослаблення ґрунту. Крім того, використання георадарів забезпечує оперативне виявлення дефектів, деформацій та пошкоджень залізничної колії,особливо в місцях найбільш небезпечних для рухомого складу залізниць, що призводить до створення високого рівня безпеки на головних та допоміжних лініях Укрзалізниці. При проведенні досліджень був обґрунтований високий рівень надійності та ефективності роботи георадарів з автономним застосуванням. Наукова новизна. В сучасних умовах визначення дефектів, деформацій та пошкоджень традиційними методами із застосуванням інженерно-геологічних досліджень неможливе в зв’язку з їх недостатньою оперативністю. Тому використання високоефективної методології оперативного інструментального виявлення дефектних місць дозволяє суттєво скорочувати періоди ремонту залізничної колії, що дуже важливо для впровадження швидкісного руху на залізницях України. Практична значимість. На основі виконаних досліджень запропоновані головні заходи по усуненню дефектів, деформацій та пошкоджень, які полягають у влаштуванні контрбанкетів, дренуючих перерізів, буроін’єкційних або буронабивних паль.
RUS: Цель. Основная цель работы – определение дефектных мест земляного полотна при георадарном обследовании. Методика. Для достижения поставленной цели были проведены экспериментальные исследования по георадарному обследованию дефектных мест земляного полотна Донецкой железной дороги, которые обусловлены комплексом разнообразных причин геотехнического и конструктивного характера. Результаты. Согласно с приведёнными результатами обследования земляного полотна на трёх участках Донецкой железной дороги обнаружено, что основными причинами, которые приводят к появлению дефектов, деформаций и повреждений в нём, являются нарушения технологических параметров его конструкции и изменения физико-механических свойств грунта под влиянием естественных и техногенных факторов. Как установлено, применение георадаров серии «Лоза» на железных дорогах Украины позволяет провести поиск в теле земляного полотна балластовых корыт, определить влажные места в грунтах земляного полотна и оснований, находить места размещения посторонних объектов в грунте земляного полотна и производить поиск неоднородностей и мест ослабления грунта. Кроме того, использование георадаров обеспечивает оперативное выявление дефектов, деформаций и повреждений железнодорожного пути, особенно в местах наиболее опасных для подвижного состава железных дорог, что приводит к созданию высокого уровня безопасности на главных и вспомогательных линиях Укрзализныци. При проведении исследований был обоснован высокий уровень надежности и эффективности работы георадаров с автономным применением. Научная новизна. В современных условиях определение дефектов, деформаций и повреждений традиционными методами с использованием инженерно-геологических изысканий невозможно в связи с их недостаточной оперативностью. Поэтому использование высокоэффективной методологии оперативного инструментального определения дефектных мест разрешает существенно сокращать периоды ремонта железнодорожной колеи, что является важным для внедрения скоростного движения на железных дорогах Украины. Практическая значимость. На основании проведенных исследований предложены главные мероприятия по устранению дефектов, деформаций и повреждений, которые состоят в устройстве контрбанкетов, дренирующих сечений, буроинъекционных или буронабивных свай.
Description
V. Petrenko: ORCID 0000-0002-5902-6155; V. Kovalevych: ORCID 0000-0002-5087-1926
Keywords
road bed, defect places, embankment, ballast stone, ballast section, counter dam, ground penetrating radar, земляне полотно, дефектні місця, насип, баласт щебеневий, баластна призма, контрбанкети, георадар, земляное полотно, дефектные места, насыпь, балласт щебеночный, балластная призма, контрбанкеты, георадар, КТОФ
Citation
Petrenko, V. D. The Results of the Defect Places Investigation of Donetsk Railway Road Bed by Ground Penetrating Radar Complex / V. D. Petrenko, V. V. Kovalevych // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – № 5 (53). – С. 83–91. – doi: 10.15802/stp2014/30817.