Політичний вимір вакцинації проти COVID-19 по-українськи

Abstract
UKR: Мета роботи – показати вплив політичного чинника на процес вакцинації українського населення як важливого засобу виживання української нації й окремих людей в умовах світової смертельної пандемії COVID-19. Розглядається проблема вакцинації від COVID-19 як головного напряму боротьби з пандемією, що охопила весь світ, призвела до високої смертності, падіння економіки, зростання соціальної напруги, докорінної зміни суспільного буття. Методологія полягає у дотриманні принципів історичної науки, насамперед, принципів об’єктивності та конкретності, використання аналітичного й описового методів. У статті подано огляд наявних на сьогодні вакцин та ситуацію з процесом вакцинації у світі й Україні. Характеризуються плюси й мінуси різних вакцин, які мали врятувати людей від хвороби і смерті. Наукова новизна. Основну увагу приділено початку вакцинації в Україні, яка розпочалась 24 лютого 2021 р. Акцент робиться на впливі політичних чинників на зазначений процес. Показані дії української влади у боротьби з пандемією, починаючи від вибору вакцини і закінчуючи організацією щеплення людей. Висновки. Стверджується, що влада керувалася при цьому не тільки медико-санітарними, але й політичними мотивами; виявився також непрофесіоналізм багатьох чиновників, які мали забезпечити належні темпи і якість вакцинації населення. Усе це призвело до загострення епідеміологічної ситуації в країні, великого числа жертв пандемії. Українська влада, на жаль, виявилася неготовою для подолання третьої хвилі пандемії, як до цього виявила безпорадність під час першої й другої хвиль, коли існував дефіцит медичних масок, ліжок у лікарнях, засобів захисту, кисню, ПЛР-тестів для визначення хвороби тощо. Певну негативну роль у цьому відіграв також недостатньо високий авторитет влади, недовіра багатьох людей до неї, серед них – і лікарів. З кожним днем епідеміологічна ситуація в Україні погіршується, й «світла в тунелі» цьому поки не видно. Здійснено спробу окреслити та визначити причини проблем, з якими зустрілась вітчизняна система охорони здоров’я. З кожним днем епідеміологічна ситуація в Україні погіршується. Тому питання вакцинації є як ніколи актуальним.
ENG: The aim of the article is to show the influence of a political factor on the process of vaccination of the Ukrainian population being an important tool of survival of the Ukrainian nation and individuals in the context of the global deadly pandemic COVID-19. The problem of vaccination against COVID-19 has been considered as the main direction of combating the pandemic that had spread throughout the world, led to high mortality, economic decline, growing social tensions and a radical change in social life. The methodology lays in observing the principles of historical science, first of all, the principles of objectivity and concreteness, the use of analytical and descriptive methods. An overview of currently available vaccines and the situation with the vaccination process in the world and in Ukraine has been given in the article. The pros and cons of various vaccines that were supposed to save people from disease and death have been characterized. The main attention has been paid to the beginning of vaccination in Ukraine, which started on February 24, 2021. The emphasis has been made on the influence of political factors on this process. The actions of the Ukrainian authorities in the fight against the pandemic have been shown, starting from the choice of the vaccine and ending by the organization of vaccination of people. It has been stated that the authorities were guided not only by medical and sanitary motives, but also by the political ones; there was also the unprofessionalism of many officials, who had to ensure the proper pace and quality of vaccination of the population. All this has exacerbated the epidemiological situation in the country, caused a large number of victims of the pandemic. Unfortunately, the Ukrainian authorities were not ready to overcome the third wave of the pandemic, as they had shown their helplessness during the first and second waves, when was a shortage of medical masks, hospital beds, protective equipment, oxygen, PCR tests to diagnose the disease and more. A certain negative role in this was also played by the insufficiently high authority of the government, the distrust of many people, including doctors, to it. Every day the epidemiological situation in Ukraine is deteriorating, and the "light in the tunnel" is not yet visible. An attempt has been made to outline and to identify the causes of the obstacles encountered by the domestic health care system. Every day the epidemiological situation in Ukraine is deteriorating. Therefore, the issue of vaccination is more important than ever.
Description
Г. Кривчик: ORCID 0000-0001-7504-4575; І. Накашидзе: ORCID 0000-0002-7816-2339; Т. Радкевич: ORCID 0000-0002-8507-7087
Keywords
коронавірус, COVID-19, пандемія, вакцина, щеплення, смертність, влада, населення, coronavirus, pandemic, vaccine, vaccination, mortality, political authorities, population, КФУ
Citation
Кривчик Г., Накашидзе І., Радкевич Т. Політичний вимір вакцинації проти COVID-19 по-українськи. Грані. 2021. Т. 24, № 5. С. 76–86. DOI: 10.15421/172149.