Вдосконалення технології виробництва та покращання якісних характеристик комплексного флюса

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України, Дніпро
Abstract
UKR: У статті розглядається можливість підвищення ефективності сучасного агломераційного процесу, яка здійснюється шляхом вдосконалення технології виробництва комплексного флюсу. Узагальнено вітчизняний та світовий досвід розробки та використання у процесах окускування металургійної сировини нового типу – комплексного флюсу. Відмічається, що даний вид флюсу вносить до агломераційної шихти значний набір мінералогічних сполук, які суттєво покращують умови спікання та якість окускованої сировини. Запропоновано спосіб виробництва комплексного флюсу шляхом об'єднання процесів обпалу вапняку та утворення феритів кальцію. Показано можливості та переваги використання спеціалізованого програмного забезпечення задля аналізу реакцій дисоціації вапняку в різних умовах. Висвітлено один із напрямків виробництва комплексного флюсу заданого складу та властивостей, основою якого є отримання комбінованих гранул, утворених кусочками вапняку крупністю та оболонкою із залізорудних матеріалів (концентрат, залізна руда), шляхом поєднання процесів випалу вапняку та утворення феритів кальцію. Термодинамічним аналізом показано високу достовірність взаємодії вапна з оксидами рудного матеріалу з утворенням комплексного флюсу заданого складу та властивостей. Процес реалізується шляхом спікання на конвеєрній машині за агломераційною технологією. Розроблено основні параметри технологічного режиму виробництва комплексного флюсу. Доведено, що при розробці та вдосконаленні технології виробництва комплексного флюсу з гранул вапняку з накочуванням залізовмісного матеріалу велике значення має правильний вибір крупності вапняку, палива, а також величин інших технологічних параметрів. Результати проведених досліджень підтверджують технологічність обраного напрямку виробництва комплексного флюсу за рахунок поєднання процесів виробництва вапна і феритних спеків.
ENG: The article considers the possibility of increasing the efficiency of the modern agglomeration process, which is carried out by improving the technology of complex flux production. The domestic and world experience of development and use in the processes of smelting of metallurgical raw materials of a new type - complex flux - is summarized. It is noted that this type of flux adds a significant set of mineralogical compounds to the sintering charge, which significantly improve the sintering conditions and the quality of the sintering raw materials. A method of producing a complex flux by combining the processes of calcining limestone and the formation of calcium ferrites is proposed. The possibilities and advantages of using specialized software for the analysis of limestone dissociation reactions under different conditions are shown. One of the directions for the production of a complex flux of a given composition and properties is highlighted, the basis of which is the production of combined granules formed by pieces of limestone with a coarseness and a shell of iron ore materials (concentrate, iron ore), by combining the processes of calcination of limestone and the formation of calcium ferrites. Thermodynamic analysis shows the high reliability of the interaction of lime with oxides of ore material with the formation of a complex flux of the given composition and properties. The process is implemented by sintering on a conveyor machine using agglomeration technology. The main parameters of the technological mode of complex flux production have been developed. It has been proven that in the development and improvement of the technology for the production of complex flux from limestone granules with rolling of iron-containing material, the correct choice of limestone size, fuel, as well as the values of other technological parameters is of great importance. The results of the conducted research confirm the technological feasibility of the chosen direction of complex flux production due to the combination of lime and ferrite heat production processes.
Description
В. Бочка: ORCID 0000-0002-4935-0779; М. Ягольник: ORCID 0000-0003-2686-8601; А. Двоєглазова: ORCID 0000-0002-9067-8864
Keywords
комплексний флюс, окускування сировини, вапняк, дисоціація, ферити, гранулоутворення, complex flux, crushing of raw materials, limestone, dissociation, ferrites, granulation, КМЧС
Citation
Бочка В. В., Ягольник М. В., Двоєглазова А. В., Фурсов М. О. Вдосконалення технології виробництва та покращання якісних характеристик комплексного флюса. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. Дніпро, 2022. № 36. С. 142–151. DOI: https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-142-151.