Sexual Representation in the Postmodern Philsophical Discourse

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
ENG: The purpose of the article is to discover the peculiarities of the interpretation of sexual representation in the postmodern philosophical discourse; to analyze the way of becoming the category of sexuality an integral part of feminine subjectivity; to compare the ways of interpretation of the category of sexuality in the works of the Western and Ukrainian researchers. Methods and approaches. To investigate the theoretical framework in the postmodern philosophy the cross-disciplinary approach is used. The comparative approach is methodologically important to clarify the problems concerning feminine subjectivity. The very approach provides the researcher with the opportunity to review the cultural peculiarities of the given historical period. Scientific novelty. Following the peculiarities of the gender approach it was discovered that the modern interpretation of the category of feminine subjectivity includes not only racial, class and ethnical differences, but the peculiarities of a sexual character. Unfortunately, the category of sexuality is still the way of women’s oppression. Nevertheless, this category is now an important tool when representing the versatile nature of feminine subjectivity. The problems of sexual marginality are considered to be the way of destroying gender stereotypes. Conclusion. It is proved that the postmodern philosophical discourse has contributed serious transformations when interpreting the feminine nature and changed the attitude to the very category of sexuality. The interpretation of the category of sexuality is a certain touchstone clarifying the attitude towards a human being in general and towards a woman in particular. It is determined that nowadays the problems of sexuality raise some concerns and anxiety posing more questions than giving the answers. One point is absolutely clear: it is impossible to investigate the nature of a modern human being out of the postmodern philosophical discourse. What is more, it is impossible to investigate the postmodern philosophical discourse out of the categories of human sexual representation.
UKR: Ціль роботи. Виявити особливості трактувань питань сексуальної репрезентації у філософському дискурсі постмодернізму; проаналізувати, яким чином категорія сексуальності стає невід’ємною частиною жіночої суб’єктивності; порівняти інтерпретацію категорії сексуальності у роботах західних та вітчизняних дослідників. Методологія. Для здійснення теоретичних розвідок доцільним є використання междисциплінарного підходу, а також важливим для аналізу жіночої суб’єктивності, виступає компаративний метод, який дає досліднику можливість по-новому подивитися на культурно-історичний фон епохи. Наукова новизна. В результаті аналізу були виявлені різні інтерпретації поняття жіночої суб’єктивності, що включають в себе відмінності як расового, класового та етнічного характеру, так і містять сексуальні особливості. З’ясовано, що категорія сексуальності ще й досі виступає засобом пригнічення жінки та одночасно є важливим інструментом репрезентації багатогранності феномену жіночої суб’єктивності. Проблеми сексуальної маргіналізації інтерпретуються як засіб подолання гендерних стереотипів. Висновки. Доведено, що філософський дискурс постмодернізму сприяє трансформаціям у розумінні жіночої природи та змінює саме ставлення до категорії сексуальності. Інтерпретація категорії сексуальності є своєрідним лакмусовим папірцем, що висвітлює ставлення до людини в цілому, і до жінки зокрема. Встановлено, що питання сексуальністої репрезентації викликають певне занепокоєння і тривогу, ставлячи більше питань, ніж надаючи відповідей. Доведено, що природу сучасної людини неможливо висвітлити поза теоретичним дискурсом постмодернізму, який, в свою чергу, неможливо висвітлювати поза поняттям сексуальної репрезентації людини.
RUS: Цель работы. Выявить особенности трактования вопросов сексуальной репрезентации в философском дискурсе постмодернизма; проанализировать, каким образом категория сексуальности становится неотъемлемой частью женской субъективности; сравнить интерпретацию категории сексуальности в работах западных и отечественных исследователей. Методология. Для осуществления теоретических исследований целесообразным является использование междисциплинарного подхода, а также важным для анализа женской субъективности выступает компаративный метод, который дает исследователю возможность по-новому взглянуть на культурно-исторический фон эпохи. Научная новизна. В результате анализа были выявлены различные интерпретации понятия женской субъективности, которые включают в себя отличия как расового, классового и этнического характера, так и содержат в себе сексуальные особенности. Выявлено, что категория сексуальности еще до сих пор выступает как способ угнетения женщины, одновременно являясь важным инструментом в репрезентации многогранности феномена женской субъективности. Проблемы сексуальной маргинализации интерпретируются как способ преодоления гендерных стереотипов. Выводы. Доказано, что философский дискурс постмодернизма способствует трансформациям в понимании женской природы и изменяет само отношение к категории сексуальности. Интерпретация категории сексуальности является своеобразной лакмусовой бумажкой, которая освещает отношение к человеку в целом, и к женщине в частности. Установлено, что вопросы сексуальной репрезентации вызывают определенную обеспокоенность и тревогу, ставя больше вопросов, чем предоставляя ответов. Доказано, что природу современного человека невозможно исследовать вне теоретического дискурса постмодернизма, который, в свою очередь, невозможно исследовать вне категорий сексуальной репрезентации человека.
Description
I. Koliieva: ORCID 0000-0002-4232-2994
Keywords
postmodernism, sexuality, feminine subjectivity, gender, human being, marginality, постмодернізм, сексуальність, жіноча суб’єктивність, ґендер, людина, маргінальність, постмодернизм, сексуальность, женская субъективность, гендер, человек, маргинальность, КФП
Citation
Koliieva I. А. Sexual Representation in the Postmodern Philsophical Discourse. Антропологічні виміри філософських досліджень. 2015. Вип. 7. С. 96—102. DOI: 10.15802/ampr2015/43685.