The Modern Philosophy of History Historical-Anthropological Problematics

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна
Abstract
EN: This article is devoted to the analysis of the formation of the cognitive perspective of the historical-anthropological dimension of modern philosophy of history. The influence of the mentioned problem field on the development of intellectual directions of modern philosophical and historical studios was studied.
UK: Дана стаття присвячена аналізу формування когнiтивої проблематики icторично-антропологiчного вимiру сучасної філософії історії. Дослiджено вплив зазначеного проблемного поля на розвиток iнтелектуальних напрямкiв модерних філософсько-історичних студiй.
RU: Данная статья посвящена анализу формирования когнитивнои проблематики иcторико-антропологического измерения современной философии истории. Исследовано влияние означенного проблемного поля на развитие интеллектуальных направлений современной философско-исторической мысли.
Description
S. Aytov: ORCID 0000-0001-9049-5868
Keywords
philosophy of history, historical anthropology, social-humanitarian sciences, problem field, cognitive direction, філософія icторiї, icторична антропологiя, соцiaльно-гуманiтарнi науки, проблемне поле, когнiтивний напрямок, философия иcтории, иcторическая антропология, социaльно-гуманитарные науки, проблемное поле, когнитивнoe направление, КФС
Citation
Aytov, S. Sh. The Modern Philosophy of History Historical-Anthropological Problematics / S. Sh. Aytov // Дослідження з історії і філософії наук і техніки / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – 2018. – Вип. 26–27. – С. 4–10. – doi: 10.15421/261802.