Особливості зміни вмісту сірки в доменному чавуні, що поставляється для конвертерного переробу

Abstract
UKR: Метою роботи є підвищення ефективності та стабільності процесу десульфурації за рахунок блокування ресульфурації чавуну у процесі здійснення технологічних операцій з підготовки доменного чавуну до конвертерного переділу в умовах меткомбінату «Азовсталь». Виконано технологічний контроль кожної з технологічних операцій на маршруті «доменна піч – десульфурація – викачування шлаку – міксерне відділення», з відбором проб чавуну, шлаку та контролем хімічного складу для можливості встановити фактичний вміст сірки, що переходить зі шлаку до чавуну в процесі випуску чавуну з доменної печі до чавуновозних ковшів. Дослідження, які виконані на меткомбінаті «Азовсталь» у процесі випусків чавуну з доменних печей та наливу у ковші включають в себе 20 випусків або 53 ковша. Отримані під час технологічного контролю результати підтвердили раніше встановлені закономірності про те, що технологічні операції з знесірченим чавуном до зливу його в конвертери не супроводжуються ресульфурацією чавуну. Було встановлено, що вміст сірки в міксерах після зливу проконтрольованих порцій знесірченого чавуну практично без відхилень (у межах похибки експрес-аналізу) відповідало розрахунковим величинам, визначеним з урахуванням маси чавуну в міксері та вмісту сірки в ньому до переливу. Розроблено рекомендації щодо поправок по вихідному вмісту сірки для доменних печей, що підвищить стабільность результатів, які досягаються при десульфурації чавуну в відділенні десульфурації чавуну при встановленні необхідних витрат магнієвого реагенту. Отримані результати проведених досліджень показали, що для підвищення ефективності технологічних та технічних рішень, щодо боротьби із сіркою доцільно раціоналізувати ковшові шлакові режими, у тому числі за рахунок коригування складів ковшових шлаків та ретельного очищення чавуну від високосірчистого шлаку.
ENG: The aim of the work is to increase the efficiency and stability of the desulphurization process by blocking the resulfurization of pig iron in the process of technological operations for the preparation of blast furnace pig iron for converter processing at Azovstal Iron and Steel Works. Technological control of each of the technological operations on the route "blast furnace - desulphurization – slag pumping - mixer department" was performed, with sampling of pig iron, slag and chemical composition control to establish the actual sulfur content transferred from slag to pig iron in the process of pig iron release from the blast furnace to the iron ladles. The research carried out at Azovstal Iron and Steel Works in the process of iron discharge from blast furnaces and pouring into ladles includes 20 discharges or "Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії". 2023. Випуск 37 "Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy". 2023. Collection 37 53 ladles. The results obtained during the process control confirmed the previously established regularities that technological operations with desulphurized pig iron before it is poured into converters are not accompanied by pig iron resulfurization. It was found that the sulfur content in the mixers after the controlled portions of desulphurized pig iron were poured out, with almost no deviations (within the error of the rapid analysis), corresponded to the calculated values determined taking into account the mass of pig iron in the mixer and the sulfur content in it before overflow. Recommendations for corrections to the initial sulfur content for blast furnaces have been developed, which will increase the stability of the results achieved during the desulfurization of cast iron in the cast iron desulfurization department when setting the required consumption of magnesium reagent. The obtained results of the studies have shown that in order to increase the efficiency of technological and technical solutions for sulfur control, it is advisable to rationalize ladle slag regimes, including by adjusting the composition of ladle slag and thoroughly cleaning cast iron from high-sulfur slag.
Description
Б. Двоскін: ORCID 0000-0003-2891-7833; І. Маначин: ORCID 0000-0001-9795-6751; В. Кисляков: ORCID 0000-0002-1775-5050; С. Шевченко: ORCID 0000-0003-1521-9665; В. Петруша: ORCID 0000-0002-1031-3241
Keywords
десульфурація, чавун, ресульфурація, ківш, шлак, міксер, desulphurization, cast iron, re-sulphurization, ladle, slag, mixer, КАВП
Citation
Двоскін Б. В., Маначин І. В., Кисляков В. Г., Шевченко С. А., Петруша В. П., Зотов Д. С. Особливості зміни вмісту сірки в доменному чавуні, що поставляється для конвертерного переробу. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. Дніпро, 2023. № 37. С. 175–183. DOI: 10.52150/2522-9117-2023-37-175-183.