Дослідження роботи рейкового кола в умовах насичення колійних дросель-трансформаторів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Метою статті є дослідження роботи кодового рейкового кола в умовах насичення колійних дросель-трансформаторів. Результати. Отримано залежності напруги на колійному приймачі від величини струму асиметрії для опорів ізоляції у зимовий та літній період за умови насичення колійних дросель-трансформаторів. Встановлено, що внаслідок збільшення струму асиметрії може спостерігатися зниження напруги на колійному приймачі нижче порогу спрацювання, що є відмовою рейкового кола, усунення якої вимагає застосування цілого комплексу заходів. Наукова новизна полягає у застосуванні непрямого методу розрахунку, що базується на отриманні коефіцієнтів схеми заміщення дросель-трансформатору для різних величин модулів опорів кола намагнічування, що змінюються у процесі підмагнічення магнітопроводів ДТ постійним струмом. Отриманий метод дозволяє здійснити розрахунки нормального режиму роботи кодового рейкового кола в умовах впливу струму асиметрії при насиченні колійних дросель-трансформаторів. Практична значимість. Запропонований непрямий метод може використовуватися для корегування розрахунків режимів роботи рейкових кіл з урахуванням насичення колійних дросель-трансформаторів.
RU: Целью статьи является исследование работы кодовой рельсовой цепи в условиях насыщения путевых дроссель-трансформаторов. Результаты. Получены зависимости напряжения на путевом приемнике от величины тока асимметрии для сопротивлений изоляции в зимний и летний период при условии насыщения путевых дроссель-трансформаторов. Установлено, что вследствие увеличения тока асимметрии может наблюдаться снижение напряжения на путевом приемнике ниже порога срабатывания, что является отказом рельсовой цепи, устранение которого требует применения целого комплекса мероприятий. Научная новизна заключается в применении косвенного метода расчета, базирующегося на получении коэффициентов схемы замещения дроссель-трансформатора для различных величин модулей сопротивлений цепи намагничивания, изменяющихся в процессе подмагничевания магнитопроводов ДТ постоянным током. Полученный метод позволяет осуществить расчеты нормального режима работы кодовой рельсовой цепи в условиях воздействия тока асимметрии при насыщении путевых дроссель-трансформаторов. Практическая значимость. Предложенный косвенный метод может использоваться для корректировки расчетов режимов работы рельсовых цепей с учетом насыщения путевых дроссель-трансформаторов.
EN: The article’s purpose is studying the operation of the code track circuit in the conditions of track’s impedance bonds saturation. Results. The dependences of the track receiver voltage on the asymmetry current magnitude for the insulation resistances in the winter and summer period are obtained, provided the track’s impedance bonds saturation. It is established that, due to an increase in the asymmetry current, there can be a decrease in the voltage across the track receivers below the threshold, which is a failure of the track circuit, the elimination of which requires the use of a whole range of measures. Scientific novelty consists in applying an indirect calculation method based on obtaining the coefficients of the impedance bond’s equivalent circuit for various values of the resistance modules of the magnetization circuit, which change during the magnetization of the impedance bonds magnetic core by DC. The obtained method makes it possible to perform calculations of the code track circuit normal operating mode under the conditions of the impedance bonds’ saturating. Practical significance. The proposed indirect method can be used to adjust the calculation of the track circuits operating modes, with considering the saturation of track impedance bonds.
Description
К. Ящук: ORCID 0000-0002-8606-5790
Keywords
рейкові кола, насичення дросель-трансформаторів, струм асиметрії, опір ізоляції, нормальний режим, гірська ділянка, рельсовые цепи, насыщение дроссель-трансформаторов, ток асимметрии, сопротивление изоляции, нормальный режим, горный участок, track circuits, saturation of the impedance bonds, current asymmetry, insulation resistance, normal mode, mountain site, КАТЗ
Citation
Ящук, К. І. Дослідження роботи рейкового кола в умовах насичення колійних дросель-трансформаторів / К. І. Ящук, Д. С. Курило // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2017. – №. 13. – С. 35–40. – DOI: 10.15802/ecsrt2017/136816.