Пристрій стикування вузлів та відсіків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Пристрій стикування вузлів та відсіків складається з пружного поділюваного бандажа, утвореного двома півкільцями, оснащеними запірними елементами із конічною внутрішньою поверхнею й циліндричною проточкою, діаметри яких у вільному стані більші зовнішнього діаметра зовнішньої поверхні фланців. На кінцях півкілець виконані фітинги, стягнуті між собою за допомогою двох піромеханізмів. Корпуси піромеханізмів та стяжні гайки зі сферичними шайбами зафіксовані у фітингах. На відсіку, що залишається, закріплені уловлювачі та механізми втягування. Півкільця пружного поділюваного бандажа виконані складеними і містять сегменти, оснащені запірними елементами із конічною внутрішньою поверхнею й циліндричною проточкою та фітингами, виконаними як одне ціле з сегментами. Півкільця з'єднуються між собою двома піромеханізмами, розміщеними в зовнішніх фітингах крайніх сегментів, з'єднаних між собою встановленими у внутрішні фітинги гвинтами і гайками. Між сегментами змонтовані пластинчасті пружини.
EN: A device of docking units and compartments consists of an elastic splittable band formed by two half-rings equipped with locking elements with a conical inner surface and a cylindrical bore, whose diameters in free state are larger than the outer diameter of the outer surface of flanges. At the ends of half-rings fittings are made which are strapped together with two pyro-mechanisms. Housings of the pyro-mechanisms and compression nuts with spherical washers are fixed in the fittings. On the remaining compartment traps and retractors are secured. Half-rings of an elastic splittable band are compound and contain segments equipped with locking elements with a conical inner surface and a cylindrical groove and fittings made as one piece with the segments. The half-rings are joined together by two pyro-mechanisms placed in the external fittings of end segments interconnected by screws and nuts mounted in the internal fittings. Plate springs are mounted between the segments.
RU: Устройство стыковки узлов и отсеков состоит из упругого разделяемого бандажа, образованного двумя полукольцами, оснащенными запорными элементами с конической внутренней поверхностью и цилиндрической проточкой, диаметры которых в свободном состоянии больше наружного диаметра наружной поверхности фланцев. На концах полуколец выполнены фитинги, стянутые между собой с помощью двух пиромеханизмов. Корпуса пиромеханизмов и стяжные гайки со сферическими шайбами зафиксированы в фитингах. На оставшемся отсеке закреплены ловушки и механизмы втягивания. Полукольца упругого разделяемого бандажа выполнены составными и содержат сегменты, оснащенные запорными элементами с конической внутренней поверхностью и цилиндрической проточкой и фитингами, выполненными как одно целое с сегментами. Полукольца соединяются между собой двумя пиромеханизмами, размещенными во внешних фитингах крайних сегментов, соединенных между собой установленными во внутренние фитинги винтами и гайками. Между сегментами смонтированы пластинчатые пружины.
Description
Є. Письменний: ORCID 0000-0003-1957-0292
Keywords
МПК B64G 1/64, F42B 15/36, F41F 3/052, фланці з конічною зовнішньою поверхнею, машинобудування, авіаційна техніка, патент, КБМ
Citation
Пристрій стикування вузлів та відсіків: пат. 87840 Україна: МПК B64G 1/64, F42B 15/36, F41F 3/052. № u201309078; заявл. 19.07.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4. 9 с.