Training Simulators for Crane Operators and Drivers

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of Kragujevac, Kraljevo, Republic of Serbia
Abstract
ENG: The article deals with the use issues of modern information technology for training purposes. In particular, use of simulation modelling to create a learning environment as close as possible to the real working environment. This helps speed up learning, make more practical, learn theoretical issues directly when mastering practical skills, and make the learning process more attractive and interesting for students. Moreover, a virtual working environment can be used for advanced training of employees, to improve their professional skills, master new technologies, train them to work on new and modernized equipment, assess their professional level, restore skills after a long break in the work and pass qualification exams. Information technologies can significantly reduce the cost of material support for training and eliminate dependence on large areas for staff training. To create an interactive virtual learning environment, modern gaming technologies, software modelling or, at least, simulation modelling of physical processes in equipment and the interaction of all components of the working environment, including the actions of the student, are used. It also allows testing employees in extreme working conditions and testing their skills when dealing with non-standard and emergency situations, without any real danger to the health of students. The proposed solution can be used to train students and trainees, assess professional skills of those already working in the conditions of special training centres and professional retraining colleges.
UKR: У статті розглянуто питання застосування сучасних інформаційних технологій з метою навчання. Зокрема, застосування імітаційного моделювання для створення середовища навчання максимально наближеного до реальної робочої обстановки. Це дозволяє прискорити процес навчання, зробити його максимально практичним, вивчати теоретичні питання безпосередньо у процесі освоєння практичних навичок, зробити його більш привабливим та цікавим для учнів. Крім цього використання віртуального робочого середовища може використовуватися для підвищення кваліфікації працівників, удосконалення їх професійних навичок, освоєння нових технологій, навчання роботі на новій та модернізованій техніці, оцінки професійного рівня працівників, відновлення навичок після тривалої паузи в роботі та складання кваліфікаційних іспитів. Інформаційні технології дозволяють суттєво знизити витрати на матеріальне забезпечення навчання та усунути залежність від габаритних майданчиків для навчання персоналу. Для побудови інтерактивного віртуального середовища навчання використовуються сучасні ігрові технології, програмне моделювання або, як мінімум, імітаційне моделювання фізичних процесів в обладнанні та взаємодії всіх компонентів робочого середовища, включаючи дії учня. Це також дозволяє проводити тестування персоналу в екстремальних робочих умовах і перевірити їх навички дій у нестандартних та аварійних ситуаціях, при цьому без будь-якої реальної небезпеки здоров’ю учнів. Запропоноване рішення може використовуватися для навчання студентів та стажистів, оцінювати професійні навички вже працюючих в умовах спеціальних центрів навчання та коледжів професійної перепідготовки.
Description
А. Аkulov: ORCID 0000-0002-6123-5431; K. Zhelieznov: ORCID 0000-0003-3648-1769; О. Zabolotnyi: ORCID 0000-0003-1651-7082; E. Chabaniuk: ORCID 0000-0001-5695-5955; A. Shvets: ORCID 0000-0002-8469-3902
Keywords
crane simulator, training of crane operators and drivers, loading an d unloading operations, тренажер крана, навчання операторів та водіїв кранів, вантажно-розвантажувальні операції, СКТБ МСУБ
Citation
Аkulov A., Zhelieznov K., Zabolotnyi О., Chabaniuk E., Shvets A. Training Simulators for Crane Operators and Drivers. Engineering Today. 2023. Online First. Р. 1–7. DOI: 10.5937/engtoday2300003A.