Модель системи для випробування допоміжних електромашин тягового рухомого складу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Мета. Розробка та впровадження енергоефективних схем випробування допоміжних електричних машин рухомого складу вимагає проведення математичного моделювання з метою визначення найбільш раціональної схеми з точки зору якості проведених випробувань, а також мінімізації енерговитрат на проведення самих випробувань. Методи. Методологічною основою дослідження є аналітичні методи дослідження, що базується на складанні розрахункової системи диференційних рівнянь, розв’язуючи які, можна визначити параметри схеми взаємного навантаження. Результати. З огляду на те, що система взаємного навантаження є достатньо складною для розв’язання системою, в роботі було виконано розкладання системи на більш прості схеми заміщення електричної і механічної частини. На основі схем заміщення було створено систему диференційних рівнянь, яка дозволила створити модель системи взаємного навантаження з трьома вхідними і трьома вихідними параметрами. Розроблену модель достатньо легко можливо реалізувати в спеціалізованих програмних середовищах, наприклад, SIMULINK за допомогою стандартних вбудованих блоків. Наукова новизна. Запропоновано раціональну схему випробування допоміжних машин методом взаємного навантаження, з покриттям втрат від одного джерела електричної потужності. Практична значимість. Впровадження отриманих результатів підприємствами з ремонту допоміжних машин рухомого складу дозволить знизити матеріальні витрати на проведення ремонтів з одночасним збереженням якості проведених випробувань.
ENG: Purpose. The development and implementation of energy-efficient test schemes for auxiliary electrical machines of rolling stock requires mathematical modeling in order to determine the most rational scheme from the point of view of the quality of the tests performed, as well as to minimize energy costs for conducting the tests themselves. Methodology. The methodological basis of the research is the analytical research methods based on the compilation of the calculation system of differential equations by solving which it is possible to determine the parameters of the mutual load scheme. Findings. Given the fact that the mutual load system is complex enough to be solved by the system, in the work, the system was decomposed into simpler schemes for replacing the electrical and mechanical parts. A system of differential equations was created on the basis of substitution schemes, which made it possible to create a model of a mutual load system with three input and three output parameters. The developed model can be easily implemented in specialized software environments (for example, SIMULINK) using standard built-in blocks. Originality. A rational scheme for testing auxiliary machines by the mutual load method is proposed, with coverage of losses from one source of electrical power. Practical value. The implementation of the obtained results by enterprises for the repair of auxiliary rolling stock machines will allow to reduce the material costs of carrying out repairs while maintaining the quality of the conducted tests.
Description
О. Шаповалов: ORCID 0000-0002-3151-6574
Keywords
математична модель, допоміжні машини, випробування електромашин, mathematical model, auxiliary machines, testing of electric machines, КЕРС
Citation
Шаповалов О. С. Модель системи для випробування допоміжних електромашин тягового рухомого складу.Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2023. Вип. 25. С. 33–37. DOI: 10.15802/tstt2023/284492.