Зміцнення трубопресового інструменту для виробництва корозійностійких труб за допомогою хіміко-термічної обробки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро
Abstract
UKR: Постановка проблеми. У виробництві корозійностійких труб на трубопресових установках актуальною проблемою постає низька стійкість трубного інструменту. Високі механічні властивості інструменту і його теплостійкість (червоностійкість) досягаються спеціальним легуванням і термічною обробкою. Але «традиційні» способи підвищення зносостійкості (загартування з відпуском, термомеханічна обробка) майже вичерпали свої можливості. Тому певний інтерес становить розроблення і коректування методів термічної і хіміко-термічної обробки для підвищення зносостійкості інструменту. Ефективний спосіб зміни складу поверхневого шару штампового інструменту, що забезпечує необхідний комплекс властивостей його робочої поверхні, – це хіміко-термічна обробка. У результаті змінюються структура й властивості поверхневого шару, підвищуються міцність, зносо- і теплостійкість сталі шляхом утворення стійких у процесі нагрівання карбідів, нітридів, боридів і т. п. Проведення карбонітрації в розплавах солєй ціанатів і карбонатів матричних кілець складних матриць і голок-оправок для пресування труб на трубопрофільних пресах значно підвищує стійкість інструменту завдяки високим показникам поверхневої твердості, втомної міцності на 50...60 % за рахунок створення стискних напруг на поверхні; поліпшує якість поверхні самого інструменту і, як наслідок, якість внутрішньої поверхні корозійностійких труб. Іонне азотування (порівняно з пічним) має такі переваги: прискорює дифузійні процеси в 1,5–2 рази; дозволяє отримати дифузійний шар регульованого складу і будови; характеризується незначними деформаціями виробів і високим класом чистоти поверхні. Мета статті – показати доцільність використання сучасних технологій хіміко-термічної обробки (карбонітрація, іонне азотування), які підвищують твердість, зносостійкість інструменту, що забезпечує якість внутрішньої поверхні корозійностійких труб і знижує витрати на переробку і виготовлення труб, а також результативність побудови математичної моделі розподілу мікротвердості в поверхневих шарах інструменту після хіміко-термічної обробки за допомогою прикладних комп’ютерних програм «MatСhad», «Exel». Висновок. У зв’язку з низькою стійкістю трубопресового інструменту виникла необхідність в удосконаленні зміцнювальних технологій трубного інструменту, оптимізації режимів таких технологій, розробленні нових методів зміцнення. Проведення хіміко-термічної обробки після загартування з відпуском інструментальної сталі 4Х5МФ1С і 5Х3В3МФС (карбонітрації, іонного азотування), значно (на 25–30 %) збільшує експлуатаційні властивості інструменту і термін його експлуатації, а також якість його поверхні, що поліпшує якість внутрішньої поверхні корозійностійких труб.
ENG: Problem statement. In the production of corrosion-resistant pipes at pipe-pressing plants, the low durability of the pipe tool is a burning issue. High mechanical properties of the tool and its heat resistance (redness resistance) are achieved due to alloying and heat treatment. However, the “traditional” means of increasing wear resistance (hardening with tempering, thermomechanical processing) are almost exhausted. Therefore it is of some interest to develop and correct thermal and chemical-thermal treatment methods in order to increase the wear resistance of the tool. Chemical and thermal treatment is an effective way of changing the surface layer composition for a stamping tool to provide the necessary set of properties for its working surface. This changes the structure and properties of the surface layer and increases the strength, wear and heat resistance of the steel through the formation of carbides, nitrides, borides, etc. that are stable during heating process. Conducting carbonitridation in melts of cyanate salts and carbonates for matrix rings of complex matrices and mandrel needles for pressing pipes on pipe profile presses significantly increases the durability of the tool due to high indicators of surface hardness, fatigue strength by 50...60 % due to the creation of compressive stresses on the surface; improves the surface quality of the tool itself and, as a result, the quality of corrosion-resistant pipes inner surface. Ionic nitriding (compared to furnace nitriding) has the following advantages: it accelerates diffusion processes by 1,5−2 times; allows to get a diffusion layer of adjustable composition and structure; characterized by slight deformations of products and a high class of surface cleanliness. The purpose of the article – to show the expediency of using modern chemical-thermal treatment technologies (carbonitridation, ionic nitriding), which increase the hardness and wear resistance of the tool, which ensures the quality of corrosion-resistant pipes inner surface and reduces the costs of processing the pipes manufacture, as well as the effectiveness of building a mathematical model of the distribution of microhardness in surface layers of the tool after chemical and thermal treatment with the help of applied computer programs “MathCad”, “Excel”. Conclusions. Due to the low durability of the pipe press tool, there was a need to improve the strengthening technologies of the pipe tool, optimize the modes of such technologies, and develop new strengthening methods. Conducting chemical-thermal treatment after hardening and tempering of tool steel Х40CrMoV5-1-1and 30WCrV17-2 (carbonitridation, ion nitriding) significantly increases the operational properties of the tool and its service life by 25...30 %, as well as the quality of its surface, which significantly increases the quality of corrosion-resistant pipes inner surface.
Description
Л. Кривчик: ORCID 0000-0002-7769-3808; Н. Романова: ORCID 0000-0002-3211-8009
Keywords
інструмент, матричне кільце, голка-оправка, мікротвердість, зносостійкість, пресування, tool, matrix ring, mandrel needle, microhardness, wear resistance, pressing, КМТОМ
Citation
Кривчик Л. С., Романова Н. С. Зміцнення трубопресового інструменту для виробництва корозійностійких труб за допомогою хіміко-термічної обробки. Металознавство та термічна обробка металів. 2022. Т. 3. № 3 (98). С. 42–59. DOI: 10.30838/J.PMHTM.2413.270922.42.904.