Організація технічного обслуговування високошвидкісного рухомого складу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Об'єктом дослідження в дипломній магістерській роботі виступає система технічних обслуговувань, а за мету дослідження обрано її організація для умов високошвидкісного рухомого складу. В роботі розкрита сутність стратегій обслуговування з контролем рівня надійності та контролем параметрів в експлуатації, яка висвітлює характер та їхню ціль. Зазначено, що застосування конкретної стратегії визначається оптимальним регламентом технічних обслуговувань. Визначено, що існуючі стратегії потребують їх суттєвого вдосконалення за рахунок впровадження сучасних заходів, до яких, зокрема, належать методи регламентного технічного обслуговування виробником. Технічне обслуговування виробником на сьогоднішній день є невід’ємними елементами будь-якої товарної політики. Тому технічне обслуговування високошвидкісного рухомого складу має містити в собі не тільки комплекс технічних послуг, але й послуги із проведення технічних обслуговувань, ремонтів, матеріально-технічного забезпечення, технічного консультування, навчання персоналу тощо. При огляді автоматизації процесів виконання технічного обслуговування високошвидкісного ТРС проведено аналіз існуючих конструкцій автоматизації технічного обслуговування високошвидкісного рухомого складу та запропоновано до впровадження автоматизований вимірювальний блок стенду випробування паливної системи високого тиску.
EN: The object of research in the master's thesis is the system of maintenance, and the purpose of the study is its organization for the conditions of high-speed rolling stock. The essence of service strategies with control of the level of reliability and control of parameters in operation, which highlights the nature and their purpose, is revealed in the work. It is noted that the application of a specific strategy is determined by the optimal maintenance regulations. It is determined that the existing strategies need to be significantly improved through the implementation of modern measures, which, in particular, include methods of routine maintenance by the manufacturer. Manufacturer's maintenance today is an integral part of any product policy. Therefore, maintenance of high-speed rolling stock should include not only a range of technical services, but also services for maintenance, repairs, logistics, technical consulting, staff training and more. When reviewing the automation of high-speed TRS maintenance processes, an analysis of the existing designs of high-speed rolling stock maintenance automation was performed and an automated measuring unit of the high-pressure fuel system test bench was proposed for implementation.
Description
Keywords
система експлуатації, система обслуговування, ремонт, регламентне технічне обслуговування, надійність, відмови, напрацювання, operating system, maintenance system, repair, regulatory maintenance, reliability, ВКР
Citation
Рожков В. О. Організація технічного обслуговування високошвидкісного рухомого складу : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – залізничний транспорт / наук. керівник Є. Б. Боднар ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 91 с.