Визначення ефективного варіанту улаштування підземної парковки в стилобатній частині будівлі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: В дипломній магістерській роботі досліджується проблема освоєння підземного простору міста, зокрема у вигляді підземних паркінгів. Мета дослідження – визначення ефективного варіанту улаштування підземної парковки в стилобатній частині багатоквартирного житлового комплексу в складних геологічних умовах. Об’єкт дослідження – технологія освоєння підземного простору у складних геологічних умовах та ущільненої забудови, а саме улаштування закріплення «стіни в ґрунті» при будівництві підземного паркінгу на житловому масиві «Перемога-4» у м. Дніпро. Предмет дослідження – технологія влаштування та закріплення «стіни в ґрунті» для будівництва підземного паркінгу під стилобатною частиною багатоквартирного житлового комплексу. Методи дослідження – аналіз світового досвіду будівництва, вивчення інноваційних технологій та вибір найбільш ефективних варіантів технології будівництва підземних паркінгів, розрахунок ресурсів, об’ємів робіт, їх порівняння та розробка рекомендацій. У роботі розглядаються два варіанти закріплення стіни в ґрунті – за допомогою анкерних пристроїв у сумісництві з використанням технології «jet-ground» й безпосередньо за допомогою міжповерхового перекриття при використанні технології будівництва «Top-Down».
EN: In the master's thesis the problem of development of underground space of the city, in particular in the form of underground parking lots is investigated. The purpose of the study is to determine an effective option for the arrangement of underground parking in the stylobate part of an apartment complex in difficult geological conditions. The object of research is the technology of development of underground space in difficult geological conditions and compacted buildings, namely the arrangement of fixing the "wall in the ground" during the construction of an underground parking lot on the residential area "Victory-4" in Dnipro. The subject of research – the technology of arrangement and fixing of the "wall in the ground" for the construction of an underground parking lot under the stylobate part of an apartment complex. Research methods – analysis of the world experience of construction, study of innovative technologies and selection of the most effective variants of technology of construction of underground parking lots, calculation of resources, volumes of works, their comparison and development of recommendations. The paper considers two options for fixing the wall in the ground – with the help of anchor devices in combination with the use of "jet-ground" technology and directly with the help of floor slabs when using the technology of construction "top-down"
Description
Keywords
анкер, паркінг, стіна в ґрунті, технологія, top-down, jet-grounding, anchor, top-down, parking, wall in the ground, jet-grounding, ВКР
Citation
Іванов О. С. Визначення ефективного варіанту улаштування підземної парковки в стилобатній частині будівлі: дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец. 194 - будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник М. І. Нетеса ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 208 с.
Collections