Виготовлення сорбційного полотна з композитних матеріалів як засіб для ліквідації розливів небезпечних речовин на траспорті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Державний університет інфраструктури та технологій, Київ
Abstract
UKR: У статті піднімаються проблеми залізничного транспорту в багатьох країнах світу, в тому числі державах Євросоюзу та Україні, перевезення різних класів небезпечних вантажів, забезпечення безпеки під час їх перевезенні, посилення технічних норм і екологічних вимог до безпеки процесів перевезень небезпечних вантажів всіма видами транспорту, а також піднімається проблема локалізації та ліквідації аварій підчас перевезення різних класів небезпечних вантажів залізничним транспортом. Обговорено методи та способи локалізації та ліквідації розливів небезпечних вантажів, описано сорбційний метод, як обраний метод для вирішення проблеми, дано короткий опис сорбентів, представлено різні варіанти та модифікації матеріалів для виготовлення вуглецевих сорбентів, підібрано матеріали які будуть використані для виготовлення універсального сорбційного полотна, описано методику отримання універсально-сорбційного полотна, продемонстровано спеціальну установку для карбонізації (Карбонізатор), яка була трохи модернізована та виготовлена авторами за кресленням конструкції установки Енгельського технологічного університету. Описано методику проведення експериментів. Дана характеристика універсального сорбційного полотна, його сорбційні властивості, а також запропоновано методику використання універсального сорбційного полотна, як засіб для локалізації та/або ліквідації рідких небезпечних речовин 3, 5, 8 класів небезпеки.
ENG: The article raises the issues of rail transport in many countries, including the European Union and Ukraine, transportation of various classes of dangerous goods, ensuring safety during their transportation, strengthening technical standards and environmental requirements for safety of dangerous goods transportation by all modes of transport and the problem of localization and liquidation of accidents during transportation of various classes of dangerous goods by rail is raised. Methods and methods of localization and elimination of spills of dangerous goods are discussed, the sorption method is described as the chosen method to solve the problem, a brief description of sorbents is given, various variants and modifications of materials for carbon sorbents are presented, materials will be used for universal sorption web, method of obtaining a universal sorption web, demonstrated a special installation for carbonization (Carbonizer), which was slightly modernized and made by the authors according to the design of the Engels University. The method of conducting experiments is described. The characteristics of the universal sorption web, its sorption properties are given, and also the technique of using the universal sorption web as a means for localization and / or liquidation of liquid hazardous substances of 3, 5, 8 hazard classes is proposed.
Description
Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305 М. Калимбет: ORCID 0000-0002-2209-6395
Keywords
екологічні технології, небезпечні вантажі, локалізація аварій, ліквідація аварій, карбонізація, універсальний сорбційне полотно, environmental technologies, dangerous goods, localization of accidents, liquidation of accidents, carbonization, universal sorption web, КХІЕ
Citation
Зеленько Ю. В., Калимбет М. В. Виготовлення сорбційного полотна з композитних матеріалів як засіб для ліквідації розливів небезпечних речовин на траспорті. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія : Транспортні системи і технології. Київ, 2021. Вип. 38. С. 24–35. DOI:10.32703/2617- 9040- 2021- 38-24-3.