Застосування групових поїздів при перевезенні вантажів у міжнародних транспортних коридорах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Метою дослідження є оцінка можливості застосування групових поїздів для виконання перевезень в межах міжнародних транспортних коридорів. В статті розглядається можливість підведення вагонів з експортними вантажами до технічних станцій, на яких відбувається формування поїздів, що відправляються по міжнародним транспортним коридорам на умовах твердого графіку руху поїздів. Методика. Аналіз динаміки зміни обсягів та структури вантажних перевезень виконано за допомогою математичного аналізу та статистики. Дослідження ефективності використання групових поїздів виконано за допомогою імітаційного моделювання. Для досліджень було використано модель роботи технічної станції, яка розроблена автором раніше. Результати. Виконано теоретичні дослідження можливості застосування групових поїздів для забезпечення своєчасної доставки транзитних вантажів у межах міжнародних транспортних коридорів. Результати досліджень показали, що їх застосування забезпечує зниження тривалості простою вагонів на технічних станціях та своєчасне формування составів для відправлення їх за твердими нитками графіку. Даний ефект досягається без додаткових капітальних вкладень. Наукова новизна. Отримані результати роботи дозволяють обrрунтувати ефективність використання групових поїздів при організації перевезень вантажів у міжнародному сполученні та дотриманні строків перевезень транзитних вантажів. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що впровадження її результатів дозволить, при значних коливаннях обсягів перевезень транзитних вантажів, забезпечити стабільність відправки поїздів за твердими нитками графіку та гарантувати дотримання строків доставки. Впровадження запропонованих змін можливе для технічних станцій та не потребує значних організаційних та експлуатаційних витрат.
RUS: Цель. Целью исследования является оценка возможности применения групповых поездов для выполнения перевозок в рамках международных транспортных коридоров. В статье рассматривается возможность подвода вагонов с экспортными грузами на технические станции, где происходит формирование поездов, отправляемых по международным транспортным коридорам на условиях жесткого графика движения поездов. Методика. Анализ динамики изменения объемов и структуры грузовых перевозок выполнен с помощью математического анализа и статистики. Исследование эффективности использования групповых поездов выполнено с помощью имитационного моделирования. Для исследований были использованы модель работы технической станции, разработанная автором ранее. Результаты. Выполнены теоретические исследования возможности применения групповых поездов для обеспечения своевременной доставки транзитных грузов в рамках международных транспортных коридоров. Результаты исследований показали, что их применение обеспечивает снижение продолжительности простоя вагонов на технических станциях и своевременное формирование составов для отправки их по твердым ниткам графика. Данный эффект достигается без дополнительных капитальных вложений. Научная новизна. Полученные результаты работы позволяют обосновать эффективность использования групповых поездов при организации перевозок грузов в международном сообщении и соблюдение сроков перевозки транзитных грузов. Практическая значимость. Практическая значимость работы заключается в том, что внедрение ее результатов позволит, при значительных колебаниях объемов перевозок транзитных грузов, обеспечить стабильность отправки поездов по твердым ниткам графика и гарантировать соблюдение сроков доставки. Внедрение предложенных изменений возможно для технических станций и не требует значительных организационных и эксплуатационных расходов.
ENG: urpose. The purpose of the study is to assess the possibility of using group trains to carry out transportation within international transport corridors. The article discusses the possibility of carriages delivery with export cargo to technical stations where trains are being formed that are sent along international transport corridors under the conditions of a solid train schedule. Methodology. The analysis of the dynamics of changes in the volume and structure of freight traffic is performed using mathematical analysis and statistics. The study of the efficiency of using group trains was carried out using simulation modeling. For research, a model of the work of a technical station developed by the author earlier was used. Findings. Theoretical studies have been carried out on the possibility of using group trains to ensure timely delivery of transit goods within international transport corridors. The research results showed that their use reduces the duration of the idle time of carriages at technical stations and the timely formation of trains to send them on a solid thread schedule. This effect is achieved without additional capital investments. Originality. The obtained results make it possible to justify the efficiency of using group trains in organizing the transportation of cargo in international traffic and meeting deadlines for the transit of cargo. Practical value. The practical significance of the work lies in the fact that the introduction of its results will allow, with significant fluctuations in the volume of transit cargo, to ensure the stability of trains on solid lines of the schedule and to ensure compliance with the delivery time. Implementation of the proposed changes is possible for technical stations and does not require significant organizational and operational costs.
Description
О. Мазуренко: ORCID 0000-0001-5591-1790; А. Кудряшов: ORCID 0000-0002-5965-3378
Keywords
міжнародні перевезення, транспортні коридори, груповий поїзд, транзит, международные перевозки, транспортные коридоры, групповой поезд, international transportation, transport corridors, group train, transit, КТВ
Citation
Мазуренко О. О., Кудряшов А. В., Лебідь В. В. Застосування групових поїздів при перевезенні вантажів у міжнародних транспортних коридорах. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2020. Вип. 19. С. 83–88. DOI: 10.15802/tstt2020/208704.