Дослідження властивостей електродних пеків

Abstract
UKR: Мета. Дослідження фізико-хімічних процесів, що проходять між розплавленим пеком і твердими наповнювачами – компонентом графітованих електродів, та запропоновані методи визначення реологічної поведінки пеку. Методика. Дослідження реологічної поведінки пеку проводили з використанням методів зміни крайового кута змочування, а поверхневі властивості пеку – з використанням методики прямого визначення індексу змочування. Результати. Визначено, що крайовий кут змочування не може бути абсолютним показником його якості, оскільки він залежить від адгезійної активності пеку з вуглецевими наповнювачами. Наукова новизна. Вперше показано, що характеристики міцності графітованих електродів обумовлюють такі фактори, як індекс змочування, крайовий кут змочування, і залежать від початкового періоду адгезійної взаємодії електродного пеку з вуглецевими наповнювачами. Практична значущість. За результами роботи встановлено, що певний показник відповідає загальному принципу явищ, що відбуваються при змочуванні, що дає можливість повноцінніше охарактеризувати поведінку електродних пеків під час виробництва графітованих виробів.
ENG: Goal. Research of physico-chemical processes that take place between molten pitch and solid fillers – components of graphitized electrodes, and proposed methods for determining the rheological behavior of pitch. Method. The study of the rheological behavior of pitch was carried out using the methods of changing the marginal wetting angle, and the surface properties of pitch - using the method of direct determination of the wetting index. The results. It was determined that the marginal wetting angle cannot be an absolute indicator of its quality, as it depends on the adhesive activity of pitch with carbon fillers. Scientific novelty. It was shown for the first time that the strength characteristics of graphitized electrodes are determined by factors such as the wetting index, the marginal wetting angle, and depend on the initial period of adhesive interaction of the electrode pitch with carbon fillers. Practical significance. According to the results of the work, it was established that a certain indicator corresponds to the general principle of phenomena occurring during wetting, which makes it possible to more fully characterize the behavior of electrode pitches during the production of graphitized products.
Description
Є. Малий: ORCID 0000-0002-7025-0561; М. Чемеринський: ORCID 0000-0002-0767-7028
Keywords
крайовий кут змочування, індекс змочування, графітовані електроди, електродний пек, адгезія, когезія, реологічні характеристики, electrode pitch, graphite electrodes, adhesion, cohesion, wetting angle, wetting index, rheological characteristics, КМПтаВ
Citation
Малий Є. І., Чемеринський М. С., Старовойт М. А. Дослідження властивостей електродних пеків. Теорія і практика металургії. 2022. № 1 (132). С. 38–42. DOI: https://doi.org/10.34185/tpm.1.2022.05.