2-х режимний тягово-левітаційний модуль перспективної магнітно-левітаційної транспортної системи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Abstract
UKR: Сучасний електрорухомий склад має можливість розвивати швидкості руху понад 500 км/год, що створює умови для конкурентної боротьби з іншими видами транспорту на малих та середніх відстанях. Такі високошвидкісні системи на базі ефекту магнітної левітації можуть використовувати електромагнітну або електродинамічну підвіску. Перша вимагає високої точності побудови шляхової структури та складної системи управління, а друга менш критична до точності побудови шляхової структури та рівня складності системи управління, але ефектний підвіс магнітоплану створюється лише на відносно високій швидкості руху. На початкових, розгінних ділянках поїзди з електродинамічним підвісом підтримуються в робочому положенні за допомогою спеціальних колісних систем, що є суттєвим недоліком. Метою досліджень є визначення можливих схемних рішень шляхового модуля, який може забезпечувати комбінований режим роботи – режим тяги та режим левітації, не тільки у сталому режимі руху, але й на ділянках розгону чи гальмування без використання опорних колісних систем. В статті представлені деякі результати розробки тягового-левітаційного модуля на базі дворежимної шляхової структури, яка може працювати зі зміною полярності (напрямку) магнітного потоку, який взаємодіє з магнітним потоком надпровідних магнітів встановлених на магнітоплані. За результатами досліджень представлені схемні та конструктивні рішення науково-обґрунтованого тягово-левітаційного модуля для магнітнолевітаційної транспортної системи типу Маглев, з можливістю отримувати левітацію магнітоплану на розгінний ділянці.
ENG: Petition with other modes of transport over short and medium distances. Such high-speed systems based on the effect of magnetic levitation can use electromagnetic or electrodynamic suspension. The first requires high accuracy of the track structure and a complex control system, and the second is less critical to the accuracy of the track structure and the level of complexity of the control system, but the effective suspension of the magnetoplane is created only at a relatively high speed. At the initial accelerating sections, trains with electrodynamic suspension are supported in the working position with the help of special wheel systems, which is a significant drawback. The purpose of the research is to determine the possible circuit solutions of the track module, which can provide a combined mode of operation ‒ the traction mode and the levitation mode, not only in the steady state of motion, but also in the areas of acceleration or deceleration without the use of support wheel systems. The article presents some results of the development of a traction-levitation module based on a dual-mode track structure that can operate with a change in the polarity (direction) of the magnetic flux interacting with the magnetic flux of superconducting magnets installed on the magnetic plane. Based on the results of the research, schematic and design solutions for a scientifically based traction-levitation module for a maglev transport system of the Maglev type are presented, with the ability to obtain levitation of a magnetic plane in the accelerating section.
Description
А. Муха: ORCID 0000-0002-5629-4058; С. В. Плаксін: ORCID 0000-0001-8302-0186; Д. Устименко: ORCID 0000-0003-2984-4381; Ю. Шкіль: ORCID 0000- 0002-8684-5906; Є. Чуприна: ORCID 0000-0002-0986-1283
Keywords
магнітнолевітаційний транспорт, шляхова структура, тягово-левітаційний модуль, розгінна ділянка, шляхова структура, Маглев, maglev transport, road structure, traction-levitation module, accelerating section, road structure, maglev, КЕТЕМ
Citation
Плаксін С. В., Муха А. М., Устименко Д. В., Шкіль Ю. В., Голота О. О., Чуприна Є. М. 2-х режимний тягово-левітаційний модуль перспективної магнітно-левітаційної транспортної системи. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2022. Вип. 2 (58). С. 56–65. DOI: 10.30929/2072-2052.2022.2.58.49-53.