Safety as One of the Most Important Components of the Digital Competence System in Wartime Conditions

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro
Abstract
ENG: Objective. To determine the place of safety skills in the system of digital competences and the role of the university library in their formation among users. The acquisition of safety skills in working with information will allow users to level out and control the negative impact of external information factors. Among the factors that negatively affect a person, there is a colossal amount of information, consisting of actual, relevant, and useful information, as well as garbled, fake, manipulative, and destructive ones. Methods. Empirical methods have been used in the investigation. The practical experience and recommendations of international and national experts in the direction of the formation of safety skills in working with information have been analyzed. The level of their implementation by the library at this stage has been monitored. Result. It has been determined that for the qualitative and integral formation of users’ safety skills in working with information, it is necessary to expand the list of activities and topics in the direction of their popularization and training. The acquisition of safety basics of working with information will allow users to restore and maintain control over physical and psychological health. Conclusions. So, the ability to safely interact with information is one of the most important components of the digital competence system of users, which is especially important in wartime conditions. Teaching such competences will help users to realize, control, and level out the negative impact of external information factors, and that's why it can be considered an urgent task for libraries as institutions that are competent to work with information.
UKR: Мета. Визначити місце безпекових навичок в системі цифрових компетентностей та роль бібліотеки університету у їх формуванні у користувачів. Оволодіння безпековими навичками роботи з інформацією дозволить користувачам нівелювати та контролювати негативний вплив зовнішніх інформаційних факторів. Серед факторів, які негативно впливають на людину, є колосальний обсяг інформації, який складається з актуальної, релевантної та корисної інформації, а також з перекрученої, фейкової, маніпулятивної, деструктивної. Методика. У дослідженні використано емпіричні методи. Проаналізовано практичний досвід та рекомендації міжнародних та національних експертів у напрямі формування навичок безпечної роботи з інформацією. Проведено моніторинг рівня їх виконання бібліотекою на даному етапі. Результати. Визначено, що для якісного та цілісного формування у користувачів безпекових навичок роботи з інформацією, слід розширити перелік робіт та тем за напрямом для їх популяризації та навчання. Оволодіння користувачами безпекових основ роботи з інформацією що дозволить відновити та підтримувати контроль над фізичним та психологічним здоров’ям. Висновки. Таким чином, уміння безпечно взаємодіяти з інформацією є однією з найважливіших складових системи цифрових компетентностей користувачів, що особливо важливо за умов воєнного часу. Навчання таким компетентностям допоможе користувачам усвідомлювати, контролювати та нівелювати негативний вплив зовнішніх інформаційних факторів, і саме тому це можна вважати актуальною задачею для бібліотек як установ, які є компетентними з питань роботи з інформацією.
Description
Yu. Hlavcheva: ORCID 0000-0001-7991-5411; O. Odnovolykova: ORCID 0000-0001-9503-7161; S. Novosolova: ORCID 0000-0003-1341-6323
Keywords
digital competences, safety, media literacy, information hygiene, psychological health, цифрові компетентності, безпека, медіаграмотність, інформаційна гігієна, психологічне здоров’я
Citation
Hlavcheva Yu. M., Odnovolykova O. V., Novosolova S. Y. Safety as One of the Most Important Components of the Digital Competence System in Wartime Conditions. University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. 2022. No. 7. Р. 174–183. DOI: 10.15802/unilib/2022_270775.
Collections