Regulation of Unbalanced Electromagnetic Moment in Mutual Loading Systems of Electric Machines of Traction Rolling Stock and Multiple Unit of Mainline and Industrial Transport

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
EN: Purpose. The research data are aimed to identify the regulatory principles of unbalanced electromagnetic moment of mutually loaded electric machines of traction rolling stock and multiple unit of main and industrial transport. The purpose of this study is energy efficiency increase of the testing of traction electric machines of direct and pulse current using the improvement methods of their mutual loading, including the principles of automatic regulation of mutual loading system. Methodology. The general theoretical provisions and principles of system approach to the theoretical electric engineering, the theory of electric machines and theoretical mechanics are the methodological basis of this research. The known methods of analysis of electromagnetic and electromechanical processes in electrical machines of direct and pulse current are used in the study. Methods analysis of loading modes regulation of traction electric machines was conducted using the generalized scheme of mutual loading. It is universal for all known methods to cover the losses of idling using the electric power. Findings. The general management principles of mutual loading modes of the traction electric machines of direct and pulse current by regulating their unbalanced electric magnetic moment were developed. Regulatory options of unbalanced electromagnetic moment are examined by changing the difference of the magnetic fluxes of mutually loaded electric machines, the current difference of electric machines anchors, the difference of the angular velocities of electric machines shafts. Originality. It was obtained the scientific basis development to improve the energy efficiency test methods of traction electric machines of direct and pulse current. The management principles of mutual loading modes of traction electric machines were formulated. For the first time it is introduced the concept and developed the principles of regulation of unbalanced electromagnetic moment in the mutual loading systems of electric machines of direct and pulse current. Analytical expressions for the unbalanced moment of mutually loaded electromagnetic electric machines were obtained. The requirements for automatic regulation systems of the mutual loading stands of the traction electric machines of direct and pulse current are formulated. Practical value. Using the results of the theoretical research will significantly simplify the development algorithms of the test stands management of the traction electric machines of rolling stock for mainline and industrial transport. Introduction of the proposed principles of mutual loading for traction electric machines will significantly reduce the costs for creating new stations and modernization of the existing ones for testing of traction electric machines. Automating the process of refit and acceptance tests of traction electric machines will significantly improve the test quality and reliability of the traction rolling stock and multiple unit with electric traction drive.
UK: Мета. Дані дослідження направлені на визначення принципів регулювання небалансного електромагнітного моменту взаємно навантажених електричних машин тягового і моторвагонного рухомого складу магістрального і промислового транспорту. Метою дослідження є підвищення енергетичної ефективності випробування тягових електричних машин постійного та пульсуючого струму шляхом удосконалення методів їх взаємного навантажування, в тому числі – принципів автоматичного регулювання системами взаємного навантаження. Методика. Методологічною основою даного дослідження є загальні теоретичні положення та принципи системного підходу теоретичної електротехніки, теорії електричних машин і теоретичної механіки. У дослідженні використовуються відомі методи аналізу електромагнітних та електромеханічних процесів в електричних машинах постійного й пульсуючого струму. Аналіз методів регулювання режимами нава- нтажень тягових електромашин проведено з використанням узагальненої схеми взаємного навантаження, універсальної для всіх відомих способів покриття втрат холостого ходу джерелом електричної потужності. Результати. Розроблено загальні принципи управління режимами взаємного навантаження тягових електричних машин постійного та пульсуючого струму шляхом регулювання їх небалансного електромагнітного моменту. Розглянуто варіанти регулювання небалансного електромагнітного моменту шляхом зміни: різниці магнітних потоків взаємно навантажених електромашин, різниці струмів якорів електромашин, різниці кутових швидкостей валів електромашин. Наукова новизна. Отримали розвиток наукові основи удосконалення енергоефективних методів випробування тягових електричних машин постійного й пульсуючого струму. Сформульовані принципи управління режимами взаємного навантаження тягових електромашин. Вперше введено поняття та розглянуто принципи регулювання небалансного електромагнітного моменту в системах взаємного навантаження електричних машин постійного й пульсуючого струму. Отримані аналітичні вирази для небалансного електромагнітного моменту взаємно навантажених електричних машин. Сформульовані вимоги до систем автоматичного регулювання стендами взаємного навантаження тягових електромашин постійного й пульсуючого струму. Практична значимість. Використання результатів даних теоретичних досліджень суттєво спростить розробку алгоритмів управління стендами для випробування тягових електричних машин рухомого складу магістрального і промислового транспорту. Впровадження запропонованих принципів взаємного навантаження тягових електромашин дозволить суттєво понизити витрати на створення нових і модернізацію існуючих станцій для випробування тягових електромашин. Автоматизація процесу післяремонтних приймально-здавальних випробувань тягових електромашин дозволить істотно підвищити якість випробувань і надійність тягового та моторвагонного рухомого складу з електричним тяговим приводом.
RU: Цель. Данные исследования направлены на определение принципов регулирования небалансного электромагнитного момента взаимно нагруженных электрических машин тягового и моторвагонного подвижного состава магистрального и промышленного транспорта. Целью исследования является повышение энергетической эффективности испытания тяговых электрических машин постоянного и пульсирующего тока путем усовершенствования методов их взаимного нагружения, в том числе – принципов автоматического регулирования системами взаимного нагружения. Методика. Методологической основой данного исследования являются общие теоретические положения и принципы системного подхода теоретической электротехники, теории электрических машин и теоретической механики. В исследовании используются известные методы анализа электромагнитных и электромеханических процессов в электрических машинах постоянного и пульсирующего тока. Анализ методов регулирования режимами нагружения тяговых электромашин проведен с использованием обобщенной схемы взаимной нагрузки, универсальной для всех известных способов покрытия потерь холостого хода источником электрической мощности. Результаты. Разработаны общие принципы управления режимами взаимного нагружения тяговых электрических машин постоянного и пульсирующего тока путем регулирования их небалансного электромагнитного момента. Рассмотрены варианты регулирования небалансного электромагнитного момента путем изменения: разницы магнитных потоков взаимно нагруженных электромашин, разницы токов якорей электромашин, разницы угловых скоростей валов электромашин. Научная новизна. Получили развитие научные основы усовершенствования энергоэффективных методов испытания тяговых электрических машин постоянного и пульсирующего тока. Сформулированы принципы управления режимами взаимного нагружения тяговых электромашин. Впервые введено понятие и рассмотрены принципы регулирования небалансного электромагнитного момента в системах взаимного нагружения электрических машин постоянного и пульсирующего тока. Получены аналитические выражения для небалансного электромагнитного момента взаимно нагруженных электрических машин. Сформулированы требования к системам автоматического регулирования стендами взаимного нагружения тяговых электромашин постоянного и пульсирующего тока. Практическая значимость. Использование результатов данных теоретических исследований существенно упростит разработку алгоритмов управления стендами для испытания тяговых электрических машин подвижного состава магистрального и промышленного транспорта. Внедрение предложенных принципов взаимного нагружения тяговых электромашин позволит существенно снизить затраты на создание новых и модернизацию существующих станций для испытания тяговых электромашин. Автоматизация процесса послеремонтных приемо-сдаточных испытаний тяговых электромашин позволит существенно повысить качество испытаний и надежность тягового и моторвагонного подвижного состава с электрическим тяговым приводом.
Description
A. Afanasov: ORCID 0000-0003-4609-2361
Keywords
traction electric machines, tests, mutual loading, electromagnetic moment, regulation, тягові електричні машини, випробування, взаємне навантаження, електромагнітний момент, регулювання, тяговые электрические машины, испытание, взаимное нагружение, электромагнитный момент, регулирование, КЕРС
Citation
Afanasov, A. M. Regulation of Unbalanced Electromagnetic Moment in Mutual Loading Systems of Electric Machines of Traction Rolling Stock and Multiple Unit of Mainline and Industrial Transport / A. M. Afanasov // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2014. – № 6 (54). – C. 70–77. – doi: 10.15802/stp2014/32965.