Ескізний проект маневрового тепловоза з осьовою формулою 30 – 30

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: На основі вихідних даних до роботи у першому наближенні визначено передаточне число тягового осьового редуктора, яке забезпечує реалізацію дотичної сили тяги тепловоза, крутячого моменту тягового двигуна у тривалому режимі, а також умову його міцності при конструкційній швидкості. Остаточне значення передаточного числа встановлено з урахуванням прийнятої довжини централі. Окрім цього отримане значення передаточного числа перевірено за умовою розміщення в нижній частині габариту рухомого складу веденого зубчастого колеса з кожухом. З використанням універсальних характеристик тягового генератора розрахована та побудована дійсна зовнішня характеристика тягового генератора, а на основі універсальної (безрозмірної) характеристики тягового електродвигуна розраховані та побудовані електромеханічні характеристики ТЕД, які потім перераховані в електротягові характеристики КМБ. На основі отриманих електротягових характеристик КМБ розрахована тягова характеристика проектного тепловоза та побудовані обмеження по зчепленню колісних пар з рейками.
EN: Based on the initial data to work in the first approximation, the gear ratio of the traction axle gearbox is determined, which provides the realization of the tangential thrust of the locomotive, the torque of the traction engine in long mode, as well as the condition of its strength at design speed. The final value of the gear ratio is set taking into account the accepted length of the control panel. In addition, the obtained value of the gear ratio was checked under the condition of placing in the lower part of the dimension of the rolling stock of the driven gear with a casing. Using the universal characteristics of the traction generator, the real external characteristics of the traction generator are calculated and constructed, and on the basis of the universal (dimensionless) characteristics of the traction motor the electromechanical characteristics of TED are calculated and constructed. On the basis of the received electrotraction characteristics of KMB the traction characteristic of the design locomotive is calculated and restrictions on coupling of wheel pairs with rails are constructed.
Description
Keywords
ескіз, проект, маневровий тепловоз, осьова формула, sketch, project, maneuvering drive, axial formula, ВКР
Citation
Мойсеєнко П.О. Ескізний проект маневрового тепловоза з осьовою формулою 30 – 30 : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – залізничний транспорт / наук. керівник Д. В. Бобирь ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 112 с.