Психологічна адаптація студентів-іноземців у процесі комплексного вивчення української мови та історії її становлення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет «Острозька академія», Острог
Abstract
UKR: Мета дослідження – вивчити особливості адаптації до мовного та національного середовища у процесі вивчення студентами-іноземцями підготовчого відділення окремих тем з лінгвістики та паралельно тих подій в історії України, що мали безпосередній вплив на становлення пропонованих для опрацювання фонетичних та лексичних явищ. Методи та методика дослідження. У дослідженні застосовано такі лінгвістичні та психологічні методи, як аналіз і синтез – для обґрунтування теоретичних засад роботи; спостереження, метод лінгвістичного опису мовних фактів, метод експерименту, описовий метод тощо. Результати: для укладання навчальної програми та проведення емпіричного дослідження було обрано такий період історії становлення української мови, як окупація західноукраїнських земель Польщею у міжвоєнний період (20–40 рр. ХХ ст.). Саме цей період має великий вплив на становлення сучасної української літературної мови, адже сьогодні, згідно з новою редакцією «Українського правопису» (2019 рік), спостерігається часткова активізація вживання запозичених із польської мови лексем та правописних норм 20–40х рр. ХХст. Висновки. Результати експерименту свідчать, що методика використання експериментальної навчальної програми з української мови як іноземної та впливу історичних подій на її становлення у процесі комплексного вивчення окремих тем, виявилась засобом покращення психологічної адаптації студентів-іноземців до мовного та національного середовища України, де вони здобувають фахову освіту. Крім цього, описана вище методика викладання нового мовного матеріалу сприяла кращому його засвоєнню.
ENG: Purpose. Nvironment in the process of comprehensive study of peculiar topics of linguistics and the history of its formation. The research was conducted on the basis of the use of a comprehensive experimental training program fo learning Ukrainian as a foreign language and the history of Ukraine in one academic group of foreign students (12 people). Another group of students studied according to the standard program. The research objective is to demonstrate the positive dynamics of psychological adaptation of students from different countries to the language and national environment in the process of learning Ukrainian as a foreign language and particular aspects of its formation, namely the influence of Poland on the Ukrainian literary language in Western Ukraine in the 20s and 40s of the 20th Century. The urgency of studying this historical period is that the new edition of the “Ukrainian orthography” of 2019 partially intensifies the use of lexical tokens borrowed from the Polish language and orthographic norms of the “Orthography” of 1928. The research results showed that the average score of the final testing of students who studied through the experimental program is 3 points higher than that of students who studied through the standard program. In addition, students of the first group have much higher results from diagnosing the psychological characteristics of adaptation to the national environment. By studying the language and history of Ukraine, foreign students not only much better mastered language phenomena and understood their origins, but also learned about the complex past of our country. The conclusions of the experiment show that the proposed methodology proved itself to be a tool of improving the psychological adaptation of foreign students to the language and national environment of the country in which they receive professional education.
Description
О. Федько: ORCID 0000-0002-5514-9377; І. Заваруєва: ORCID 0000-0003-2423-9481; Л. Бондаренко: ORCID 0000-0001-7614-8480
Keywords
психологічна адаптація, студенти-іноземці, українська мова як іноземна, історія становлення мови, національне середовище, мовне середовище, psychological adaptation, foreign students, Ukrainian as a foreign language, history of language formation, national environment, language environment, КФП
Citation
Федько О. М., Заваруєва І. І., Бондаренко Л. І. Психологічна адаптація студентів-іноземців у процесі комплексного вивчення української мови та історії її становлення. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. Острог, 2021. Вип. 11 (79). С. 240–244. DOI: 10.25264/2519-2558-2021-11(79)-240-244.