Emotion Concepts for Representing the Vicissitudes of Fate in Markus Zusak’s Bridge of Clay

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ
Abstract
ENG: The problem of studying emotionally expressive information contained in a text is of considerable interest since it interprets reality, expressing value or emotionally significant attitudes toward this reality. The analysis of the emotivity and expressiveness of a literary text focuses primarily on its research from the cognitive (separation of emotiogenic knowledge) and semantic (determining the features of its use to indicate the author’s purposes) perspectives. A literary text is considered as a dual dimension: on the one hand, it is related to emotions, and on the other hand, it is specified by them. The aim of the article is to identify and examine the emotional concepts represented in Markus Zusak’s Bridge of Clay for portraying the vicissitudes of fate. The breathtaking story revolves around the Dunbar family of ‘ramshackle tragedy’ and brims with pathos. To analyse the emotion concepts, the following methods have been employed: the methods of interpretation and systematisation; contextual, stylistic, and distributive analysis as also a method of emotional valence, and the hypothetico-deductive method. The results of the study show that emotion concepts in Zusak’s Bridge of Clay are realised at the following levels: phonetics, morphology, and semantics, which shows the universality of functioning emotion concepts in fictional discourse. The emotion concept appears as a single entity that consists of attributes of emotivity, which are anthropocentric and character-creating. The lexical units, chosen by Zusak, convey the author’s intentions, explicitly or implicitly indicating the emotional nature of the text. Since characters belong to the category of essential universals of a literary text, the emotional meanings included in its structure have a special informative significance. The character’s emotions are represented as the special psychological reality, and the set of emotions in the text appears as a kind of dynamic plurality that changes as the story develops.
UKR: Проблема дослідження емоційно-експресивної інформації, яку порушує стаття, становить значний інтерес, оскільки вона інтерпретує фрагменти дійсності, висловлюючи ставлення до них — ціннісне або емоційно значуще. Аналіз емотивності художнього тексту зосереджується насамперед на його студіюванні в когнітивному (виокремлення емоціогенних знань) і семантичному (визначення особливостей їх застосування для позначення авторських інтенцій) вимірах. Художній текст розглядається в дуальному взаємозв’язку: з одного боку, він пов’язаний з емоціями, а з іншого — визначається ними. Мета статті — ідентифікувати концепти емоцій, експліковані в романі Маркуса Зусака «Bridge of Clay» для зображення перипетій долі. Ця сповнена пафосом захоплива історія розгортається на тлі трагічної історії родини Данбар. Для аналізу концептів емоцій роману застосовано методи інтерпретації і систематизації, контекстуальний, функціонально-стилістичний і дистрибутивний аналіз, а також метод емотивної валентності і гіпотетично-дедуктивний метод. У результаті дослідження з’ясовано, що концепти емоцій у мові роману «Bridge of Clay» реалізуються на всіх рівнях: фонетичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному, що свідчить про універсальність функціонування концептів емоцій у художньому дискурсі. Концепти емоцій постають певною єдністю; за їх змістове наповнення відповідають індикатори емотивності, які визначені антропоцентрично і виконують характеротвірну функцію. Лексичні одиниці, які вибрав Зусак, передають інтенції автора, експліцитно чи імпліцитно вказують на емоційний характер тексту. Оскільки персонажі твору належать до розряду основних універсалій художнього тексту, емотивні смисли, що містяться в його структурі, мають особливу інформативну значущість. Емоції персонажів «Bridge of Clay» репрезентуються як особлива психологічна реальність, а сукупність емоцій у тексті постає своєрідною динамічною множинністю, яка змінюється з розвитком сюжету.
Description
A. Bezrukov: ORCID 0000-0001-5084-6969, O. Bohovyk ORCID 0000-0003-4315-2154
Keywords
literary text, reality, mental world, expressiveness, narrative, художніи текст, діисність, ментальнии світ, експресивність, наратив, КФП
Citation
Bezrukov A., Bohovyk O. Emotion Concepts for Representing the Vicissitudes of Fate in Markus Zusak’s Bridge of Clay. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2022. Т. 28, № 1. С. 14–20. DOI: 10.28925/2311-259x.2022.1.3.