Відновлення дорожнього покриття залежно від ступеня руйнування автомобільної дороги

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Основною метою цієї роботи є розроблення методики відновлення дорожнього покриття залежно від ступеня руйнування автомобільної дороги. Методика. Дослідження побудовано відповідно до рекомендацій інформаційного довідника для проєктувальників та замовників під час розроблення проєктних рішень щодо відновлення автомобільних доріг загального користування та попередньої оцінки завданих збитків від їх руйнування внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Для оцінки стану дороги та визначення необхідних робіт із відновлення дорожнього покриття можна використовувати індекси, які враховують різні типи дефектів на дорозі. Порівняння різних варіантів дорожнього покриття виконано шляхом використання «матриці пріоритетів». Сумарна оцінка для кожного типу покриття надає можливість визначити найбільш раціональний варіант. Результати. За результатами дослідження встановлено, що під час вибору методу організації будівельних робіт із відновлення дорожнього одягу слід враховувати наявність матеріалів, технічного оснащення і термінів відбудови. Вибір конструкції покриття й матеріалу залежить від ступеня руйнування дороги, що встановлюють за техніко-економічними показниками з урахуванням життєвого циклу автомобільної дороги. Вартість ремонту та обслуговування протягом життєвого циклу дорожнього покриття є ключовим аспектом у плануванні та управлінні інфраструктурою. Оцінка цих витрат допомагає ефективно розподіляти бюджет, визначати пріоритети й раціонально витрачати ресурси на підтримання якості доріг. Наукова новизна. Запропоновано методичні підходи до встановлення конструкції дорожнього покриття за об’ємами й вартістю матеріалів із корегуванням прийнятого рішення за експлуатаційними показниками, що враховують тривалість служби, опір руху транспортним засобам, зносостійкість, шум, вібрацію і в остаточному підсумку – безпеку руху транспортних засобів. Практична значимість. Надані рекомендації з відновлення дорожнього покриття залежно від ступеня руйнування сприятимуть прийняттю ефективних проектних рішень та попередньої оцінки завданих збитків від руйнування або пошкодження автомобільних доріг унаслідок збройної агресії Російської Федерації.
ENG: Purpose. The main purpose of this work is to develop a methodology for road pavement restoration depending on the degree of road destruction. Methodology. The study is based on the recommendations of the information guide for designers and customers in the development of design solutions for the rehabilitation of public roads and a preliminary assessment of the damage caused by their destruction as a result of the armed aggression of the Russian Federation. To assess the condition of the road and determine the necessary pavement rehabilitation work, indices can be used that take into account different types of defects on the road. Comparison of different road surface options was performed using a «priority matrix». The total score for each type of pavement makes it possible to de-termine the most rational option. Findings. The study found that when choosing a method for organizing construction work on pavement rehabilitation, the availability of materials, technical equipment, and the timing of rehabilitation should be taken into account. The choice of pavement design and material depends on the degree of road de-struction, which is determined by technical and economic indicators, taking into account the life cycle of the road. The cost of repair and maintenance over the life cycle of a pavement is a key aspect of infrastructure planning and management. Estimation of these costs helps to effectively allocate the budget, prioritize and rationally spend resources to maintain road quality. Originality. Methodological approaches to the establishment of the pavement structure by the volume and cost of materials with the adjustment of the decision made by operational indicators, taking into account the service life, resistance to traffic, wear resistance, noise, vibration and, ultimately, vehicle safety, are proposed. Practical value. The provided recommendations for road pavement rehabilitation, depending on the degree of destruction, will contribute to the adoption of effective design solutions and preliminary assessment of the damage caused by the destruction or damage to roads as a result of the armed aggression of the Russian Federation.
Description
М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709, М. Гусак: ORCID 0000-0001-8187-7792; О. Лужицький: ORCID 0000-0001-6519-7447; В. Улановський: ORCID 0009-0002-6316-9172
Keywords
поперечний профіль, проїжджа частина автодороги, насип, виїмка, об’єми земляного полотна, асфальтобетонне покриття, цементобетонне покриття, highway, cross-sectional profile, roadway, embankment; excavation, subgrade volumes, asphalt con-crete pavement, cement concrete pavement, КТІ
Citation
Лужицький О. Ф., Курган М. Б., Гусак М. А., Улановський В. І. Відновлення дорожнього покриття залежно від ступеня руйнування автомобільної дороги. Наука та прогрес транспорту. 2023. № 2 (102). С. 29–44.