Газові кисневі електроди в йонних розплавах: типи, оборотність, електроди порівняння та шкали кислотності

dc.contributor.authorМалишев, В. В.uk_UA
dc.contributor.authorГаб, А. І.uk_UA
dc.contributor.authorШахнін, Д. Б.uk_UA
dc.contributor.authorВоляр, Р. М.uk_UA
dc.contributor.authorГоловачов, Артем Миколайовичuk_UA
dc.date.accessioned2023-10-22T22:01:51Z
dc.date.available2023-10-22T22:01:51Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionА. Головачов: ORCID 0000-0002-4813-6586uk_UA
dc.description.abstractUKR: Мета. Обгрунтувати застосування кисневого електроду порівняння з β-Al2O3 мембраною у вольфраматно-молібдатних розплавах, побудувати шкалу кислотності та запропонувати її використання для оцінки можливості електроосадження молібдену, вольфраму та їх сполук з карбоном, силіцієм та бором у цих розплавах. Методика. Вимірювання електрорушійних сил електрохімічних ланцюгів у галогенідних та вольфраматно-молібдатних розплавах з використанням платино-кисневих індикаторних електродів та мембранних електродів порівняння з додаванням різних донорів та акцепторів оксигенових йонів. Результати. Можливість використання кисневого електроду порівняння з β-Al2O3 мембраною та шкал кислотності (основності) у вольфраматно-молібдатних розплавах для здійснення електрометалургійних процесів осадження та рафінування. Наукова новизна. Сформульовано умови застосування електродної системи в якості електроду порівняння. Як електроліти електродів порівняння вибрано розплави на основі натрій вольфрамату і хлоридні вольфрамато (молібдато)вмісні розплави. Доведено, що потенціал кисневого електроду відносно електроду порівняння визначається відношенням активностей йонів оксигену в досліджуваному розплаві та в розплаві електроду порівняння. Запропоновано шкалу кислотності (основності) в розплавах на основі вольфраматів і молібдатів лужних та лужноземельних металів. Практична значущість. В якості мембрани електродів порівняння показана можливість використання матеріалу на основі β-Al2O3. Доведено його стійкість як у кислих, так і в основних розплавах. Експериментально визначено температурні межі застосування цього матеріалу як мембрани та доведено стабільність і відтворюваність значень потенціалів. Виміряно електрорушійні сили електрохімічних ланцюгів з платино-кисневими індикаторними електродами та мембранними електродами порівняння. Досліджені розплави систематизовано за значеннями показників кислотності (основності). Ключові слова: кисневий електрод, розплави солей, β-Al2O3 мембрана, мембранні електроди, електрохімічні ланцюги, шкала кислотності (основності).uk_UA
dc.description.abstractENG: Purpose. To substantiate the use of the oxygen reference electrode with β-Al2O3 membrane in tungstate-molybdate melts, to construct an acidity scale, and to propose its use for evaluating the possibility of electrodeposition of molybdenum, tungsten, and their compounds with carbon, silicon, and boron in these melts. Methodology. Measurement of electromotive forces of electrochemical chains in halide and tungstate-molybdate melts using platinum-oxygen indicator electrodes and membrane reference electrodes with the addition of various donors and acceptors of oxygen ions. Results. The possibility of usage of the oxygen reference electrode with β-Al2O3 membrane and acidity (basicity) scales in tungstate-molybdate melts for electrometallurgical precipitation and refining processes. Originality. The conditions of usage of the electrode system as the reference electrode were formulated. Melts based on sodium tungstate and chloride tungstate (molybdate)-containing melts were selected as electrolytes for the reference electrodes. It is proved that the potential of the oxygen electrode relative to the reference electrode is determined by the ratio of the activities of oxygen ions in the studied melt and in the melt of the reference electrode. A scale of acidity (basicity) in melts based on tungstates and molybdates of alkali and alkaline earth metals is proposed. Practical value. The possibility of using the β-Al2O3 based material as the reference electrodes membrane was shown. Its stability in both acidic and basic melts was proven. The temperature limits for the use of this membrane material were determined experimentally, and the stability and reproducibility of the potential values were demonstrated. Electromotive forces of electrochemical chains with platinum-oxygen indicator electrodes and membrane reference electrodes were measured. The studied melts are systematized according to the values of acidity (basicity) indicators.en
dc.identifier.citationМалишев В. В., Габ А. І., Шахнін Д. Б., Воляр Р. М., Головачов А. М. Газові кисневі електроди в йонних розплавах: типи, оборотність, електроди порівняння та шкали кислотності. Теорія і практика металургії. 2022. № 6 (137). С. 66–75.uk_UA
dc.identifier.issn1028-2335
dc.identifier.urihttps://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2004/p5109en
dc.identifier.urihttps://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/17618en
dc.language.isouk
dc.publisherНМетАУ, Дніпроuk_UA
dc.subjectкисневий електродuk_UA
dc.subjectрозплави солейuk_UA
dc.subjectβ-Al2O3 мембранаuk_UA
dc.subjectмембранні електродиuk_UA
dc.subjectелектрохімічні ланцюгиuk_UA
dc.subjectшкала кислотності (основності)uk_UA
dc.subjectoxygen electrodeen
dc.subjectsalt meltsen
dc.subjectβ-Al2O3 membraneen
dc.subjectmembrane electrodesen
dc.subjectelectrochemical chainsen
dc.subjectscale of acidity (basicity)en
dc.subjectКПМ і ЗМuk_UA
dc.subject.classificationTECHNOLOGY::Chemical engineering::Metallurgical process and manufacturing engineeringen
dc.titleГазові кисневі електроди в йонних розплавах: типи, оборотність, електроди порівняння та шкали кислотностіuk_UA
dc.title.alternativeGase Oxygene Electrodes in Ionic Melts: Types, Reversibility, Reference Electrodes, and Acidity Scalesen
dc.typeArticleen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Malyshev.pdf
Size:
1.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: