Критичний аналіз розвитку конструкції решітчастих трубобетонних мостів з їздою зверху

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. У роботі передбачено висвітлити та обґрунтувати необхідність пошуку раціональних схем конструкцій решітчастих трубобетонних мостів з їздою зверху на основі аналізу останніх досліджень та нормативних документів. Методика. Проаналізовано актуальні наукові дослідження для визначення сучасного стану розвитку трубобетонних решітчастих конструкцій. Наведено методи поліпшення конструкцій. Проаналізовано комбінації заповнення елементів решіток бетоном, варіанти перерізів елементів решіток, їхні переваги та недоліки. Розглянуто стан будівельних норм України та інших країн з метою визначення можливих варіантів проєктування трубобетонних мостових конструкцій. Через відсутність детальних досліджень із цього питання визначено доцільність реалізації оптимізаційних досліджень для зазначених конструкцій та необхідні для цього кроки. Результати. Оптимізація конструкцій трубобетонних мостів є актуальним напрямом досліджень, проте вимагає багатокомплексного підходу та використання сучасних комп’ютерних потужностей. Запропоновано метод лінійної оптимізації та визначено його загальні кроки для пошуку економічних моделей. З’ясовано, що база українських ДБН у сфері трубобетонних конструкцій є обмеженою, але може бути розширена за рахунок використання європейських стандартів та інших міжнародних нормативних документів. Наукова новизна. Висвітлено необхідність глобального розвитку та вдосконалення трубобетонних решіток прогонових будов мостів. Акцентовано увагу на перевагах цього напряму, який сприяє прийняттю рішень на етапі вибору типу мосту та детального проєктування решітчастих трубобетонних мостів. Запропоновано методику пошуку оптимальних решіток, у яку можна інтегрувати наявні методи поліпшення конструкції та вимоги нормативних документів. Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані для поліпшення конструкцій трубобетонних мостів на етапі проєктування. Оптимізування решіток може сприяти підвищенню ефективності будівництва та надійності цього виду мостових споруд.
ENG: Purpose. The paper aims to highlight and substantiate the need to find rational design schemes for lattice tube concrete bridges with a ride on top based on the analysis of recent research and regulatory documents. Methodology. The current scientific research is analyzed to determine the current state of development of pipe concrete lattice structures. Methods for improving structures are presented. Combinations of filling the grating elements with concrete, variants of cross-sections of the grating elements, their advantages and disadvantages are analyzed. The state of building codes of Ukraine and other countries is considered in order to determine possible options for the design of pipe concrete bridge structures. Due to the lack of detailed research on this issue, the feasibility of implementing optimization studies for these structures and the steps necessary for this are determined. Findings. The optimization of pipe-concrete bridge structures is a relevant area of research, but it requires a multicomponent approach and the use of modern computer facilities. The method of linear optimization is proposed and its general steps for finding economic models are determined. It was found that the base of Ukrainian SCSs in the field of pipe and concrete structures is limited, but can be expanded by using European standards and other international regulations. Originality. The necessity of global development and improvement of pipe concrete gratings of bridge spans is highlighted. Attention is focused on the advantages of this area, which contributes to decision-making at the stage of selecting the type of bridge and detailed design of pipe-concrete lattice bridges. A methodology for finding the optimal grids is proposed, which can integrate existing methods of structural improvement and the requirements of regulatory documents. Practical value. The results of the study can be used to improve the design of pipe concrete bridges at the design stage. Optimization of gratings can help to increase the efficiency of construction and reliability of this type of bridge structure.
Description
Д. Співак: ORCID 0000-0002-8155-7497; С. Ключник: ORCID 0000-0001-7771-8377
Keywords
трубобетон, трубобетонні мостові конструкції, композитні решітчасті мости, ферма з їздою зверху, оптимізація, tubular concret, tubular concrete bridge structures, composite lattice bridges, truss with a ride on top, optimization, КТІ ДІІТ
Citation
Співак Д. С., Ключник С. В. Критичний аналіз розвитку конструкції решітчастих трубобетонних мостів з їздою зверху. Наука та прогрес транспорту. 2024. № 1 (105). С. 105–112. DOI: 10.15802/stp2024/301524.