Conceptual View of the World and Means of Its Media Interpretation in Modern Theatrical Journalism of Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Redfame Publishing, USA
Abstract
ENG: The relevance of the study is determined by the fact that the methods of media interpretation of the worldview are shown in the ambiguity of the theatrical concept of view of the world in modern art. This is an important problem of the scientific tools development for the combination of different theatrical journalistic approaches, which are considered around the industry of mass culture, and have an impact on the development of social values in times of war tension. The conceptual view of the world in theatrical journalism allows a comprehensive approach to the diverse expression of symbolism, which the subjects build and reconstruct in the cultural field, demarcated in various institutional spaces. The purpose of the study is to consider the characteristics and elements of the communicative content of cultural and spiritual aspects of the worldview in the current space of theatre journalism. The following methods were used to achieve the stated purposes: system, content analysis method, and comparative. The work results determined that the concept of the modern worldview of Ukraine makes it possible to historically restore cultural traditions and their expression as a sample of the cultural structure the analysis. Theatre as a cultural element of a person forms their personality, starting with parallel events of present, based on a set of principles of society and culture. Philosophical structures, religions or political systems provide an interpretive basis with a complex vision, and sometimes with a resistant to changes vision. It was identified that questions about the world are inextricably connected with the development of culture and art. Possible answers to these questions are concentrated in works of art, the structure of which is based on original intuitions, concepts, categories, truths of the mind, axioms and symbols. All these factors create a semantic network that materialises in essential aspects of any human community. The practical significance is in the use of the work results by theatre journalists for the development of Ukrainian culture and independence during the Russo-Ukrainian war.
UKR: Актуальність дослідження визначається у тому, що способи медійної трактовки світогляду виявляються в неоднозначності театрального концепту картини світу у сучасному мистецтві, що виступають важливою проблемою формування наукових інструментів для поєднання різних театральних публіцистичних підходів, які розглядаються навколо індустрії масової культури, враховуючи їхній вплив на розвиток суспільних цінностей у часи воєнної напруги. Концептуальна картина світу у театральній публіцистиці дозволяє всесторонньо підійти до різноманітного вираження символіки, яку суб’єкти будують і перебудовують у культурному полі, розмежованому в різних інституційних просторах. Мета дослідження — розглянути характеристики та елементи комунікативного контенту культурного та духовного аспектів світогляду у нинішньому просторі театральної журналістики. Для досягнення поставлених цілей були використані такі методи: системний, метод контент-аналізу, порівняльний. Результати роботи визначили, що концепція сучасного світогляду України дає змогу історично відновити культурні традиції та їхнє вираження як взірець аналізу культурної структури. Театр, як культурний елемент людини, формує її особистість, починаючи з паралельних подій сьогодення, заснованих на наборі принципів суспільства та культури. Філософські структури, релігії чи політичні системи можуть становити певний світогляд, оскільки вони забезпечують інтерпретаційну основу, де створені бачення є складними, а іноді й стійкими до змін. Було виділено, що питання про світ нерозривно пов’язані з розвитком культури та мистецтва. Можливі відповіді на ці питання сконцентровані у мистецьких роботах, структура яких опирається на оригінальні інтуїції, концепції, категорії, істини розуму, аксіоми та символи. Усі ці фактори створюють семантичну мережу, яка матеріалізується в істотних аспектах будь-якої людської спільноти. Практична значимість полягає у використанні результатів роботи театральними журналістами задля розвитку української культури та незалежності під час російсько-української війни.
Description
V. Galatska: ORCID 0000-0002-1712-2712
Keywords
worldview, culture, intellectual values, Russian aggression, national art, theatrical journalism, світогляд, культура, духовні цінності, російська агресія, національне мистецтво, КФП
Citation
Galatska V., Filipenko V., Mamchych I., Dashko N., Nechyporenko S. Conceptual View of the World and Means of its Media Interpretation in Modern Theatrical Journalism of Ukraine. 2022. Studies in Media and Communication, Vol. 10, No. 3. P. 84–91. doi:10.11114/smc.v10i3.5837.